29 augusti 2017

Service- och tekniknämndens beslut den 24 augusti 2017

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 24 augusti 2017. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2017-2019

Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden 2018-2020 enligt gällande direktiv och anvisningar.

Några av de satsningar som föreslås är till exempel förbättrade och nya lekplatser med olika teman runt om i kommunen. Stort fokus är att barn och unga är med i planeringen. Offentlig konst blir också en viktig del.

En fortsatt satsning på parker och grönytor föreslås för att låta trädgårdsstaden Katrineholm växa och frodas. I kombination med detta föreslås även förbättringar av gator och vägar för att skapa en vacker, säker och funktionell kommun. För att öka tillgängligheten på gång- och cykelbanor vid vinterväglag testas metoden sopsaltning.

Utvecklingsarbetet kring Sportcentrum fortsätter och under 2018 föreslås att konstgräset på Backavallens konstgräsplan byts ut. Ett annat förslag är att en helt ny konstgräsplan anläggs under 2019. Tennishallen föreslås genomgå en omfattande in- och utvändig renovering för att bli en modern och funktionell arena med bra utomhusbanor. Med satsningar på friluftsbad och motionsspår ökar medborgarnas möjlighet till rekreation och ett aktivt friluftsliv.

För en ökad trivsel bland besökare i kommunens måltidsverksamhet föreslås satsningar på måltidsmiljöer, såväl inre som yttre. Ett exempel är utvecklingen av fler uteplatser. 

Service- och tekniknämnden föreslår att hyresnivåerna fortsätter att vara oförändrade för lokala föreningar. För externa kunder som förbund och vid lägerverksamhet justeras avgifterna uppåt. För att öka beläggningsgraden i hallar och anläggningar höjs avbokningsavgiften till 500 kronor om bokad lokal eller anläggning inte blir använd.  

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2018-2020. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2018. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.

Utredning gällande städorganisation

Service- och tekniknämnden har fått i uppdrag att utreda gällande lokalvårdsorganisations nuvarande, tidigare och framtida organisationsform. Baserat på erfarenheter från såväl egen drift samt ett respektive fyra separata upphandlingsområden föreslås följande:

Behålla nuvarande struktur med städning både i entreprenadform samt i egen regi under service- och tekniknämnden. Att förändra antalet upphandlingsområden till två istället för fyra, samt att revidera frekvenser och städmoment för att på ett bättre sätt säkerställa kvalité och bättre stämma överens med folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokalvård inom kommunala verksamheter.

Service- och tekniknämnden fattar följande beslut:

1. Att det särskilda beredningsuppdraget att utreda lokalvårdsorganisationen inför ny städupphandling är utfört samt att överlämna utredningen till kommunstyrelsen.

2. Att kvaliteten i den utförda lokalvården fortsatt säkerställs med städcontroller

3. Att behålla nuvarande struktur med lokalvård både i entreprenadform samt i egen regi inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.

4. Att förändra antalet geografiska upphandlingsområden till två istället för fyra.

5. Att Katrineholms kommun tydligare lyfter fram miljöaspekten i upphandlingen.

6. Att service- och teknikförvaltningen uppdras att revidera städfrekvenser och städmoment för att på ett bättre sätt säkerställa kvalité och bättre stämma överens med folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokalvård inom kommunala verksamheter.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*