27 oktober 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 26 oktober 2017

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 oktober 2017.De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.
Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

  • Äldreomsorg – särskilt boende 13 (8 kvinnor, 5 män)
    Av dessa var 7 beslut (3 kvinnor och 4 män) verkställda vid rapporteringstillfället. 3 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande.
  • Dagverksamhet/sysselsättning 1 (1 kvinna)
    Har tackat nej till ett erbjudande.
  • Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 9 (2 kvinnor, 7 män).

Nämnden beslutade överlämna rapporten till Inspektionen för vård och omsorg, revisorerna och kommunfullmäktige.

Utvärdering av försöksverksamhet med trygg hemgång

I december 2016 uppdrog nämnden åt förvaltningen att under perioden 1 mars – 1 december 2017 prova arbetsmodellen Trygg hemgång. Modellen skulle utvärderas efter sex månader.

Förvaltningen arbetar med att ta fram underlag till alternativa arbetssätt.
Översiktligt kan tre alternativ finnas:
1. Teamet fortsätter sitt arbete, men ombildas till ett utredningsteam inom hälso- och sjukvården för alla patienter/brukare som skrivs hem från slutenvården och byter namn till "Hemgångsteam".
2. Återgång till arbetssättet innan trygg hemgång infördes.
3. En kombination av ovanstående alternativ.

Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att fortsätta se över alternativa arbetssätt där man tar till vara erfarenheter från projektet trygg hemgång.
Rapportering till nämnden ska ske kontinuerligt och en arbetsmodell ska presenteras senast i juni 2018.

Återrapport om åtgärder utifrån nattillsyn hösten 2016

Nämnden beslutade i augusti 2017 att överlämna en rapport om nattillsyn till respektive verksamhetsområde för åtgärder.
En återrapport av vidtagna och planerade åtgärder har nu lämnats.

Nämnden beslutade att lägga rapporten till protokollet.

Yttrande över motion om att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

Kristdemokraterna Joha Frondelius och Marian Loley har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att kommunen ska begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen. Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen.

Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till yrkandet om utdrag från belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Förvaltningens bedömning är att detta krav skall omfatta all personal inom hela vård- och omsorgsförvaltningen, således även personal inom funktionsnedsättningsområdet, hälso- och sjukvårdområdet, myndighet samt stödfunktioner.

Nämnden beslutade ställa sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår att motionen ska bifallas.

Sammanträdesdagar 2018

Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar år 2018 för nämnden, enskilda utskottet och beredningen. Förslaget innebär åtta nämndsammanträden under året.
Nämnden beslutade att godkänna förslaget.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*