24 mars 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 16 mars 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Entlediganden och val till nämnder

Mica Vemic (SD) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Hans Jedlin (SD) som entledigas från uppdraget.

Per-Ola Fransson (SD) väljs som ny ledamot i bildningsnämnden efter Hans Jedlin (SD) som entledigas från uppdraget.

Louise Axelsson (FP) väljs som ny ersättare i socialnämnden efter Jessica Andersson (FP) som entledigas från uppdraget.

Val till Katrineholms Fastighets AB/Katrineholms Industrihus AB

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter till styrelsen för vart och ett av bolagen KFAB och KIAB: Fredrik Olovsson (S), Monica Johansson (S), Michael Hagberg (S), Berit Örtell (S), Abdulahi Hassan (S), Erik Liljencrantz (M), Erik Hernblom (-), Bengt Hult (FP), Bertil Carlsson (C), Gudrun Lindvall (MP), Mica Vemic (SD).

Till ordförande utses Fredrik Olovsson (S) och till vice ordförande Erik Liljencrantz (M).

Val till KFV Marknadsföring AB

Kommunfullmäktige nominerar Maria Magnusson och Per-Olof Millberg till ordinarie ledamöter i styrelsen. Som suppleanter föreslås Lars Hågbrandt och Mia Melvinsson.

Val till Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter till styrelsen för KVAAB:
Anneli Hedberg (S), Christer Ekstrand (S), Britt Ejdwinsson (S), Birger Johansson (S), Christin Hagberg (S), Johan Hartman (M), Cecilia Lewenhaupt (M), Gunvor G Ericson (MP), Sten Holmgren (C), Ingemar Björklund (KD), Per-Ola Fransson (SD).

Till ordförande utses Johan Hartman (M) och till vice ordförande Anneli Hedberg (S).

Val till Logistikposition Katrineholm AB

Kommunfullmäktige utser Anders Thörnström och Lars-Herman Larsson som styrelseledamöter med Erik Hellqvist som suppleant.

Val till Katrineholm Railpoint AB

Kommunfullmäktige utser Anders Thörnström och Owe Svensson som ledamöter i styrelsen.

Val till Installatörernas Utvecklingscentrum (IUC)

Kommunfullmäktige nominerar följande personer som ledamöter till styrelsen för stiftelsen IUC: Lars Härnström (M) med Gunilla Magnusson (S) som personlig ersättare, Johan Söderberg (S) med Tony Karlsson (S) som personlig ersättare, Inger Fredriksson (C) med Ewa Callhammar (FP) som personlig ersättare.

Val till Katrineholms Entreprenörscentrum AB (KEC)

Kommunfullmäktige nominerar Lars Hågbrandt och Ulrika Westerberg som styrelseledamöter i Katrineholms Entreprenörscentrum AB.

Val till Katrineholms Tekniska College AB (KTC)

Kommunfullmäktige nominerar Johan Söderberg (S), Bo Sivars (M) och Ann-Charlotte Olsson (C) till styrelsen för KTC.

Val till Mälardalens Energikontor AB

Kommunfullmäktige nominerar Michael Hagberg (S) som ledamot i styrelsen för Mälardalens Energikontor AB.

Val av revisorer för granskning av kommunens stiftelser

Kommunfullmäktige väljer auktoriserade revisorn Ulrika Klacksell, PWC, att granska stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond, med auktoriserade revisorn Peter Söderman, PWC, som ersättare. För granskning av övriga stiftelser väljs Richard Eriksson (S) med Jan-Olof Blomster (FP) som ersättare.

Val av gode män vid lantmäteriförrättning

Kommunfullmäktige väljer Karl-Erhard Mikaelsson (S), Ingrid Westman (M) och Krister Wistbacka (FP) som gode män med erfarenhet av tätortsförhållanden. Vidare väljer fullmäktige Ingvar Kylestorp (C), Gudrun Lindvall (MP) och Sten Holmgren (C) som sakkunniga gode män i jord- och skogsbruksfrågor.

Val till Coompanion

Kommunfullmäktige nominerar Gunilla Magnusson (S) som styrelseledamot i Kooperativ utveckling Sörmland, Coompanion.

Återremiss av valärende

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet om val till Sörmland Vatten och Avfall AB i avvaktan på beslut om ändrad bolagsordning.

Dagvattenpolicy - Riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun (HL) KS/2014:269

Ett förslag till dagvattenpolicy har tagits fram.

Kommunfullmäktige antar framtaget förslag till policy för dagvatten och ger kommunstyrelsen uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för dagvatten.

Svar på motion om investeringar i idrottsanläggningar utanför centralorten KS/2014:410

Sten Holmgren (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om investeringar utanför centralorten. Motionären yrkar att kommunen omgående ser över vilka behov av investeringar i idrottsanläggningar som finns utanför centralorten.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

Svar på motion om att stärka föräldrars roll och engagemang i skolan KS/2014:234

Ingegerd Furén (FP), Carina Björk-Andersson (FP) och John-Erik Nyman (FP) har lämnat in en motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan. Motionärerna yrkar att en föräldrautbildning i matematik skapas och erbjuds i linje med motionen.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Fråga om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Jesper Ek (FP) har lämnat in en fråga om försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Frågan är ställd till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S), som muntligen besvarar frågan vid sammanträdet.

Kompletterande val av huvudman till sparbanken Sörmland

Kommunfullmäktige väljer Kenneth Malm (SD) till huvudman i Sörmlands Sparbank.

Motion om rätt till heltid

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat in en motion om att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda sin personal fast heltid. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*