28 april 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 april 2017

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2017.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2017

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.
Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

Äldreomsorg – särskilt boende 22 (16 kvinnor, 6 män)
(Av dessa var 11 beslut verkställda vid rapporteringstillfället – 9 kvinnor och 2 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 6 (1 kvinna, 5 män)
(Av dessa var 2 beslut verkställda vid rapporteringstillfället – 1 kvinna och 1 man)

Yttrande över motion "Vi behöver en äldredag för politiker"

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta att genomföra en utbildningsdag/äldredag för politiker där dagens och framtidens äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter.
Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen.

Av förvaltningens yttrande framgår att information och utbildning av nämndens ledamöter gällande äldrefrågor sker kontinuerligt under mandatperioden. Om fullmäktige ser ett behov av kunskapsspridning och information i form av en "äldredag" för politiker, kan förvaltningen vara behjälplig i detta. 

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen som sitt eget. Nämnden föreslår att motionen bifalls.

Tre anmälningar enligt lex Sarah

Den första händelsen handlade om att en brukare inte fick hjälp när denne larmade. Orsaken till att händelsen inträffade beror på att larmpatrullen inte följt rutinerna vid larm.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör ett missförhållande.
Ärendet skickas inte vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den andra händelsen gällde brister i bemötande gentemot en brukare samt brister i social dokumentation.
Det tredje gällde en brukare som varit sexuellt utåtagerande mot andra brukare och personal. Personen har en demenssjukdom som orsakat agerandet.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelserna utgör allvarliga missförhållanden.

Ärendena skickas därför vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för personligt ombud

Verksamheten med personliga ombud i Katrineholm och Flen har upprättat
verksamhetsberättelse för 2016 samt verksamhetsplan för 2017. Verksamheten är
frivillig för kommunerna och i västra länsdelen finns två heltidstjänster som personligt ombud, gemensamt för Katrineholm och Flen.

Nämnden beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till protokollet och ställde sig bakom verksamhetsplanen.

Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2017 för vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en rekryterings- och kompetensförsörjningsplan för 2017.
Planen beskriver förvaltningens behov och utmaningar att rekrytera nya medarbetare
utifrån pensionsavgångar, personalomsättning samt utökning av verksamheten.

Nämnden godkände rekryterings- och kompetensförsörjningsplanen.

Yttrande över förslag till trafikstrategi och parkeringsstrategi

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till trafikstrategi och parkeringstrategi.

Nämnden hade inga synpunkter på förslaget.

Ny kontaktpolitiker på Strandgården

Jussi Rinne (SD) valdes som ny kontaktpolitiker på Strandgården efter Suzanne Larsson (SD) som slutat sitt uppdrag i nämnden.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*