26 augusti 2015

Bildningsnämndens beslut den 25 augusti 2015

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppvaktning

Bildningsnämndens sammanträde inleds med uppvaktning av elever. Eleverna har deltagit i tävlingen Future City.

Ekonomisk uppföljning juli 2015

Den samlade prognosen för förskola, förskoleklass – år 6, år 7-9, gymnasieskola och grundsärskola visar i dagsläget ett +/- 0 resultat för 2015.

Elevantal i förhållande till budget visar att förskolan hade 57 barn fler än i budget i juni. Grundskolan hade 77 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 19 elever fler än budgeterat.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten för juli 2015.

Komplettering "Förstudie ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskolan"

Den 18 maj 2015 skedde återrapport till kommunfullmäktige avseende det särskilda uppdrag gällande ”Förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola” som bildningsnämnden fick i samband med beslut om Övergripande plan med budget 2015-2017. Kommunfullmäktige tog i samband med detta beslut om att ”uppdra till bildningsnämnden att utifrån genomförd förstudie göra en införandeplan med prioriteringar kring satsning på digitala verktyg för elever samt personal inom förskola och grundskola”. Införandeplanen skulle gälla åren 2016-2018 och den skulle redovisas i samband med överlämnande av bildningsnämndens budgetmaterial, som underlag för beredningen av övergripande plan med budget 2016-2018.

Bildningsnämnden beslutar att godkänna komplettering av IT-förstudien och skicka den vidare till kommunstyrelsen.

Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med budget 2016-2018

Facknämnderna i Katrineholms kommun har i uppdrag att med utgångspunkt i 2016 års planeringsdirektiv lämna underlag för arbetet med Övergripande plan med budget 2016-2018, som kommunfullmäktige, utifrån kommunstyrelsens förslag, fattar beslut om i november 2015. Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande plan med budget 2016 för bildningsnämndens verksamhet.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå att kommunstyrelsen gör följande hemställan till kommunfullmäktige.

1.      Godkänna bildningsförvaltningens upprättade förslag till övergripande plan med budget 2016 inklusive investeringsplan

2.      Avgifterna för förskola/fritidshem/annan pedagogisk verksamhet, KomTek,Kulturskola samt bildningsförvaltningens externa uppdrag föreslås vara oförändrade år 2016.

Bildningsnämndens uppdrag till bildningsförvaltningen.

1.      I samband med arbetet med bildningsförvaltningens internbudget 2016 får förvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering av den socioekonomiska fördelningsmodell som idag tillämpas

2.      Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om möjligheten att bedriva fjärrstudier.

Val av politikerrepresentanter till områdesråd och programråd

Bildningsnämnden beslutade att utse Anne Hagberg (S) som ny politikerrepresentant till områdesrådet för Häringe och Asplundens förskolor, samt Anette Larsson-Fredriksson  (S) som representant till Östra skolans områdesråd.

Bildningsnämnden beslutade att utse Per-Ola Fransson (SD) som ny ordförande för samhällsvetenskapliga programmets programråd.

Remissvar förslag Måltidspolitiskt program

Service- och tekniknämnden beslutade 2015-06-18 att förslaget till måltidspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Dokumentet är en revidering av det tidigare kostpolitiska programmet och föreslås ersätta detta utifrån riktlinjer i den nya kommunplanen samt ny lagstiftning.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande över remissen och översänder det till Service- och Tekniknämnden.

Remissvar förslag Idrottspolitiskt program

Service- och tekniknämnden beslutade 2015-06-18 att förslaget till idrottspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Till grund för det nya programmet ligger Kommunplan för åren 2015-2018, som antagits av kommunfullmäktige.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över remissen och översända det till Service- och Tekniknämnden.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*