26 januari 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 januari 2018

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 januari 2018.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

  • Äldreomsorg – särskilt boende = 13 (6 kvinnor, 7 män)
  • Omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS = 11 (3 kvinnor, 8 män)

Nämnden beslutade att överlämna rapporten till Inspektionen för vård och omsorg, revisorerna och kommunfullmäktige.

Nattfasta - resultatmål hösten 2017

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden ett resultatmål att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska öka (med hänsyn taget till den enskildes önskemål).
Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi.
Höstens mätning visar att 39 procent av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar. Detta är en förbättring från våren 2017 då siffran låg på 35 procent.

Nämnden beslutade att lägga resultatmålet för nattfastan hösten 2017 till
protokollet.

Revidering av riktlinje för vård- och omsorgsnämndens samrådsorganisation

Nämndens riktlinjer för samrådsorganisation ska granskas årligen och revideras vid behov.
Nämnden beslutade godkänna förvaltningens förslag till revidering att gälla från den 1 februari 2018.

Revidering av timersättning för hemtjänsten

Förfrågningsunderlaget ska ses över regelbundet. En sådan översyn pågår och kommer att redovisas för nämnden under våren 2018.
Kommunfullmäktige har i övergripande plan med budget 2018-2020, tillfört nämnden 8 700 000 kronor för förändring av hemtjänstens timersättning.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför en höjning av timersättningen. Timersättningen regleras i bilaga 2 till förfrågningsunderlag, valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet, hemtjänst.

Nämnden beslutade att höja timersättningen enligt förvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2018.

Förslag om ändring i maxtaxan - KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg

I Katrineholms kommuns författningssamling (KFS 4.22), Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa), regleras minimibeloppet för den enskilde.
Vid genomgång av dokumentet har förvaltningen uppmärksammat att formeln för uträkning av minibeloppet inte överensstämmer med Socialtjänstlagens 7 §.
Vid handläggningen av avgifter har dock förvaltningen alltid utgått från Socialtjänstlagen och därmed använt rätt formler.

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan) i enlighet med förvaltningens förslag.

Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah

Den första händelsen handlade om att brukare blivit utan insatser på grund av att planeringssystemet hanterades fel.
Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att händelsen inte ska upprepas samt att händelserna inte utgör ett allvarligt missförhållande. Ärendet skickar därför inte vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Den andra händelsen handlade om ett sänglarm som glömdes sättas på i samband med att brukaren gick till sängs. Brukaren hittades senare på golvet. Om larmet varit igång hade brukaren sannolikt påträffats tidigare.
Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att händelsen inte ska upprepas samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande.
Ärendet skickas därför vidare till (IVO).

Namn på nya äldreboendet - Dufvegården

KFAB fick i budget för 2016 i uppdrag att projektera för ett nytt äldreboende i samråd med vård- och omsorgsnämnden och kommunledningsförvaltningen.
Uppdraget är genomfört och en beräkningsgrund togs fram för äldreboende inom kvarteret Plogen i Katrineholm, i anslutning till Strandgårdens vård- och demensboende.
Detaljplanen har varit utställd den 9 - 30 november 2017. Upphandling av byggprocessen är klar och start planeras under 2018.

Nämnden beslutade att det nya äldreboendet i anslutning till Strandgården ska heta Dufvegården.

Val av ny ersättare i enskilda utskottet och kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende

Nämnden valde Mirjana Cvrkalj (M) som ny ersättare i enskilda utskottet och som ny kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende efter Carl-Magnus Fransson (M), som slutat sitt uppdrag i nämnden.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*