28 februari 2018

Kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2018

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 – KS/2018:97

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2017. Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på totalt 24 325 tusen kronor. De största avvikelserna finns inom välfärdsfond och kommunledningsförvaltningen. Förvaltningarnas överskott är främst beroende av vakanser. I samhällsbyggnadsförvaltningens positiva resultat ryms också ökade kostnader för kollektivtrafiken

1. Kommunstyrelsen godkände upprättad årsredovisning för 2017 med bilagor och lägger den till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen beslutade att hos kommunfullmäktige att begära ombudgetering av 106 518 tusen kronor avseende investerings- och exploateringsmedel från 2017 till 2018.

3. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med delårsrapport 2018

Kommunstyrelsens internkontrollrapport– KS/2018:83

Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.

1. Kommunstyrelsen godkände redovisningen av genomförd internkontroll för 2017.

2. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta utvecklingen och förbättringen av den interna kontrollen och lägger i övrigt rapporten till handlingarna.

Yttrande över vägplan rörande väg 56 Katrineholm - Bie– KS/2018:38

Trafikverket Region öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56 på delen Katrineholm-Bie i Katrineholms kommun. Vägen görs mötesfri, breddas för att erhålla omkörningssträckor, vissa utfarter stängs eller flyttas och ett antal enskilda vägar får annan sträckning eller nya byggs. Längs vägen planeras även en enklare separat gång- och cykelväg att byggas, en så kallad sommarcykelväg som inte underhålls vintertid. Föreslagna åtgärder beräknas ge ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Kostnaden för projektet beräknas till cirka 150 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över vägplan rörande väg 56, delen mellan Katrineholm och Bie, samt att överlämna det till Trafikverket som kommunens yttrande.

Ärenden till kommunfullmäktige

Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m fl Finntorp – KS/2018:82

För området Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 m fl, Finntorp, finns detaljplan vars syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamhet, främst inom logistik och handel, samt lättare industri och liknande. För planens genomförande är det nödvändigt att utvidga det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) för del av Lövåsen 3:1 och del av Sandbäcken 3:1 m fl Finntorp.

Utvidgat verksamhetsområde för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m fl Ragnars gärde – KS/2018:81

Kommunfullmäktige antog i april 2017 detaljplan för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m fl Ragnars gärde som syftade till att skapa förutsättningar för nya bostäder samt möjliggöra för nybyggnation av förskola och skola samt verksamheter i Forssjö.

Med stöd av detaljplanen för det berörda området, är bedömningen att verksamhetsområde för vatten och avlopp (dricksvatten och spillvatten, dock ej dagvatten) inrättas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp (spillvatten och dricksvatten) för Forssjökvarn 1:172 och del av Ericsberg 6:1 m fl Ragnars gärde.

Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22  – KS/2018:59

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag av ändringar i styrdokumentet ”Avgifter inom vård och omsorg” (KFS 4.22) med anledning av att vård- och omsorgsförvaltningen uppmärksammat ett formelfel rörande formeln för beräkning av minimibelopp: denna är inte i överensstämmelse med socialtjänstlagens § 7

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra dokumentet ”Avgifter inom vård och omsorg”, KFS 4.22, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.

Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument – KS/2018:96

Ett flertal av kommunens styrdokument behöver ses över för bedömning om eventuell revidering, förlängning eller om de ska utgå. Under tiden bör några av dessa styrdokument, vars giltighetstid utgått eller kommer snart att utgå, förlängas alternativt förnyas.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att giltighetstiden för följande styrdokument förlängs alternativt förnyas till och med den 31 december 2019: Anvisningsdokument för föreningsstöd

Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter
Attestreglemente
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun
Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser
Katrineholms kommun kommunikationspolicy

2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om förlängning, utan övriga ändringar, av giltighetstid för styrdokument i form av anvisningsdokument och övriga övergripande inriktningsdokument, som tidigare antagits av kommunfullmäktige.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*