16 mars 2018

Service- och tekniknämndens beslut den 15 mars 2018

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 15 mars 2018. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande över förslag övergripande kompetensförsörjningsplan

Samtliga nämnder ska ha en egen kompetensförsörjningsplan och har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny övergripande kompetensförsörjningsplan.

Service- och tekniknämnden rekryterings-/kompetensförsörjningsplan med tillhörande handlingsplan för 2018 beslutades i december 2017. Förvaltningens bedömning är att den övergripande kompetensförsörjningsplanen, vid framtida uppdateringar, bör beslutas före de enskilda nämnderas planer. Detta skulle innebära en större likformighet och sannolikt leda till en jämnare kvalitet. I den övergripande kompetensförsörjningsplanen saknar förvaltningen också en beskrivning över hur den övergripande planen är kopplad till nämndernas kompetensförsörjningsplaner.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

Yttrande över motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

Sverigedemokraterna i Katrineholm har motionerat om kommunalt ansvar för fordon och personskador på grund av bristande skötsel av gator i Katrineholms kommun. Sverigedemokraterna förselår fullmäktige besluta att kommunen tar fullt ekonomiskt ansvar för de person- och fordonsskador som framgent uppstår på grund av bristande underhåll av kommunens gatunät.

Kommunen har alltid fullt ansvar för kommunens gatunät (gång-/cykelvägar, vägar/gator för motorfordon). I kommunens ansvar ingår den dagliga skötseln men också mer omfattande och planerat underhållsarbete av gatunätet.

Då kommunens gatunät är omfattande och spritt över en relativt stor geografik yta är inte möjligt att vid varje enskild tidpunkt garantera att det inte uppstått någon skada i gatunätet. Inträffar det en person- och/eller fordonskada innan kommunen fått kännedom om en skada kan det inte jämställas med att kommunen agerat oaktsamt. Det enda tillfälle då kommunen via sitt försäkringsbolag kan ta ekonomiskt ansvar för person- och/eller fordonskador är om kommunen agerat oaktsamt.

Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Interkontrollplan 2018, service- och tekniknämnden

Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Service- och tekniknämndens interkontrollplan för 2018 innefattar både verksamhets‑, ekonomiska- samt säkerhetsmässiga kontroller. Interkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen.

Nya kontrollerområden som föreslås inför 2018 är bland annat Systematiskt brandskyddsarbete, Tillbud och skador samt olika typer av Behörighetskontroller. Andra tillkommande kontrollområden är Dataskyddsförordningen (GDPR), Registerkontroll och Försäljning av tillgångar och inventarier. Med anledning av det nya kontrollområdet Dataskyddsförordningen stryks tidigare kontrollområden som hanterade PuL-frågor. Kontrollmomenten inom kontrollområdet Arbetsmiljö kommer att utvecklas.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018 som sin egen. 

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*