24 februari 2015

Bildningsnämndens beslut den 24 februari 2015

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Förslag till fördelning av investeringsbudget 2015

Bildningsnämnden har beslutat att fördela den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen för 2015, bland annat till:

 • Reinvestering och nyinvestering i kommunens förskolor och skolor
 • Utrustning till tio planerade nya förskoleavdelningar
 • Införande av ett in- och utcheckningssystem på förskola och fritidshem

Bildningsnämndens årsredovisning 2014

Bildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2014 som visar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 6,5 miljoner.

Kommentarer till driftredovisningen
Några verksamheter, till exempel förskola, förskoleklass till år 6, ledning och stödfunktioner, visar ett plusresultat medan andra verksamheter såsom grundskola år 7-9, grundsärskola och gymnasieskola visar ett minusresultat.

Internkontroll

Bildningsnämnden beslutar att godkänna 2014 års internkontroller samt att godkänna bildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2015.

Förändring av skolenheter

Bildningsnämnden beslutar att justera skolenheterna inom samordningsområde Syd och Väst enligt följande:

 • Förskolan Regndroppen flyttas från Syd till Väst
 • Förskolorna inom Väst delas till Väst 1:Näverstugan, Regndroppen och Fågelbo (Forssjö) och till Väst 2:Ängstugan (Strångsjö, Stavstugan och Sörgården

För att förbättra förutsättningarna för pedagogiskt ledarskap och balans i rektorsuppdragen har en genomlysning av fördelningen av program inom gymnasieskolan gjorts.

Bildningsnämnden beslutar att enheterna inom samordningsområde gymnasieskolan från och med 2015-08-01 ändras till följande:

 • Duveholm 1 = SA, ES, IM språkintroduktion, AST-grupp
 • Duveholm 2 = Gymnasiesärskolans fyraårsprogram, IM-programmen (ej språkintroduktion och IA på ungdomstorget)
 • KTC 1 = NA, TE, EE
 • KTC 2 = FT, IN, BA
 • Linden = HT, HA, EK, VF, RL
 • Ellwynska = VO, IA på ungdomstorget
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*