18 november 2015

Bildningsnämndens beslut den 17 november 2015

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Bildningsnämndens kvalitetspris 2015

Årets kvalitetspris på 10 000 kronor överlämnas till Tallåsskolans särskilda undervisningsgrupp.

Månadsuppföljning september 2015

Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut visar ett resultat på + 4 050 tkr.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten.

Förslag på ny socioekonomisk resursfördelningsmodell

Nuvarande socioekonomisk resursfördelningsmodell infördes i januari 2012 och sedan dess har ny forskning och ny lagstiftning kommit inom området.

Den nya modellen föreslås innehålla följande faktorer:

  1. Föräldrarnas utbildningsbakgrund – viktar tilldelningen efter den förälder som har högst utbildningsnivå
  2. Migrationsbakgrund – viktar ersättningen så att de enheter som har barn och elever som är födda utomlands och som bott i Sverige i upp till och med sex år får extra tilldelning
  3. Kön – ger en högre ersättning till enheter med fler pojkar än flickor

Bildningsnämnden beslutade att den nya resursfördelningsmodell ska gälla från januari 2016.

Sammanträdesdagar, inklusive kvalitets- och uppföljningsplan, för bildningsnämnden 2016

Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2016. Sammanträdena föreslås även detta år vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, utbildningsdagar och temadagar planeras i efterhand, ordförande kallar vid behov. Förslaget innehåller även kvalitets- och uppföljningsplan för Qualisprocesserna kopplade till nämndens sammanträden.

Bildningsnämnden beslutade om följande sammanträdesdagar 2016:

23 februari, 22 mars, 10 maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 15 november och

13 december.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*