9 juni 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 8 juni 2017

Detta är en sammanfattning av vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 juni 2017.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Yttrande över motion om att utreda möjligheterna att anordna undersköterskeutbildning för de som vikarierat länge inom omsorgen och äldrevården

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Liberalerna.

Av vård- och omsorgsförvaltningens yttrande framgår att kommunstyrelsen i mars 2016, inom ramen för projektet "Heltid som norm", beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag till en grundläggande rekryteringsutbildning, med validering och komplettering utifrån olika verksamhetskrav.
Förvaltningens bedömning är därmed att den utredning, gällande möjligheter till utbildning som motionärerna yrkar, således redan är initierad.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunstyrelsen att motionen ska anses vara besvarad.

Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre"

Våren 2016 avslog regeringens Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrift för särskilt boende för äldre. Istället valde regeringen att förtydliga Socialtjänst-förordningen. Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
Som ytterligare stöd till kommunerna har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en rekommendation. I den anges de områden som kräver särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Dessa områden är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning, där en viktig utvecklingspotential är välfärdsteknik.
Styrelsen för SKL har beslutat rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka utvecklingen och kvaliteten på särskilda boenden nattetid.

Nämnden beslutade att anta SKL:s rekommendation.

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån lex Sarah-anmälan om brist i bemötande av anhöriga

Nämnden beslutade den 27 oktober 2016 att skicka en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gällde brister i bemötande av anhöriga vid en brukares bortgång. Nämnden beslutade även att en uppföljning av åtgärdsplanen skulle återrapporteras i juni.
Uppföljningen visar att flertalet av åtgärderna är vidtagna, men att det återstår ett arbete med att implementera framtagna rutiner. Arbete med värdegrundsfrågor och social dokumentation är ett fortlöpande arbete inom förvaltningen.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017

Nämnden beslutade att 2017 års kvalitetspris ska delas ut till:
• Avdelningen Prästkragen, Vallgården, 25 000 kronor.
• Ann-Louise Århage, demenssjuksköterska, 10 000 kronor.
• Saud Porovic, Skogsbrynet/Socialpsykiatrin, 10 000 kronor

Kvalitetspriset ska delas ut vid nämndens sammanträde den 31 augusti 2017.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*