28 februari 2018

Bildningsnämndens beslut den 27 februari 2018

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Bildningsnämndens årsredovisning 2017

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2017. Bildningsnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 6 306 tkr.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna årsredovisning 2017, samt att vidarebefordra information till kommunstyrelsen om att 3 546 tkr av investeringsmedlen för 2017 kommer att ombudgeteras till 2018.

Internkontrollrapport 2017

Under 2017 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den största vikten har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner.

Kontrollerna visar att det finns förbättringsområden inom de flesta kontrollområden. I de flesta falla behöver det ske uppföljning med respektive rektor för att säkerställa att rektor har ett system för exempelvis uppföljning och kontroll av varje elev. Det behöver även göras en översyn för att se vilket ytterligare stöd som kan ges av befintliga system.

Bildningsförvaltningens bedömning är att samtliga kontroller behöver kvarstå ytterligare ett år.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 2017 års internkontroller.

Internkontrollplan 2018

Redan 2017 fokuserade bildningsnämnden i sin internkontrollplan på kontroller av myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. De kontroller som gjordes under 2017 visade på att alla rutiner inom dessa områden inte fungerade tillfredsställande och en rad åtgärder togs fram.

Med anledning av detta kvarstår samtliga kontrollmoment från 2017 i internkontrollplanen för 2018. Den största vikten läggs även i 2018 års internkontrollplan vid kontroll av myndighetsutövnings såsom att beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner.

Bildningsnämnden beslutade att godkäna föreslagen internkontrollplan för 2018.

Förslag justering av tillämpningsregler för skolskjutsar

Bildningsförvaltningen har fått in synpunkter och önskemål från brukare, bosatta utanför tätort, att kamrater till en skolskjutsberättigad elev ska kunna få följa med hem för att umgås efter skoldagens slut.

Bildningsförvaltningen föreslår att tillämpningsreglerna ändras så att det i vissa fall möjliggör för en kamrat till skolskjutsberättigad elev att medfölja.

Bildningsnämnden beslutade om tillägg i tillämpningsreglerna under rubriken ”Ledig plats i skolskjuts”. De nya reglerna gäller från och med 15 mars 2018.

Val av politiker till områdesråd och programråd

Bildningsnämnden beslutade att välja Anette Larsson Fredriksson (S) som bildningsnämndens representant i områdesrådet för Sandbäckens förskolor, Göran Svenningson (V) som representant i områdesrådet för Sandbäcksskolan samt Johan Söderberg som representant i programrådet för Bygg och anläggning.

Synpunkter angående Förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Övergripande kompetensförsörjningsplan.

Bildningsförvaltningen anser att den övergripande kompetensförsörjningsplanen pekar på de områden som är viktiga att fortsätta utveckla och förbättra men vill framförallt lyfta fram området ”attraktiv arbetsgivare” som är helt avgörande för hur vi ska blir framgångsrika i vår framtida kompetensförsörjning. En annan viktig faktor är kommunens höga sjukskrivningstal, här behövs förstärkning inom det främjande och förebyggande arbetet.

Om rekrytering sker via HR-enheten är det av största vikt att arbetet kan ske snabbt och att det även kan pågå under sommarhalvåret. Skolledare genomför ofta rekrytering i samband med läsårsstart.

Förslag på ytterligare åtgärder:

  • Fortsatt satsning och utveckling av Utbildningstjänster.
  • Förstärka interna karriärmöjligheter via trainee-utbildningar

Bildningsnämnden beslutar att överlämna synpunkterna till kommunledningsförvaltningen.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*