1 september 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 31 augusti 2017

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 31 augusti 2017.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017

2017 års kvalitetspris delades ut till:
• Avdelningen Prästkragen, Vallgården, 25 000 kronor.
• Ann-Louise Århage, demenssjuksköterska, 10 000 kronor.
• Saud Porovic, Skogsbrynet/Socialpsykiatrin, 10 000 kronor

Priset ska användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser. Ansvarig chef beslutar ytterst om vad pengarna ska användas till. Det kan vara studie­besök, utveckling i arbetet eller något som gör att man kan stanna upp i vardagen och reflektera. 

Vid genomförande av aktiviteter ska kommunens och förvaltningens värdegrund gälla.
Kvalitetsprisen ska användas senast den 31 december 2017. 

Redovisning av nattfastemätning våren 2017

Nämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden resultatmålet att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska öka (med hänsyn taget till den enskildes önskemål). Med nattfasta menas tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger någon nämnvärd energi.

Våren 2017 hade 35 procent av brukarna en nattfasta kortare än 11 timmar. Detta är en försämring jämfört med 39 procent hösten 2016 och 41 procent våren 2016.
Medelvärdet våren 2017 för nattfastan var 11 timmar och 37 minuter, där längsta fastan var uppmätt till 15 timmar och 45 minuter. Den kortaste var 4 timmar och 30 minuter. Antalet brukare som har mindre än 11 timmars nattfasta har minskat i årets mätning jämfört med 2016.

Följande åtgärder görs för att minska nattfastan:
• Fortsatt arbete med måltidernas fördelning under dagen samt individuella åtgärder för varje brukare
• Rutin för förfrukost
• Samverkan mellan sjuksköterska, enhetschef och dietist
• Dietist informerar alla avdelningar om nattfasteresultatet
• Enhetschefer ska följa upp sin enhets resultat tätare och rapportera till verksamhetschef.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Nattillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen hösten 2016

I förvaltningens internkontrollplan finns sedan år 2013 ett uppdrag att genomföra nattillsyn en gång per år. 2016 års tillsyn hade fokus på valda delar av riktlinjer och rutiner.

Nämnden beslutade att överlämna rapporten till respektive verksamhetsområde för åtgärder.
En återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder ska lämnas den 26 oktober 2017.
Myndighets- och specialistavdelningen fick i uppdrag att granska ett urval av patient- och genomförande journaler, i syfte att säkerställa att vård och behandling går att följa i journalerna utifrån riktlinjer och rutiner som omfattats av nattillsynen.

Yttrande över hastighetsplan för Katrineholms kommun

Nämnden ställde sig bakom förslaget till hastighetsplan.

Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder

Fullmäktige har uppdragit åt nämnden att ta fram en långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder.
Nämnden beslutade överlämna förvaltningens rapport till kommunstyrelsen.

Effekter av förändringar i betalningsansvarslagen

Fullmäktige har uppdragit åt nämnden att utreda effekter av förändringar i betalningsansvarslagen.
Nämnden beslutade överlämna förvaltningens utredning till kommunstyrelsen.

Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah

Händelsen handlar om att operatörerna på larmcentralen som tog emot samtalet inte informerade larmpatrullen om att brukaren larmat. Operatörerna hänvisade istället till att brukaren fick vänta till kommande hemtjänstbesök.
Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande.
Ärendet skickas därmed vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Förslag om höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Förvaltningen föreslår från den 1 januari 2018 en höjning av vissa måltidavgifter.
Höjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter utifrån självkostnadspris. Beräkningarna har gjorts utifrån aktuella nationella råvarupriser.

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt Socialtjänstlagen)

  • Frukost i servicehusets restaurang 23 kronor/dag (höjning med 1 krona)
  • Lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution 62 kronor/dag (höjning med 2 kronor)
  • Månadsabonnemang matdistribution avser betalning för 30 dagar 1 860 kronor/månad (höjning med 60 kronor)
  • Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende 3 450 kronor/månad (höjning med 100 kronor)
  • Avgift för mat vid korttidsvistelse 115 kronor/dygn (höjning med 5 kronor)
  • Kvällsmåltid 31 kronor/dag (höjning med 1 krona)
  • Deltagande i dagverksamhet 75 kronor/dag (höjning med 4 kronor)

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS)

  • Korttidsvistelse 34 kronor/måltid (höjning med 2 kronor)
  • Korttidstillsyn - mellanmål eller frukost 21 kronor (höjning med 1 krona)

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från den 1 januari 2018 höja måltidsavgifterna i KFS 4.13 i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag.

Vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget 2018-2020

Förvaltningen har upprättat förslag till nämndens verksamhet och resultatmål inför övergripande plan med budget 2018-2020.
Dokumentet består av:
• Nämndens resultatmål
• Investeringar
• Nya upphandlingar

Nämnden antog det upprättade förslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ansökan från HS Care AB och Katrineholm Omsorg om att bli externa utförare inom hemtjänsten enligt Lagen valfrihetssystem

Kommunen införde den 1 januari 2011 ett valfrihetssystem för brukare inom hemtjänsten. Sedan tidigare finns åtta godkända utförare varav en är kommunens egen hemtjänstverksamhet.

De nya ansökningarna avser serviceinsatser, personlig omvårdnad och HSL-tjänster i hela kommunen. Inget kapacitetstak önskas. Utförarna har fyllt i ansökningsblankett och till den bifogat olika bilagor som efterfrågas i förfrågningsunderlaget.
Förvaltningen föreslår att utförarna godkänns.

Nämnden godkände HS Care AB och Katrineholm Omsorg som externa utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 8 kap 1 § från och med den 18 september 2017.

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017

Inkomna synpunkter ska redovisas för nämnden två gånger per år.

Under perioden januari-juni 2017 har 5 synpunkter blivit registrerade som allmän handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, utan mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. Kommunicering och åsikter kring planering av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland tangerar till att vara synpunkter, finns inte med i denna redovisning.

Nämnden beslutade lägga redovisningen till protokollet.

Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnosen/funktionsnedsättningar

Fullmäktige har uppdragit åt nämnden att undersöka möjligheterna att skapa hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnosen/funktionsnedsättningar.
Nämnden beslutade överlämna förvaltningens redovisning till kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*