14 december 2015

Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Val av ersättare för ordinarie gruppledare i Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktige utser Mika Vemic (SD) att ersätta Kenneth Malm (SD) som gruppledare för Sverigedemokraterna under Kenneth Malms (SD) sjukskrivning.

Delårsrapport från KFAB med KIAB KS/2015:471

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har överlämnat delårsrapporter för de båda bolagen som omfattar perioden från den 1 januari 2015 till den 31 augusti 2015.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Förslag till Måltidspolitiskt program KS/2015:426

Ett förslag till Måltidspolitiskt program har tagits fram av service- och tekniknämnden.  Det bygger på det kostpolitiska program som antogs 2013 och som nu i samband med revideringen ändras från Kostpolitiskt till Måltidspolitiskt program. Namnbytet syftar till att förtydliga verksamheternas uppdrag, då måltid inrymmer allt som har med måltiden att göra och inte bara maten. Det måltidspolitiska programmet innehåller riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens olika verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna revidering av det övergripande inriktningsdokumentet Måltidspolitiskt program med tillägg om dels att lunchmåltiden ska innehålla 1/3 av barnets/elevens energi- och näringsbehov, dels att brukare inom äldreområdet ska erbjudas en ordning som innebär att det ofrivilliga måltidsuppehållet inte överstiger 11 timmar och att andelen brukare i äldreomsorgen där den ofrivilliga nattfastan är mindre än 11 timmar ska öka.

Förslag till revidering av Idrottspolitiskt program KS/2015:417

En revidering av det Idrottspolitiska programmet som antogs 2013 har genomförts. 

Katrineholms kommun har ett Idrottspolitiskt program för att stärka och utveckla för det lokala idrottslivet. Det ska vägleda hur kommunen ska arbeta med idrottsfrågor i verksamheterna och beaktas vid beslut och handling. Det nya programmet följer till strukturen den Kommunplan som den politiska majoriteten tog inför den nya mandatperioden 2015-2018. Det nya Idrottspolitiska programmet ska gälla 2016-2019.

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Idrottspolitiskt program.

Antagande av detaljplan för Skogsborgsskolan, fastigheten Trädgårdsmästaren 1 med flera, Katrineholms kommun, 2015:93

Bygg- och miljönämnden har översänt detaljplan för Skogsborgsskolan till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Antagande av detaljplan för Åsgatan, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun, 2015:187

Bygg- och miljönämnden har översänt detaljplan för Åsgatan till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med planen är att skapa möjlighet för byggande av cirka 20 bostäder.

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Tillämpningsregler för förtroendevaldas sjukavdrag KS/2015:477

Kommunfullmäktige godkänner kommunledningsförvaltningens förslag om att punkterna 4 och 6 i tillämpningsreglerna gällande sjukavdrag för förtroendevalda ska ha följande lydelse:

För den som inte har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs avdrag under de första fjorton dagarna endast för frånvaro från sammanträde eller planerat uppdrag.

För förtroendevald som har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs dagavdrag enligt kollektivavtalets bestämmelser.

Förslag om kompletterande arvodering för revisorerna KS/2015:420

Ett förslag om kompletterande arvodering för revisorerna har tagits fram av fullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Förtydligande av beslut avseende komplettering av KFS 4.13 (Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet) KS/2015:369

Ett förtydligande av beslutet om avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet har gjorts.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna kompletteringen.

Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord KS/2014:271

Lars Härnström (M), Bengt Andersson (M), Wera Hempel Persson (M), Erik Liljencrantz (M), Göran Nilsson (M), Fredrik Hermelin (M), Johan Hartman (M) och Bo Sivars (M) har lämnat in en motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord. Yrkande:

•att etablera ett preventivt programarbete med fler beteendevetare närvarande i skolan för tidig upptäckt av och stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt

•att etablera ett preventivt programarbete inom äldreomsorgen med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt

•att initiera ett sörmländskt kriscenter tillsammans med landstinget och övriga kommuner för att stödja drabbade anhöriga och efterlevande

•att händelseutredningar ska genomföras när barn och unga tagit eller försökt ta sitt liv i syfte att identifiera och åtgärda eventuella brister i det offentliga åtagandet

•att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå en strategi för suicidprevention

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att prevention mot självmord ska ingå vid, det av folkhälsoutskottet planerade, framtagandet av Utmaningar inom folkhälsoområdet.

Vidare uppdras kommunstyrelsen att följa landstingets projekt Suicidprevention i Sörmland. Motionen anses med detta bifallen.

Svar på motion om giftfri förskola KS/2014:608

Lilli Martón (MP) har lämnat in en motion om att giftsanera förskolorna med följande yrkande:

•att en inventering av giftiga material påbörjas i förskolorna

•att olämpliga saker rensas bort direkt där det är möjligt

•att en plan upprättas för utfasning av giftigt material

•att de nya förskolorna som startats från början blir giftfria

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses bifallen med hänvisning till inkomna yttranden och kommunledningsförvaltningens beredning.

Svar på motion om hur kommunens mark ska användas KS/2015:337

Gudrun Lindvall (MP) har lämnat in en motion om hur kommunens mark ska användas. Service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden har yttrat sig över motionen och beskrivit det pågående arbetet.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till de inkomna yttrandena.

Svar på motion om att öppna politikers hem för flyktingar att bo i KS/2015:450

Mica Vemic (SD), Per-Ola Fransson (SD), Filip Lindahl (SD) och Morten Källström (SD) har lämnat in en motion med följande förslag:

— Kommunen undersöker intresset hos samtliga kommunalt aktiva politiker i Katrineholm att öppna sina egna hem för flyktingar att bo i.

— Kommunen undersöker intresset hos samtliga kommunalt aktiva partier i Katrineholm att öppna sina partilokaler för flyktingar att bo i. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i.

Interpellation – Livsglädje hela livet är ett medmänskligt mål

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande med frågan:

”Vad pågår inom kommunens äldreomsorg för att möta ensamheten hos våra äldre som bor hemma men som vill flytta till ett serviceboende?"

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) besvarar interpellationen med bland annat hjälp av tre exempel på hur man har helhetssynen på den äldre med sig från biståndsbeslutet till genomförandet av aktiviteterna. Vidare nämner hon att det inom hemtjänsten även finns kulturombud som anordnar bl.a. nio hemtjänstcaféer/år, höstfest på perrongen i augusti, sommarmusik under juli månad, musikfestival för mogna m.m.

Fråga om luciafirandet i de kommunala skolorna KS/2015:507

Mica Vemic (SD) har ställt en fråga till bildningsnämndens ordförande enligt följanden: Hur många klasser (av det totala antalet klasser), i de 8 kommunala grundskolorna i tätorten, firar lucia med traditionellt luciatåg 2015? Alternativt, varför har klasser/skolor valt att inte fira lucia med traditionellt luciatåg?

Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) besvarar frågan.

Interpellation om fossilfria placeringar KS/2015:509

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med frågan: Har Katrineholms kommun placerat kapital eller pensionsmedel i företag som sysslar med utvinning av olja, kol eller fossilgas?

Nya motioner

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om rastaktivitet under skoltid. KS/2015:504

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om att införa dubbel markanvisning. KS/2015:511

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V).har lämnat in en motion om att kartlägga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Samtliga motioner överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*