16 december 2015

Bildningsnämndens beslut den 15 december 2015

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsuppföljning november 2015

Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut visar ett resultat på + 4 400 tkr

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten.

Fördelning av internbudget 2016

Nedan redovisas de större förändringar som planeras i budget 2016. Alla satsningar syftar till insatser för att skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse för kommunens barn och elever.

 • 1 mnkr avsätts för åtgärder kopplat till kompetensförsörjning
 • För att minska väntetiderna och samtidigt öka stödet ute på skolorna vid genomförandet av insatserna kommer elevhälsan under 2016 att förstärkas med ytterligare resurser för en psykolog och en kurator. Elevhälsan ska genom denna förstärkning ytterligare utveckla sitt förebyggande arbete ute på skolorna.
 • Modersmål och studiehandledning tillförs ytterligare medel med anledning av det ökade barn/elevantalet
 • Budgeten för tilläggsbelopp till för- och grundskola utökas med anledning av det ökade barn/elevantalet
 • 350 tkr avsätts för lovskola
 • Medel för en gymnasiespecialist tillförs bildningsförvaltningen
 • Komtek utökar med 0,5 tjänst och medel avsätts för att kunna anordna Lego-tävling även 2016
 • Budgeten för omsorg på udda tider utökas med 1 000 tkr för att anpassas till dagens behov
 • Kartläggningsenheten Bryggan tillkommer och finansieras till en tredjedel (1 000 tkr) av skattemedel, resterande delar finansieras av medel från Migrationsverket
 • Kulturskolan kommer under 2016 att tillföras tillfälliga evenemangsmedel för de storföreställningar som kommer äga rum.
 • Förutsättningarna för måltidsverksamheten ska vara så jämlik som möjligt mellan kommunens förskolor och skolor. För att korrigera för ojämlikhet vid frukostservering vid fritidshemmen i några av kommunens skolor tillförs medel för att service- och teknikförvaltningen ska förstärka bemanningen.

Bildningsnämnden beslutade att fastställa nämndens plan med budget 2016.

Bidragsbelopp 2016 för förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor som bedrivs i extern

Bildningsförvaltningen har i samband med upprättande av internbudget 2016 fastställt en skolpeng per barn/elev för respektive verksamhet (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem) inom Katrineholms skolor.

Bildningsförvaltningen har även fastställt en programkostnad per elev för respektive gymnasieprogram som bedrivs inom Katrineholms gymnasieskolor.

Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlings-principen, det vill säga bidrag till externa utförare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidragets storlek.

Bildningsnämnden beslutade att fastställa föreslagna bidragsbelopp 2016.

Yttrande över Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del landsbygd

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i Översikts-planen. Yttrandet fokuserar på de delar som berör utbildning. Bildningsnämnen ställer sig, med vissa reservatione, positiv till innehållet i planen.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom bildningsförvaltningens bedömning.

Reviderad kulturplan för barn och unga

Under 2015 fick Kulturplansgruppen i uppdrag att revidera Kulturplan för barn och unga samatt styrdokumentet skulle bli mer en strategisk handling. I samband med detta byter arbetsgruppen namn till Kulturstrategigruppen för barn och unga och styrdokumentet till Kulturstrategi för barn och unga.

Bildningsnämnden beslutade att anta förslaget om reviderad kulturplan för barn och unga samt att namnet på dokumentet ändras till kulturstrategi.

Ansökan om att starta enskild pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

C-Företaget ansöker om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun i form av en anställd på en adress i Sköldinge. Verksamheten ansöker max sex platser.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna ansökan under förutsättning att företaget kompletterar med några saknade dokument, samt att lokalen där verksamheten planeras starta blir godkänd.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*