24 januari 2018

Kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2018

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. 

Ärenden till kommunstyrelsen

Yttrande gällande remiss till handlingsplan för Hjälmaren 2018-2021 – KS/2017:591

Remissen avser det förslag på handlingsplan som arbetsgruppen för Hjälmaren tagit fram. Handlingsplanen har fokus på övergödningsproblematiken i Hjälmaren. För att komma tillrätta med detta problem behövs läns- och kommunöverskridande samarbete. Förslaget till handlingsplanen kan ses som ett steg i ett läns- och kommunövergripande samarbete för att förbättra miljösituationen i Hjälmaren.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förvaltningens bedömning och låter detta utgöra remissvar till Hjälmarens Vattenvårdsförbund och beslutade att eventuell kostnad på 15 291 kronor tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Exploateringsavtal och köpeavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Havsörnen, Katrineholm – KS/2018:36

Startplattan 930371 unä till Havsörnen i Katrineholm AB har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i kvarterat Havsörnen, Laggarhult i Katrineholm.

En ny detaljplan för kvarteret Havsörnen är under framtagande och som möjliggör bebyggelse med cirka 60 bostäder, fördelade på cirka 4 villatomter , 10 radhus, 4 parhus och 40 i flerfamiljhus, totalt cirka 5770 BTA. Hela detaljplaneområdet uppgår till ca 30 000 m 2. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med sedvanliga villkor i ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal. Parallellt med exploateringsavtalet har också ett köpeavtal upprättats mellan parterna.

Kommunstyrelsen godkände bifogat exploateringsavtal och köpeavtal, samt delegerade till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Exploateringsavtal med köpeavtal Tegelstaden Bygg AB avseende fastigheten Abborren 11 i Katrineholm – KS/2018:38

I markanvisningsavtal som godkändes av kommunstyrelsen den 29 mars 2017 anvisades Tegelstaden Bygg AB mark för bostadsbyggnation inom den del av kvarteret Abborren som idag utgör fastigheten Abborren 11, och som nyttjas av räddningstjänsten i Katrineholm tills ny räddningsstation har uppförts och godkänts.

Med hänsyn till att Exploatörens åtaganden i planarbetet och projektering är omfattande är det angeläget att redan nu i exploateringsavtal fastställa ansvaret för detaljplanens kommande genomförande och villkoren för kommunens kommande överlåtande av marken till exploatören.

Exploateringsavtalet innehåller även ett köpeavtal med grunderna för villkoren för den marköverlåtelse som tidigare markanvisningsavtal och detaljplanens genomförande förutsätter.

Kommunstyrelsen godkände upprättat exploateringsavtal med köpeavtal och delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Exploateringsavtal och köpeavtal med Tegelstaden Bygg AB avseende del av kvarteret Pionen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholm – KS/2018:40

I markanvisningsavtal som godkändes av kommunstyrelsen den 26 augusti 2015 anvisades Tegelstaden Bygg AB mark för bostadsbyggnation inom del av kvarteret Pionen och del av fastigheten Sandbäcken 3:1. En ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom den aktuella delen av kvarteret har upprättats i samråd mellan kommunen och exploatören.

Inför exploateringens påbörjande har Samhällsbyggnadsförvaltningen med Tegelstaden Bygg AB upprättat ett exploateringsavtal för att fastställa exploatörens ansvar för detaljplanens genomförande. För genomförandet av överlåtelsen av den mark från del av fastigheten Sandbäcken 3:1, som exploatören ska förvärva har ett köpeavtal upprättats.

Kommunstyrelsen godkände upprättat exploateringsavtal med köpeavtal och delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Sjöholm 2:31, Eldsoppen, Katrineholm – KS/2018:37

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Bäverstigen, fastigheten Sjöholm 3:31 mfl. Katrineholm, antogs av Katrineholms kommunfullmäktige den 22 oktober 1979. Del av de kvarvarande byggrätter som detaljplanen ger möjligheter till ska utvecklas av Sjötorps Förvaltning AB inom ett ca 3 170 m2 stort område.

Exploateringen ger möjlighet till att bygga ca 6-8 kedjehus inom exploateringsområdet, vilka uppförs av exploatören i enlighet med lagakraftvunna detaljplanen. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med sedvanliga villkor i ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal. Parallellt med exploateringsavtalet har också ett köpeavtal upprättats mellan parterna.

