29 september 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 september 2017

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 september 2017.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Delårsrapport perioden januari-augusti 2017

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en delårsrapport som bygger på känt resultat till och med augusti 2017. Delårsrapporten innehåller även en uppföljning av särskilda uppdrag och indikatorer.

Beräkning av avvikelse inom respektive verksamhet (tkr):

Förvaltningsgemensamt 5 478
Myndighets- och specialistfunktion - 2 451
Stöd ordinärt boende - 20 055
Särskilt boende äldre - 4 815
Funktionsnedsättning - 2 067
Hälso- och sjukvård - 750
Summa - 24 661

Nämnden beslutade godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Översyn av nämndens riktlinjer för föreningsstöd

Nämnden uppdrog i december 2016 till förvaltningen att se över riktlinjen för föreningsstöd.
Förvaltningen och föreningskonsulenten har gått igenom riktlinjen och även sett över den utifrån fullmäktiges senaste version av Anvisningsdokument för föreningsstöd.
Några behov av ändringar har inte konstaterats.

Nämnden beslutade därmed att uppdraget är avslutat.

Val av nya kontaktpolitiker

Vård- och omsorgsnämnden valde:

  • Lars-Olof Mellqvist (SD) som ny kontaktpolitiker för Lövåsgårdens korttidsboende och Strandgården efter Jussi Rinne (SD).
  • Jan Åke Asp (SD) som ny kontaktpolitiker för Lövåsgårdens korttidsboende och Strandgården efter Jussi Rinne (SD).
  • Mirjana Cvrkalj (M) som ny kontaktpolitiker för barn och ungdom (område funktionsnedsättning) efter Sofie Gårdholt (M).

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Vård- och omsorgsnämnden valde Carl-Magnus Fransson (M) som ersättare i enskilda utskottet efter Sofie Gårdholt (M).

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*