27 januari 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 26 januari 2017

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 januari 2017.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande nämndbeslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.

Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

 • Äldreomsorg – särskilt boende 14 (11 kvinnor, 3 män)
  Av dessa var 6 beslut verkställda vid rapporteringstillfället (3 kvinnor och 3 män).
 • Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 4 (3 kvinnor, 1 man)
  Av dessa var 2 beslut verkställda vid rapporteringstillfället (2 kvinnor).

Yttrande över förslag till kemikalieplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till kemikalieplan för 2017-2020.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är, i enighet med målen i planen, att medvetenheten kring kemikalier som kan vara skadliga för hälsa och miljö behöver öka och exponeringen för dessa minska. Dock behövs en välplanerad strategi för implementering och informationsspridning för att möta vård- och omsorgsförvalt­ningen verksamheter utifrån de resurser som tillhandahålls inom ram.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det som sitt eget till bygg- och miljönämnden.

Redovisning av inkomna domar 2016

Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgsförvaltningen. För att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen, har en sammanställning gjorts av inkomna domar under året.

Beslut fattas enligt följande lagar:

 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)
 • Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst
 • Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
 • Folkbokföringslag (1991:481)

Domarna som inkommit om insatser enligt LSS avser främst personlig assistans och enligt SoL främst särskilt boende.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Yttrande över inriktningsdokument för inköp

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokumentet för inköp i Katrineholms kommun.

Nämnden hade inga synpunkter på dokumentet.

Internkontrollplan för 2017

En gång per år ska nämnden fastställa internkontrollplan för verksamheten inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen har upprättat förslag till internkontrollplan för 2017. Planen innefattar både verksamhetsmässiga, ekonomiska samt säkerhetskontroller.

Nämnden godkände upprättad internkontrollplan för år 2017.

Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst

Förfrågningsunderlaget skall ses över regelbundet. I samband med översynen föreslås redaktionella ändringar, uppdatering av föreskrifter från Socialstyrelsen (2015:10 Basal hygien i vård och omsorg), förtydliganden och vissa tillägg och borttaganden av text.

Nämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag att gälla från den 1 februari 2017.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*