9 juni 2015

Bildningsnämndens beslut den 9 juni 2015

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppvaktning

Bildningsnämndens sammanträde inleds med uppvaktning av elever. Fem elever från Nyhemsskolan har deltagit i en mattetävling och en elev från Duveholmsgymnasiet har vunnit den nationella tävlingen webbstjärnan för sitt arbete med en webbtidning.

Ekonomisk uppföljning april 2015

Den samlade prognosen för förskola, förskoleklass – år 6, år 7-9, gymnasieskola och grundsärskola visar i dagsläget ett +/- 0 resultat för 2015.

Elevantal i förhållande till budget visar att förskolan hade 48 barn fler i april och grundskolan hade 66 elever fler. Gymnasieskolan hade 31 elever fler än budget.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten för april 2015

Omfördelning av investeringsbudget 2015

Kommunfullmäktige tog den 18:e maj 2015 beslut om att godkänna ”Årsredovisning och bokslut för Katrineholms kommun 2014”. Kommunfullmäktige godkände också ombudgetering av investeringar från 2014 till 2015. I detta ingick en överföring av 1 055 tkr från 2014 till 2014 avseende bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden beslutar att lägga 911 000 kr av de ombudgeterade investerings-medlen från 2014 i potten för oförutsedda investeringar 2015.

Förslag till utdelning från stipendier och fonder

KomTek har ansökt om medel för inköp av nytt material för fritidskurser under höstterminen 2015. KomTek avser att starta nya kurser som vänder sig mot åldrarna 6-16 år. Kursens huvudsyfte är att öka teknikintresset bland barn och ungdomar i allmänhet och bland flickor i synnerhet.

Katrineholms Tekniska College har ansökt om medel till kostnader förenade med Campusveckan 2016 som planeras till vecka sex.

Bildningsnämnden beslutar om utdelning från Katrineholms Tekniskas skolas minnesfond

  • 48 500 kr till KomTek
  • 48 755 kr till Katrineholms Tekniska College

Förslag till rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder 

Tidigare finns ett antal nämndbeslutade dokument gällande hantering av stiftelser och donationsfonder. Dessa är inaktuella då organisationen förändrats samt att dokumenten motsäger varandra. Av den anledningen behövs ett enhetligt och uppdaterat dokument för hantering. Det finns även behov av förtydligande.

Bildningsnämnden beslutar att anta ”Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden” enligt bildningsförvaltningens förslag, samt att rutinerna ersätter tidigare dokument gällande hantering av stiftelser och donationsfonder.

Återtagande av beslut om ändring av upptagningsområde inom centrala Katrineholm

Slopandet av den zon som funnits definierad mellan Skogsborgsskolan och Nyhemsskolans upptagningsområden baserades på att Nyhemsskolan, men inte Skogsborgsskolan tillförts nya lokaler. Skogsborgsskolan ska byggas ut men utbyggnaden är försenad och beräknas inte vara klar förrän tidigast december 2015. Situationen är olycklig ur ett integrationsperspektiv eftersom det i den aktuella zonen bor många nyanlända elever. Emellertid har Skogsborgsskolan nu erbjudits tillfälliga evakueringslokaler i en fastighet som benämns Björkbacken. Detta innebär att en lämplig fördelning av elever mellan skolenheterna även fortsättningsvis kan ske. Mot denna bakgrund är det lämpligt att zonen kvarstår.

Bildningsnämnden beslutar att återta beslutet om ändring av upptagningsområde, samt att uppdra till bildningsförvaltningen att göra en översyn av nuvarande upptagningsområden ur ett integrationsperspektiv. Uppdraget ska redovisas i februari 2016 inför läsåret 2016/17.

Yttrande över Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm

Bildningsförvaltningen instämmer i kommunledningsförvaltningens beskrivning av nuläge och bedömning av insatser. Med tanke på att nästan alla de barn som beskrivs i förstudien finns i bildningsförvaltningens verksamheter, är förskolan och skolan viktiga aktörer i det framtida arbetet. 

Bildningsförvaltningen ingår gärna i en förvaltningsgemensam grupp för framtagande av handlingsplan och i den föreslagna inventeringen för att tillsammans med övriga förvaltningar se till att mildra konsekvenserna av barnfattigdom.

Bildningsnämnden beslutar att instämma i bildningsförvaltningens yttrande samt att föreslå att samordningsansvaret ska ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Yttrande gällande Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad

Nybyggnation och planerad nybyggnation på kort sikt pågår redan beträffande förskoleutbyggnad och förvaltningen har varit involverad och delaktig i denna planering. En förstudie för nybyggnation av skola har genomförts i samarbete med kommunledningen utifrån de i förslaget utpekade tomterna.

Bildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om ”standardiserad förskoletomt”.

Beträffande utpekade ytor framhåller samhällsbyggnadsförvaltningen att parkerings- och trafiksituationen måste ses över beträffande förskolor. Bildningsförvaltningen anser att detta är minst lika angeläget beträffande tomtlokalisering för skolor eftersom elever ofta på egen hand tar sig till och från skolan, samtidigt som många elever skjutsas av föräldrar och andra i skolskjutsfordon.

Vid prioritering av utbyggnad bör förskolor och skolor om möjligt lokaliseras intill varandra så att lokalerna kan användas flexibelt och att en förskolelokal lätt kan ställas om till en skollokal för elever i grundskolans lägre årskurser beroende på den demografiska utvecklingen.

Bildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämna till kommunstyrelsen.

Verksamhetsövergång av fristående förskola samt förändring av skolenheter inom samordningsområde Nord

Flodabygdens friskoleförening har meddelat att man inte avser fortsätta driva förskoleverksamhet i Floda. I dialog med föreningen har preliminär överenskommelse om verksamhetsövergång träffats från och med 2015-06-15. Vid verksamhetsövergång erbjuds tillsvidareanställd personal kommunal anställning i befintlig förskola. Detta omfattar tre anställda.

Bildningsnämnden godkänner verksamhetsövergång för fristående förskolan Flodhästen till kommunal regi från och med 2015-06-15 och beslutar att förskolan Flodhästen ska tillhöra samordningsområde Förskolor Nord 1

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*