28 september 2017

Kommunstyrelsens beslut den 27 september 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2017- KS/2017:459

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2017 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommunchef, kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning. Perioden uppvisar ett resultat om + 18 130 tkr. Totalt är prognosen för kommunstyrelsen + 5 300 tkr.

Kommunstyrelsen godkände kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari- 31 augusti 2017 och lägger den till handlingarna.

Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen KS/2017:460

Katrineholms kommun och lokalpolisområdet Katrineholm tecknade ett första sammarbetsavtal under våren 2008 där parterna enades om några gemensamma arbetsområden att prioritera samverkan kring. Avtalen har förnyats vid tre tillfällen. Under den senaste avtalstiden har en gemensam uppföljning genomförts över åttaganden i samverkansavtalet och det har även genomförts analyser över aktuella problembilder baserat på trygghetsundersökningar och statistik. Diskussioner har förts på det loka brotts- och skadeförebyggande rådet och detta utgör grunden för förlängning av det tidigare avtalet som kommunstyrelsen beslutade om 2015-08-26 § 165. Det förlängda avtalet sträcker sig under perioden 2017-06-01 – 2019-06-01.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom det undertecknade samverkansavtalet mellan Katrineholms kommun och polisen.

Nybyggnation av förskola vid Örnen- KS/2017:454

Förskolan Örnen har på senare år haft flera vattenskador som samtliga åtgärdats. I somrars gjordes en fördjupad undersökning av byggnaden som påvisade omfattande vattenskador i bottenplattan och i väggar. Mot bakgrund av undersökningen har KFAB i en skrivelse förordat en rivning av befintlig byggnad och att en ny förskola byggs. Motiveringen är höga kostnader för att åtgärda fuktskadorna samt ett stort och kostsamt underhållsbehov. Örnens förskola har i dag två avdelningar. En ny förskola kan inrymma fyra avdelningar vilket är mer kostnadseffektivt och kan matcha behovet av förskoleplatser i området som är stort. Örnens förskola kan användas till dess en ny förskola uppförts. Som ett led i detta pågår en upphandling av en tvåvåningsförskola motsvarande de som nyligen uppförts vid Sandbäcksskolan och i Forssjö. Kostnaden för den nya förskolan föreslås hanteras i budgetberedningen.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslag om genomförande av upphandling av en ny förskola med fyra avdelningar samt rivning av förskolan Örnen efter uppförande av ny förskola. Slutgiltigt ställningstagande får ske i samband med budgetarbetet för 2018.

Hyreskostnad för ny brandstation - KS/2017:458

I april 2016 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att upphandla och bygga en ny brandstation, inklusive mark och vägarbeten till en kostnad av 60 000 000 kronor. Den beräknade årliga hyreskostnaden uppgick till 5 050 000 kronor, att jämföra med dagens hyreskostnad på 1 040 000 kronor per år. KFAB rapporterar att kostnaden för den nya brandstationen blivit högre än beräknat och den nya kostnaden är beräknad till sammanlagt 70 000 000 kronor. Det medför en beräknad ny hyreskostnad på 5 650 000 kronor per år, d v s 600 000 kronor per år mer än vad som angavs i kommunstyrelsens beslut från april 2016

1. Kommunstyrelsen beslutade godkänna den utökade hyreskostnaden för den nya brandstationen, vilken är beräknad till 474 000 kronor per år. Den utökade hyreskostnaden hanteras i arbetet med 2018 års budget med plan 2019-2020.

2. Som en konsekvens av detta beslut, uppdrar kommunstyrelsen till Katrineholms Fastighets AB att påbörja byggnationen av den nya brandstationen.

3. Besluten ovan gäller under förutsättning att Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut rörande sin andel i den utökade hyreskostnaden för den nya brandstationen.

Bidrag till musikfestival för mogna – KS/2017:43

Servicehuset Igelkotten ansöker om bidrag på 200 000 kronor för att kunna genomföra musikfestival för mogna den 30-31 maj 2018. Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för sjunde året i rad. Syftet med arrangemanget är att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och att personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.

1. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 200 000 kronor i bidrag till servicehuset Igelkotten, Lustgården, för arrangemanget musikfestival för mogna 30-31 maj 2018. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

2. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset Igelkotten tillgång till bidraget under år 2017.

Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017 – KS/2017:448

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande kommer att delta i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens den 3-5 oktober 2017 i Manchester. Deltagaravgiften är på 11 900 kronor per person, exklusive moms. Kommundirektör Sari Eriksson kommer att delta i konferensen, var deltagaravgift kommer att belasta annat konto.

