13 mars 2017

Service- och tekniknämndens beslut den 9 mars 2017

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 9 mars 2017. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Svar på remiss om ställplatser för husbilar

Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar på att kommunledningen utreder förutsättningar för att anlägga några ställplatser för husbilar, gärna på flera platser inom kommunen. I beredningen önskas yttrande från service- och tekniknämnden.

Service- och tekniknämnden beslutar att anse motionen vara besvarad då det i Katrineholm finns flera ställplatser för husbilar.

 

Yttrande över Revisionsrapport: Övergripande granskning av intern kontroll

PwC har, på uppdrag av kommunens revisorer, genomfört en övergripande granskning av den interna kontrollen i Katrineholms kommun.

I rapporten rekommenderas bland annat att nämnderna ska ta upp renodlade verksamhetskontroller i sina internkontrollplaner, och inte enbart fokusera på administrativa- och ekonomiska kontrollområden. Vidare föreslås att väsentlighets- och riskbedömningar bör dokumenteras. Kritik riktas också mot bland andra service- och tekniknämnden för att riskbedömningarna sällan uppdateras eller förändras. Slutligen föreslås att en person utses för att ha övergripande och samordnande ansvar för kommunens interna kontrollarbete.

Service- och teknikförvaltningen ställer sig positiva till samtliga förslag i rapporten och kommer att hörsamma dem i det framtida internkontrollarbetet.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens yttrande som sitt eget och vidaresända det till kommunledningsförvaltningen.

 

Anläggningsstöd 2017

Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde och som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. Inför 2017 har fyra föreningar inkommit med ansökningar på sammanlagt 89 238 kronor.

Service- och tekniknämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd.

 

Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan STN 2017

Syftet med rekryterings-/kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Det kan till exempel innebära hur man attraherar nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare samt avveckling

Service- och tekniknämnden beslutar att anta förslaget till Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2017 som sin egen.

 

Service- och tekniknämndens idépris - fokusområde 2017

I samband med fatsställandet av riktlinjer för service- och tekniknämndens idépris vid nämndens sammanträde i februari 2017, fick service- och teknikförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på fokusområde för 2017 års pris. Service- och teknikförvaltningen föreslår att årets fokusområde blir arbetsmiljö och hälsa.

Service- och tekniknämndes beslutar att anta arbetsmiljö och hälsa som fokusområde för 2017 års idépris.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*