10 februari 2017

Service- och tekniknämndens beslut den 9 februari 2017

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 9 februari 2017. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2016

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2016. Nämnden redovisar ett överskott på totalt 640 tusen kronor.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning samt att överlämna det till kommunstyrelsen. Service- och tekniknämnden begär även att kvarvarande investeringsmedel från 2016 ombudgeteras till 2017.

 

Internkontrollredovisning 2016 service- och tekniknämnden

Enligt reglementet för internkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollarbetet inom det egna ansvarsområdet och, senast i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet enligt rådande internkontrollplan.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen.

 

Internkontrollplan 2017

Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll bygger på kommunallagens bestämmelser om intern kontroll. Reglementet anger att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Service- och teknikförvaltningen har reviderat tidigare gällande internkontrollplan med syfte att åtgärda eventuella brister i kontrollpunkterna.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2017 som sin egen.

 

Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att köpa

Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Sportotek – att låna istället för att köpa”, i vilken hon yrkar att Katrineholms kommun startar ett Sportotek där det är möjligt att gratis låna sportutrustning.

Service- och teknikförvaltningen instämmer i att en möjlighet att utan kostnad kunna låna sportutrustning sänker tröskeln för att pröva nya idrotter. I flera kommuner som har inrättat Sportotek/idrottsbank är dock huvudmannen för verksamheten en annan än kommunen.

Service- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Dialog bör istället föras med föreningar och andra ideella organisationer om huruvida intresse finns för att inrätta ett Sportotek med annan huvudman än kommunen.

 

Service- och tekniknämndens idépriser

Vid service- och tekniknämndens sammanträde i november 2016 fick service- och teknikförvaltningen i uppdrag att lämna förslag på riktlinjer för inrättande av idépris inom service- och tekniknämnden till nämndens sammanträde i februari 2017.

Priset ska uppmuntra enskilda anställda eller arbetsgrupper att föreslå förbättringar som gynnar verksamheten och är till gagn för medarbetare, arbetsgrupper, medborgare och/eller kunder.

Service- och teknikförvaltningen föreslår att två priser om vardera 10 000 kronor inrättas, där det ena syftar till att premiera goda idéer oavsett ämne och det andra syftar till att premiera goda idéer inom ett årligen utsett fokusområde.

Service- och tekniknämnden beslutar att instifta två årliga idépriser enligt de föreslagna riktlinjerna.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*