2 mars 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 1 mars 2018

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 1 mars 2018.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Yttrande över Övergripande kompetensförsörjningsplan

Samtliga nämnder har fått förslag till kommunövergripande kompetensförsörjningsplan på remiss.
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, vilket nämnden beslutade att ställa sig bakom.

Patientsäkerhetsberättelse 2017 för hälso- och sjukvården

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren planera och leda samt kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls.
En patientsäkerhetsberättelse har tagits fram som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Nämnden beslutade att godkänna redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen med redaktionella ändringar.

Rapport från nattinspektion inom vård- och omsorgsförvaltningen

Nattinspektion genomförs en gång per år i enlighet med förvaltningens internkontrollplan. Inspektionen ger en "ögonblicks" bild av tjänstgörande personals kännedom om gällande styrdokument, riktlinjer och rutiner samt hur följsamheten är till dessa.

Nämnden beslutade att överlämna rapporten till verksamheterna för åtgärder på både enhets- och verksamhetsnivå. En återkoppling ska lämnas vid nämndens juni-sammanträde.
En granskning av patient- och genomförandejournaler ska göras i syfte att säkerställa att vård och omsorg går att följa i journalerna.

Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet och ekonomiska transaktioner 2017

Förvaltningen har gjort en uppföljning av genomförd internkontroll utifrån 2017 års internkontrollplan.

Nämnden beslutade godkänna redovisningen och översända den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Internkontrollplan för 2018

Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området genom att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.
Förvaltningen har tagit fram en internkontrollplan för 2018 som innefattar både verksamhetsmässiga, ekonomiska samt säkerhetsmässiga kontroller.

Nämnden beslutade att godkänna internkontrollplanen.

Årsredovisning 2017

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för vård- och omsorgsnämnden verksamhetsåret 2017.

Beräkning av avvikelse inom respektive verksamhet (tkr)

Förvaltningsgemensamt  8 363
Myndighet- och specialistfunktion  -6 992
Stöd ordinärt boende  -27 258
Särskilt boende äldre  -4 493
Funktionsnedsättning  -1 118
Hälso- och sjukvård  1 018
Summa  -30 481

Den största orsaken till underskottet är att personalkostnaderna ökat markant mot föregående år. Ökningen är kraftig, även med hänsyn tagen till löneökningar mellan åren. En av orsakerna till ökningen är användandet av timvikarier.

Ökade kostnader kan även härledas till ökat antal brukare inom funktionsnedsättningsområdet. Komplicerade individärenden med omfattande kostnadsdrivande insatser påverkar förvaltningens ekonomi negativt. Detta är kostnader som förvaltningen inte kan påverka.
Förvaltningen har ökat andelen heltidsanställda med 7 procentenheter till och med november 2017. Heltid som norm har inte varit kostnadsneutralt vilket påverkat resultatet negativt.

Nämnden beslutade att godkänna årsredovisningen för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att 2 514 tkr av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2018.

Årsredovisning av arbetsmiljöarbetet 2017

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställs en årlig redovisning av förvaltningens arbetsmiljöarbete till nämnden utifrån att nämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret för förvaltningens verksamheter. I praktiken sköts dock arbetsmiljöarbetet av tjänstemän utifrån fördelade arbetsmiljöuppgifter.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Redovisning av inkomna synpunkter juli-december 2018

Inkomna synpunkter ska redovisas för nämnden två gånger per år.
Under perioden juli-december 2017 har 15 synpunkter blivit registrerade som allmän
handling.

Nämnden beslutade lägga redovisningen till protokollet.

Sammanställning av inkomna domar under 2017

Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgsförvaltningen.
För att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen, har en sammanställning gjorts av inkomna domar under året.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud 2018

Kommuner som driver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med
psykiska funktionsnedsättningar har möjlighet att ansöka hos länsstyrelsen om statsbidrag för verksamheten år 2018.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens ansökan.

Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 för personliga ombud

Verksamheten med personliga ombud i Katrineholm och Flen har upprättat verksamhetsberättelse för 2017 samt verksamhetsplan för 2018.
Verksamheten är frivillig för kommunerna och i västra länsdelen finns två heltidstjänster som personligt ombud, gemensamt för Katrineholm och Flen.

Nämnden beslutade att lägga verksamhetsberättelse 2017 till protokollet och ställa sig bakom verksamhetsplan 2018 för personliga ombud.

Namnbyte på vård- och omsorgsförvaltningens kontaktvägar

Förvaltningen har två telefonnummer in för personer som har frågor om verksamheten; Äldreomsorgen direkt och Handikappomsorgen direkt.
Efter omorganisationen 2013 har de kopplats till samma telefon. Telefonen bemannas av assistent och handläggare från medborgarfunktionen vardagar 8.00-12.00 samt 13.30-16.00. Ordet handikappomsorg är förlegat och används inte längre.

Förvaltningen föreslår därför att Handikappomsorgen direkt stängs och att Äldreomsorgen direkt byter namn till Vård och omsorg direkt, som riktar sig till alla som har frågor om vård och omsorg.
Telefonnumret till Handikappomsorgen direkt kommer att finnas kvar under en övergångsperiod kopplas till Vård och omsorg direkt.
Information om förslaget har lämnats till Katrineholms pensionärsråd samt Funktionsrättsrådet i Katrineholms kommun. Inga synpunkter har inkommit om förslaget.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

Återrapport om nämndens kvalitetspris 2017

En återrapport lämnades över hur nämndens kvalitetspris har använts.

Nämnden beslutade att lägga återrapporten till protokollet.

Val av ny ledamot i nämndens fondgrupp

Nämnden valde Mirjana Cvrkalj (M) till ledamot i fondgruppen i stället för Sofie Gårdholt (M).

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*