1 april 2015

Bildningsnämndens beslut den 31 mars 2015

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Ekonomisk uppföljning februari 2015

Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är ett nollresultat.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten för februari 2015.

Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter 2014

Avsikten med redovisningarna är att informera och skapa medvetenhet om verksamhetens resultat utifrån läroplansmålen samt utifrån kommunens skolplan och bildningsförvaltningens verksamhetsplan. Vidare innehåller redovisningarna analyser av resultaten och förslag till förbättringsåtgärder. Arbetet ingår numera i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna kvalitetsredovisningar 2014 för verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Förstudier

Kommunstyrelsen fattade 2014-10-29 (KS handling 37/2014, § 176) beslut om genomförande av en förstudie benämnd ”Förutsättningar för och konsekvenser av att ändra regelverket för skolskjutsar så att skolor likabehandlas, oavsett huvudman” samt genomförande av en förstudie benämnd “Strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola”.

Bildningsförvaltningen har arbetat fram ovanstående förstudie angående skolskjutsar samt tillsammans med IT-kontoret förstudien angående IT-satsningar.

Bildningsnämnden beslutar att godkänna förstudierna och överlämna till kommunstyrelsen.

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag utgår från Kulturplanen för barn och unga i Katrineholms kommun. I kulturplanen beskrivs värdet av kultur för både personlig utveckling, språkförmåga, kunskapsutveckling, hälsa, samhällsuppbyggnad och samhörighet mellan människor.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna Kulturskolans uppdrag som ska gälla för mandatperioden 2015-2018.

Val av ny politikerrepresentant till Julita skolas och till Sköldinge skolas områdesråd

Tidigare valda politikerrepresentanter har avsagt sig sina uppdrag i bildnings-nämnden.

Bildningsnämnden beslutade att välja Inger Hult (FP) som ny representant till Julita skolas områdesråd och Per-Ola Fransson som ny representant till Sköldinge skolas områdesråd.

Yttrande över motion om att alla elever ska klara behörighet till gymnasieskolan senast år 2020

Johan Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att alla elever ska klara behörighet till gymnasiet senast år 2020. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yttrande över motion om att giftsanera förskolorna

Miljöpartiet har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att giftsanera förskolorna. Partiet yrkar att en inventering av giftiga material påbörjas i förskolorna, att olämpliga saker rensas bort direkt där det är möjligt, att en plan upprättas för utfasning av giftiga material och att de nya förskolorna som startas blir giftfria.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att motionen om att giftsanera förskolorna ska bifallas.

Synpunkter förslag Gång- och cykelplan för Katrineholms kommun

Bildningsnämnden anser att en gång- och cykelplan är positiv ur flera aspekter, bland annat trafiksäkerhet, miljö och ökade möjligheter för medborgarna att ta del av samhällslivet. Det är ett väl genomarbetat dokument med bra förslag på åtgärder.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna ordförandens synpunkter och överlämna till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttrande över ”Grundläggande principer för finansiering av IT

I Övergripande plan med budget 2015 -2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till grundläggande principer för finansiering av IT för bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med IT som stöd.

Bildningsförvaltningen instämmer i att behoven av utveckling av IT-plattformen ökat de sista åren. Idag är IT en förutsättning för många av kommunens verksamheter och förvaltningarna arbetar allt mer med att utveckla verksamheterna med IT som stöd. IT börjar för exempelvis bildningsförvaltningens verksamhet bli lika självklart som tillgång till elektricitet, vatten och avlopp.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna bildningsförvaltningens yttrande och överlämna till kommunstyrelsen.

Yttrande över utredningen ”Integrations- och mottagningsarbetet i Katrineholms kommun”

I Övergripande plan med budget 2015-2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för kommunens beredskap för samordning av flyktingmottagande.

I samband med övergripande genomlysningen av Viadidakt, uppdrog kommun-styrelsen till kommunledningsförvaltningen att utreda hur integrationsarbetet i kommunen kan utvecklas. Mottagnings- och integrationsuppdragen har resulterat i en utredning.

Bildningsförvaltningens yttrande belyser verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska perspektiv.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna yttrandet och överlämna till kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*