Kommunstyrelsen beslutade att anslå medel för deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens den 3-5 oktober 2017, på sammanlagt 11 900 kronor per person, exklusive moms, avseende kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L). Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Återrapportering uppdrag - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder – KS/2017:438

Vård- omsorgsnämnden har överlämnat förvaltningens rapport återrapportering - långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder till kommunstyrelsen. Detta mot bakgrund av det uppdrag som gavs i budgeten för 2017 om att ta fram en långsiktig plan för att möta behovet av LSS-bostäder. Som en del i uppdraget ska en aktuell bedömning av kommande behov av grupp- och servicebostäder göras. I uppdraget ingår att ta fram förslag på olika lösningar för hur fler LSS-bostäder kan tillskapas. Återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017 inför beredning av övergripande plan med budget 2018-2020. Kommunstyrelsen meddelades i augusti att rapporteringen skulle ske i september.

Bland annat konstateras i rapporten att samverkan med bildningsnämnden, KFAB och privata hyresvärdar behöver utvecklas. Vidare ses behov av en process för nyskapande av åtminstone en gruppostad med sex bostäder bör påbörjas direkt efter start av kvarteret Hästen 2018.

Kommunstyrelsen överlämnade återrapporteringen - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder till budgetberedningen för 2018.

Återrapportering uppdrag - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar – KS/2017:441

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit till kommunstyrelsen med en återrapportering av uppdaget om hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar. Återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017 inför beredning av övergripande plan med budget 2018-2020. Kommunstyrelsen meddelades i augusti att rapporteringen skulle ske i september.

Bedömningen i rapporten är att även om stödet så långt som möjligt bör tillgodoses på hemmaplan är i vissa fall en extern placering att föredra.

Kommunstyrelsen överlämnade återrapporteringen - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar till budgetberedningen för 2018.

Återrapportering uppdrag - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen – KS/2017:439

Vård- och omsorgsnämnden har i övergripande plan med budget 2017-2019 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda effekter av förändringar i betalningsansvarslagen med återrapportering till kommunstyrelsen i augusti 2017 inför budgetberedningen för 2018. Kommunstyrelsen meddelades i augusti att rapporteringen skulle ske i september.

Rapporten konstaterar att det sammanfattningsvis är det svårt att ge en heltäckande bild som kan anses vara sanningen om vilka effekter lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kommer att få. Några punkter som enligt rapporten är troliga är:

  • · Trygg hemgångsteam eller liknande bör finnas. Hur detta ska vara utformat får de närmsta åren visa, men det är troligt att det innebär en kostnad för vård- och omsorgsnämnden. Åtminstone delar av den kostnaden bör kunna hämtas hem på sikt genom ett minskat, eller åtminstone inte utökat, behov av korttidsplatser.
  • · Korttidsplatser för patienter som skrivs ut från psykiatrisk sluten vård kommer att behövas. En uppskattning är att det handlar om sex platser, men även detta är mycket svårt att bedöma. · Det blir bättre för patienten. Om involverade parter lyckas att uppnå lagens intentioner och skapa en sammanhållen vårdkedja med god kvalitet och en samverkan utifrån individens bästa kommer alla att vinna på införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Även om det kortsiktigt kommer att innebära kostnader för såväl landsting som kommuner bör det på längre sikt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen till budgetberedningen för 2018.

Återrapportering: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2 – KS/2017:451

Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2016 uppdra till kommunledningsförvaltningen att under 2017 genomföra en utvärdering av delprojektet ”Communis: dokument- och ärendehantering”, d v s i praktiken dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2.

Uppdraget har mynnat ut i föreliggande rapport som arbetats fram av kommunstyrelsens kansli. Under arbetet med rapporten har berörda verksamheter fått möjlighet att lämna synpunkter på LEX och som arbetats in i rapporten i tillämpbara delar.

Den sammantagna bedömningen som presenteras i rapporten är att dokument- och ärendehanteringssystemet LEX i allt väsentligt fungerar som planerat, både som verksamhetssystem och stöd för arbetssätt. Vidare, kan konstateras att även om den sammantagna bilden är övervägande positiv och att framsteg gjorts, återstår arbete med att utveckla och säkerställa kompetens, organisation, arbetssätt och systemutveckling.

Förvaltningen och utvecklingen av LEX2 måste vara en ständigt pågående process i takt med tiden och de ändrade förutsättningar och förändringar som det innebär.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna återrapporteringen och lägga rapporten till handlingarna.

Ärenden till kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner – KS/2017:186

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 19 september 2017 fanns sammanlagt elva obesvarade motioner.

Den äldsta, motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun, väcktes i kommunfullmäktige i augusti 2016. Sammanställningen inkluderar de motioner som väcktes i kommunfullmäktige den 18 september 2017.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*