19 november 2018

Kommunfullmäktiges beslut den 19 november

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen ca en vecka efter mötet.

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.”

Kommunfullmäktige väljer Claudia Grathwohl till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022.

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022 (nomineringar)

Sverigedemokraterna nominerar Filip Lindahl till 2:e vice ordförande i fullmäktige.

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Katrineholm har ingått ett valtekniskt samarbete inför mandatperioden 2018-2022 och nominerar Claudia Grathwohl, Centerpartiet, till posten som 2:e vice ordförande i fullmäktige.

Entledigande av ledamot i bygg- och miljönämnden

Anna Harrsjö (S) har i skrivelse daterad 2018-10-31 begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden.

Kommunfullmäktige entledigar Anna Harrsjö (S) från uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden.

Reviderade regler för det kommunala partistödet

Med anledning av den nya kommunallagen ges förslag på revidering av ”Regler för det kommunala partistödet”. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till reviderade regler för det kommunala partistödet.

Utbetalning av partistöd 2019 (KS/2018:435)

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.

Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2019 med hälften av nedan angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1. Mandatbundet stöd:
(S) 24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor
(M) 7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
(SD) 6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
(L) 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
(C) 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
(MP) 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
(V) 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
(KD) 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, att se över nivån av det mandatbundna stödet i samband med plan för budget 2020.

Övergripande plan med budget 2019-2021 (KS/2018:368)

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

1. Övergripande plan med budget 2019-2021 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 584 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022.

7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs ramen för KFAB till 229 724 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut.
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021.

10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till kommunstyrelsen.

11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst (KS/2018:432)

Kommunalförbundet Västra Sörmland Räddningstjänst har tidigare fastställt sina taxor baserat på så kallat konsumentprisindex (KPI). Direktionen har fattat beslut att istället följa Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), detta i enighet med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst. Detta under förutsättning att fullmäktige i Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut.
2. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2019.

Taxor och avgifter kulturnämnden 2019 (KS/2018:413)

Kulturnämnden beslutade 2018-08-28 § 33 att godkänna förslag till övergripande plan med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Beslut togs även att godkänna förslag till lokalhyra för teaterlokalen Turbinen från och med 2019-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för kulturnämnden. Taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2019 (KS/2018:376)

Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för kommunens lokaler och fritidsanläggningar.

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till hyror och avgifter, för kommunens lokaler och fritidsanläggningar, inom service- och tekniknämnden.
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.

Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)
(KS/2018:408)

Socialförvaltningen föreslår att den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn i egenavgift för vård och behandling, för individer över 18 år, fastställs till 100 kronor/dygn.

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för avgifter inom socialnämndens verksamhet. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad författningssamling KFS nr 4.27.

Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen (KS/2018:377)

Med anledning av pågående renovering av simhallen har service- och tekniknämnden föreslagit avgiftsjusteringar samt återbetalning av badkort, vilket betyder, en revidering av hyror och avgifter 2018 som beslutats i Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 191.

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna justerande avgifter gällande simhallen samt återbetalning av badkort i enlighet med service- och tekniknämndens förslag till beslut.
2. Den reviderade taxan avseende entrépriser till simhallen gäller tills dess att den stora simbassängen åter tas i bruk efter renoveringen.

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång med mera (KS/2018:444)

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att landstinget omvandlas till region.

1. Kommunfullmäktige beslutar att Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.

2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad Regionförbundets ärendebeskrivning.

3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.

4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång (KS/2018:423)

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att landstinget omvandlas till region.

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande
1. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.

2. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.

3. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns.

4. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.

5. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

6. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5.

7. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

8. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Kommunfullmäktige godkänner bilagt avtal om miljöskuld.

(Ny) Interpellation med svar om kommunallagen och motionsberedningar

Interpellationen besvarades under sammanträdet.

Motion om kranmärkt vatten

Inger Fredriksson (C) Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat in en motion gällande kranmärkt vatten. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.   

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*