29 september 2017

Service- och tekniknämndens beslut den 28 september 2017

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 28 september 2017. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Upphävande av lokal trafikföreskrift på Marieborgsgatan

Trafiken har minskat på Vingåkersvägen och det finns inte längre behov att förbjuda fordon på Marieborgsgatan att svänga vänster in på Vingåkersvägen. Efter beslut publiceras föreskrift i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) som upphäver den lokala trafikföreskriften (0483 2010-231) om förbud mot sväng i korsning på Marieborgsgatan.

Service- och tekniknämnden beslutar att upphäva Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrift (0483 2010-231) om förbud mot sväng i korsning på Marieborgsgatan.

Lokala trafikföreskrifter på Oppundavägen och Dalagatan

I samband med nya skolbyggnader vid Skogsborgsskolan på Dalagatan har förändringar gjorts i trafikmiljön som medför ändring av befintlig föreskrift samt beslut om nya föreskrifter.

Service- och tekniknämnden beslutar om att lokala trafikföreskrifter enligt nedan ska publiceras i STFS, samt att Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Dalagatan ska ändras enligt nedan.

Cykelöverfart på Oppundavägen

  • Markerad plats på Oppundavägen ska vara cykelöverfart.

 Parkering på Dalagatan

  • På Dalagatans västra sida mellan Oppundavägen och 90 meter söder om Oppundavägen får fordon parkeras under högst 30 min i följd vardag klockan 07.00- 17.00.

 Förbud att parkera på Dalagatan

  • På Dalagatans östra sida mellan 15 meter norr om Sandmogatan och Oppundavägen får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

 Förbud att parkera på Dalagatan

  • På Dalagatan västra sida mellan 90 meter söder om Oppundavägen och Prins Bertils gata får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). Föreskriften upphäver Katrineholm kommuns föreskrift (0483 2010-026) om förbud att parkera fordon på Dalagatan i Katrineholm.

Yttrande avseende remiss – Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

Kommunfullmäktige antog i mars 2015 ”Dagvattenpolicy – Riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun”. I policyn, som är ett övergripande inriktningsdokument, beskrivs bland annat ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen och de övergripande riktlinjerna för att uppfylla policyn.

Som följd av kommunfullmäktiges beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en handlingsplan för dagvatten. Planen har tagits fram i samverkan med representanter från service- och teknikförvaltningen och Sörmland Vatten. Berörda nämnder och bolag ges nu möjlighet att yttra sig över innehållet i handlingsplanen inklusive bilagor.

Det övergripande syftet med handlingsplanen är att minska föroreningsmängderna och riskerna för översvämningsskador samt att tydliggöra och underlätta arbetet med dagvattenfrågor. Handlingsplanen syftar också till att riktlinjerna i dagvattenpolicyn och miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttrande över Samråd detaljplan för nytt äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl.

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av Samråd detaljplan för nytt äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl. Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra vad gäller föreliggande samrådshandling.

Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och översänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2017

Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2017. Rapporten innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer, ekonomisk utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden.

Service- och tekniknämndens resultat för perioden uppgår till -1 600 000 kr vilket beror på ej budgeterade kostnader som 100-års jubileumet, flytten till Rådmannen, ökade livsmedelspriser och investeringar. Nämndens prognos för året är +/- 0 kr.

Service – och tekniknämnden bidrar till att Katrineholm blir attraktivt för gamla och nya medborgare, och gör också Katrineholm attraktivt för besökare.

Service – och tekniknämnden har fortsatt stora resurser inom investeringsbudgeten och dessa har i huvudsak utnyttjats i planerad takt och dessutom har personalstyrkan växt. Under året har det gått åt mycket resurser till att delta i planering, förberedelser och utförande av aktiviteter kopplade till Katrineholms 100-års firande. Planering samt genomförande av flytten till kvarteret Rådmannen har också varit resurskrävande för delar av förvaltningen.

Service- och tekniknämndens verksamheter bedrivs på ett bra och effektivt sätt och det ekonomiska resultatet ligger väl i linje med budget.  Långtidssjukfrånvaron har minskat under året, däremot ökar korttidsfrånvaron. Hög korttidsfrånvaro påverkar förvaltningens förmåga att leverera i rätt tid till rätt kvalité.

Utifrån de målsättningar nämnden satt upp i sin plan för 2017 är merparten uppnådda eller förväntas bli uppnådda innan årets utgång. Under året har föreningsservice bildats och de nya reglerna för föreningsbidrag implementeras, projektering av Idrottens Hus har inletts, en stabsfunktion har inrättats i förvaltningen, en traineeutbildning för kockar har startats upp och byte av telefonoperatör har lett till markant minskade kostnader för hela kommunen.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2017, anta den som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens delegationsordning ska revideras vid behov. Behovet har uppmärksammats då nämndens bestämmelser för föreningsbidrag har ändrats, nämndens föreningsbidrag benämns nu som grundbidrag.

Ersättare har också saknats för ett antal delegationer och benämningar på aktuella befattningar har uppdaterats. En delegation avdeende utfärdande av permanenta trafikföreskrifter har lagts till. Delegation vid yttanden till bygg- och miljönämnden över förslag till detaljplaner/ändringar i planer med mera har uppdaterats.

Delegation på yttanden av delegat i samhällsbyggandsförvaltningen gällande förslag till detaljplaner/andringar i planer med mera, har strukits, då det är samhällsbyggnadsförvaltningen som står som remittent i dessa ärenden. Under processen har delegationsordningen även belagts med en förklarande inledning.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till delegationsordning.

Beslut om inrättande av ny arbetsgrupp inom Service- och tekniknämnden

Kommunens städverksamhet står inför ny städupphandling. Nuvarande avtal gäller fram till september 2018. Arbetsgruppen skall ges möjlighet till djupare insikt i städupphandlingen och dess utformning.

Service och tekniknämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som fram till 2018-12-31 ska fördjupa sig i kommande städupphandling.

Service- och tekniknämnden beslutar att välja presidiet, bestående av Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande och Sten Holmgren (C) 2:e vice ordförande till ledamöter i arbetsgruppen.

Val av ny ledamot till arbetsgruppen Växelgruppen

Service– och tekniknämnden ska vid sammanträdet 2017-09-28 välja en ny ledamot till-växelgruppen, då ledamot Robert Persson (KD) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i nämnden. Arbetsgruppen består av tre ledamöter varav två ledamöter från Majoriteten och en ledamot från oppositionen.

Service och tekniknämnden besluta att välja Agneta Emanuelsson (L) som ny ledamot i arbetsgruppen för växeltelefoni.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*