6 maj 2015

Bildningsnämndens beslut den 5 maj 2015

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Ekonomisk uppföljning mars 2015

Den samlade prognosen för förskola, förskoleklass – år 6, år 7-9, gymnasieskola och grundsärskola visar i dagsläget ett +/- 0 resultat för 2015. 

Elevantal i förhållande till budget visar att förskolan hade sex barn fler än budget och grundskolan 57 elever fler än budget. Gymnasieskolan hade 31 elever fler än budget.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten för mars 2015.

Ändring av upptagningsområde inom centrala Katrineholm

Inför hösten 2015 bereds skolenheten Nyhemsskolan F-6 fler lokaler i före detta Nävertorpsskolan/ Interkulturella enheten. Detta medför att den zon som funnits mellan Skogsborgsskolan och Nyhemsskolan F-6 väster om södra stambanan inte längre behövs. Samtliga elever boende i den aktuella zonen kommer enligt förvaltningens bedömning att kunna beredas plats på Nyhemsskolans båda adresser.

Bildningsnämnden beslutade att samtliga fastigheter i Katrineholms tätort belägna söder om västra stambanan och väster om södra stambanan för skolår F-6 ska tillhöra Nyhemsskolans upptagningsområde. Ändringen gäller från och med läsåret 2015/16

Förändring av skolenheter samt förtydligande av förskolenheter

Bildningsnämnden beslutade att skolenheterna inom samordningsområde Öst, från och med läsåret 2015/16, ändras till:

  • Förskolor Öst 1: Björkvik, Tjädern, Pandan och Berguven(ny)
  • Förskolor Öst 2: Saltkråkan, Mysak, Påfågeln och Örnen
  • Björkvik F-6, fritidshem, Sandbäcksskolan F, fritidshem
  • Sandbäcken 1-6

Bildningsnämnden beslutade även att de förskolor som inom samma samordningsområde är fördelade på två olika enheter benämns Förskolor Norr 1 och 2 samt Förskolor Syd 1 och 2. Förskolorna inom samordningsområde Väst är sedan tidigare indelade i Väst 1 och 2.

Ansökan dispens förskolechef

I skrivelse inkommen till bildningsförvaltningen 2015-04-10, ansöker föräldrakooperativet Lyckebobarnen om dispens för att få använda en barnskötare till förskolechef under tiden rekrytering av ny förskolechef pågår.

Bildningsnämnden beslutade att bevilja dispensen samt att föräldrakooperativet ska återrapportera till bildningsnämnden senast den 25 augusti 2015.

 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*