3 mars 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2 mars 2017

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2 mars 2017.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Patientsäkerhetsberättelse för 2016

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren planera och leda samt kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Senast den 1 mars varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagit för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Nämnden godkände upprättad patientsäkerhetsberättelse.

Yttrande över remiss Översiktlig granskning av intern kontroll

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över revisionsrapporten "Översiktlig granskning av intern kontroll".

Nämnden ställde sig bakom förvaltningen synpunkter/svar och översänder dem till kommunledningsförvaltningen.

Diverse redovisningar

• Genomförd internkontroll 2016
• Avvikelser 2016
• Arbetsskador och tillbud 2016
• Synpunkter perioden juli-december 2016

Nämnden beslutade att lägga redovisningarna till protokollet.

Årsredovisning 2016

Förvaltningen har upprättat årsredovisning med bokslut för vård- och omsorgsnämnden verksamhetsåret år 2016.
Resultatet visar på ett underskott på - 2 422 000 kronor.

Nämnden godkände årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen samt
föreslår att 1 231 000 kronor av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2017.

Anmälan om missförhållande enligt lex Sarah

Händelsen inträffade när det tog tid att prova ut en personlyft och lyftsele. Dessutom förflyttades den boende med hjälp av en personlyft och lyftsele som inte var förskriven. Bristerna uppstod på grund av att medarbetarna inte följde aktuell rutin.

Händelsen är sedan tidigare även anmäld av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Katrineholms kommun enligt Lex Maria.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande. Därmed skickas ärendet vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Revidering av delegationsordningen

Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordning inför kommande organisationsförändring.

Nämnden godkände delegationsordningen att gälla från den 1 maj 2017.

Förändringar av boendeplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen

Inom förvaltningens verksamheter finns olika inriktningar på de särskilda boendena; vårdboenden, demensboenden samt servicehusboende med hemtjänst.
Under 2016 har det varit svårt att erbjuda platser inom demensboendena. Allt fler personer har fått demensdiagnoser vilket medfört att kön till demensboende ökat. Samtidigt har det funnits tomma platser på vårdboende.

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att göra de nödvändiga förändringar avseende form av boendeplatser (vårdboende-, demens- och korttidsplatser) som behövs i befintliga verksamheter så de täcker de enskildas behov av boendeform i framtiden.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*