Kommunstyrelsen godkände upprättat exploateringsavtal med köpeavtal och delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Bidrag till Katrineholms SK 100 år – KS/2017:543

Katrineholms SK har den 15 november 2017 inkommit med en ansökan om bidrag till föreningens 100-årsfirande år 2019. Ansökan är om totalt 200 000 kronor och är tänkta att gå till bland annat producera en jubileumsfilm, en bankett samt bjuda in TV-laget i fotboll.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Katrineholms SK ett bidrag på 100 000 kronor till föreningens 100-årsfirande samt att bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande

Entledigande och val av ny ersättare i personalutskottet – KS/2017:582

Ylva G. Karlsson (MP) har meddelat att hon avsäger sig platsen som ersättare i personalutskottet och har lämnat förslag om att Nicklas Adamsson (MP) ska utses som ny ersättare.

Kommunstyrelsen entledigade Ylva G. Karlsson (MP) från uppdraget som ersättare i personalutskottet och utsåg Nicklas Adamsson (MP) som ny ersättare.

Omdisponering av investeringsanslag – KS/2017:578

I Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade investeringsbudget för år 2017 finns 700 tkr anvisat för gestaltningsåtgärder vid våra järnvägsinfarter, framför allt vid den södra infarten. Under förvaltningens utredningsarbete har det framkommit andra alternativ till åtgärder som innebär att beviljade medel inte behöver tas i anspråk eller att investeringen kan komma skjutas på framtiden.

Samtidigt pågår planeringen för ett parkeringshus på Vasaparkering samt ytterligare byggnader på allmänna parkeringar i den norra stadsdelen vilket innebär att ett antal parkeringsplatser försvinner, en del temporärt andra för överskådlig framtid. För att ersätta dessa parkeringsplatser har Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till parkeringsplan gällande bland annat den norra stadsdelen.

Kommunstyrelsen beslutade, att för täckande av kostnader för tillfällig parkeringsplats i anslutning till Bievägen, omdisponera samtliga kvarvarande medel ur 2017 års budget från projektet Järnvägsinfarter (investeringsprojekt 60048) motsvarande cirka 650 tusen kronor.

Ärenden till kommunfullmäktige

Handlingsplan för dagvatten 2018-2021 – KS/2017:353

Kommunfullmäktige antog i mars 2015 ”Dagvattenpolicy – Riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun”. Som följd av det beslutet har nu samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en handlingsplan för dagvatten med tillhörande bilaga. Planen har tagits fram i samverkan med representanter får service-och teknikförvaltningen och Sörmland Vatten och Avfall AB. Berörda nämnder och bolag har givits möjlighet att yttra sig över innehållet i handlingsplanen inklusive bilagor. Handlingsplanen har varit ute på remiss och de inkomna synpunkter har övervägts och infogats i handlingen enligt bifogad samrådsredogörelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till Handlingsplan för dagvatten 2018-2021, bestående av handlingsplan med tillhörande bilagor. Handlingsplanen träder i kraft den 1 mars 2018.

Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms kommun under åren 2017/2018 – KS/2017:234

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L) och Jesper Ek (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholm ska öka antalet förskoleavdelningar med minst tolv under perioden 2017-2018 för att sedan fortsätta så att man når målet med högst 15 barn per avdelning.

Bildningsnämnden har yttrat sig med anledning av motionen. Av yttrandet framkommer att bildningsförvaltningen har uppdaterat den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan. Planen visar i detalj bedömningen av framtida barnkullars storlek och vad som krävs för att behålla eller sänka barngruppernas storlek samt att bildningsnämnden, tillsammans med Katrineholms Fastighets AB, projekterat för nya förskoleplatser under 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun – KS/2017:442

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för de som är över 85 år gamla samt lämna förslag till hur denna snarast kan införas i Katrineholms kommun.

I beredningen av ärendet, har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. Av nämndens yttrande framkommer att kommunen är skyldig att inrätta särskilda boenden och att bostad i sådana är behovsprövade och beviljas utifrån socialtjänstlagen. Det innebär, enligt vård- och omsorgsnämnden, att motionen intentioner om äldreboendegaranti inte är genomförbar av juridiska skäl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*