26 oktober 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 oktober 2018

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2018

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslutet.

Vid andra kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

Äldreomsorg

 • Särskilt boende 17 (11 kvinnor, 6 män)
  Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 4 beslut verkställda (1 kvinna och 3 män).
  1 kvinna har återtagit ansökan. 1 beslut (kvinna) verkställs den 1 november 2018.
  8 personer väntar på demensboende och 4 på servicehus.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning

 • Bostad med särskild service för vuxna 4 (1 kvinna, 3 män)
  Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden. 1 man har tackat nej till 1 erbjudande.
  1 man är erbjuden bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är inte fastställt.
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 1 (1 man)
  Upplysning: Vårdnadshavare önskar särskilt boende. Erbjuds från och med 2019-01-07.
 • Biträde av kontaktperson 6 (4 kvinnor, 2 män)
  Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 1 erbjudande.

Yttrande över betänkandet Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning

Näringsdepartementet har gett Katrineholms kommun möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning.

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter över betänkandet och översända dem till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanträdesdagar för 2019

Nämnden beslutade att godkänna förslaget till sammanträdesdagar och tider för vård- och omsorgsnämnden, enskilda utskottet och beredningen år 2019.
Förslaget överlämnas till den nya vård- och omsorgsnämnden för fastställande i januari 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*