17 januari 2018

Kommunfullmäktiges beslut den 15 januari 2018

Kommunfullmäktiges beslut den 15 januari 2018

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Allmänhetens fråga - KS/2018:12

Morten Källström har till dagens sammanträde lämnat in en allmänhetens fråga ställd till kommunstyrelsen med följande lydelse: Hur har Katrineholms kommunstyrelse tänkt tillgodose trafiksäkerheten för våra yngre, äldre och andra som av skilda orsaker är utan möjlighet att ta bilen i en levande landsbygd där avskilda körfält saknas i den nu liggande planen för gående, cyklister och mopedister från den tunga trafiken?

Frågan besvaras av kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) och därefter förklaras frågestunden avslutad.

Entledigande och val av Överförmyndare i Katrineholms kommun – KS/2017:592

Joakim Truedsson (S) har i skrivelse daterad 2017-12-27 begärt att få bli entledigad från uppdraget som Överförmyndare i Katrineholms kommun. Socialdemokraterna nominerar Christin Hagberg (S) som ny Överförmyndare i Katrineholms kommun.

1. Kommunfullmäktige entledigar Joakim Truedsson (S) från uppdraget som Överförmyndare.

2. Kommunfullmäktige väljer Christin Hagberg (S) som ny Överförmyndare under perioden 2018-02-19 - 2018-12-31.

3. Till följd av beslutet uppdateras Arvodesbestämmelsens arvodesbilaga 1.

Val av ersättare i kommunstyrelsen – KS/2017:549

Sverigedemokraterna har en vakant plats som ersättare i kommunstyrelsen och nominerar nu Camilla Hermansson (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige väljer Camilla Hermansson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen.

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden KS/2018:14

Sverigedemokraterna har en vakant plats som ersättare i bygg- och miljönämnden och nominerar nu Britt Gustafsson (SD) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.

Kommunfullmäktige väljer Britt Gustafsson (SD) till ersättare i bygg- och miljönämnden.

Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB – KS/2017:395

Sverigedemokraterna har en vakant plats som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB och nominerar nu Camilla Hermansson (SD) till ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Kommunfullmäktige väljer Camilla Hermansson (SD) till ny ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser m.m för förtroendevalda – KS/2017:576

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017, § 204, att välja Ewa Callhammar (L) som ny ledamot och tillika 2:e vice ordförande i kulturnämnden för tiden till och med den 31 december 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att ärendet kompletteras med beslut om ändring i Arvodesbestämmelser m.m för förtroendevalda, arvodesbilagan, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i Arvodesbestämmelser m.m för förtroendevalda, arvodesbilagan, genom att föra in Ewa Callhammar (L) som 2:e vice ordförande för kulturnämnden. Beslutet gäller från den tid då uppdraget tillträddes.

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 mfl - KS/2017:303

En detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl i Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av parhus, radhus, flerfamiljshus och enbostadshus inom stadsdelen Laggarhult i Katrineholm.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m fl, Katrineholms kommun.

Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun - KS/2017:352

En detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är möjliggöra bostadsbebyggelse i form av enbostadshus i sjönära läge. Planområdet är beläget i Tislångens södra sida, cirka 2 kilometer väster om Forsa och cirka 1 mil sydväst om Katrineholms tätort.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun.

Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidaktnämndens verksamheter - KS/2017:419

I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun.

En översyn har genomförts, i vilken olika förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter år 2018 presenteras. Översynen visar att en samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara positivt.

1. Kommunfullmäktige beslutar att från år 2019 fortsätta samverkan i gemensam nämnd tillsammans med Vingåkers kommun, under förutsättning att Vingåkers kommun fattar ett motsvarande beslut.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samråd med Viadidaktnämnden initiera kontakter med Vingåkers kommun för att gemensamt genomföra en översyn av Viadidaktnämndens reglemente och avtalet om samverkan i gemensam nämnd. Förslag till revidering av dessa styrdokument ska återrapporteras oktober 2018.

Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo - KS/2017:571

Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som har lanserats den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare tagits i direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige.

Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens biljetter ”kommer ikapp”, ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta –Uppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL och UL.

Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att justera priserna i Movingo.

Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen - KS/2017:319

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms kommun stärker skyddet för medborgarna genom att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Svar på motion om hälsovård på arbetstid - KS/2017:420

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har lämnat en motion i vilket de yrkar rätten till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, cytologprov och PSA-prov införs för personal som är anställd i Katrineholms kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, dock med tillägget att arbetstagare ska ha rätt att gå på Landstingets fria hälsokontroller, vid 40, 50 och 60 år, på arbetstid med bibehållen lön.

Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus - KS/2017:422

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Kommunfullmäktige avslår motionen om uppdrag om förstudie av parkeringshus med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Svar på motion om förströelsefond - KS/2017:345

Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.

Kommunfullmäktige avslår motionen om förströelsefond med hänvisning till yttrandet från Katrineholms Fastighets AB.

Svar på motion om införande av Huskurage - KS/2017:249

Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande av Huskurage. Motionen utmynnar i följande yrkande: Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.

Kommunfullmäktige anser motionen om införande av huskurage besvarad med hänvisning till Katrineholms Fastighets AB:s yttrande.

Motion om praktik för ungdomar inom vård- omsorgen – KS/2018:10

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion praktik för ungdomar inom vård- och omsorgen. I motionen lämnas fölande yrkande:

Att kommunen skapar nya möjligheter enligt ovan intentioner för ungdomar att påbörja praktik och jobb inom vård- och omsorg.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) – komplettering – KS/2017:561

Kommunfullmäktige utsåg den 18 december 2017 styrelsen för IUC i enlighet med stiftelsens stadgar. Vid beredningen av ärendet har namnförslaget Per Wilhelmsson fallit bort.

Kommunfullmäktige godkänner att Per Wilhelmsson (Katrineholms kommun) utses att ingå i styrelsen för Installatörernas utbildningscentrum.

Fråga om snabbare försörjningsstöd – KS/2018:18

Inger Fredriksson (C) har inlämnat en fråga riktad till socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) om hon är beredd att använda tekniska lösningar för att förenkla och snabba på ansökningshanteringen.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*