1 juni 2017

Kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag - KS/2017:287

I februari 2017 överlämnade regeringen remissen om ny kommunallag till Lagrådet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanfattning av förslagen med förslag förändringar.

1.     Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningsförvaltningen att genomföra en översyn av hur införandet av en webbaserad anslagstavla kan göras i Katrineholms kommun, med målet att införandet ska ske under januari månad år 2018 eller annat datum då lagen träder i kraft. En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i december månad 2017. Eventuella kostnader för införandet ska tas i beaktande i budgetprocessen.

2.  Kommunstyrelsen beslutade att benämningen på kommunens högst beslutande tjänsteman ska ändras från kommunchef till kommundirektör. Ändringen ska gälla från den 1 juni 2017.

3.  Kommunstyrelsen uppdrog till kommunchefen att i samråd med kommunstyrelsens ordförande revidera instruktion för kommunchef senast den 30 september 2017.

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga - KS/2017:305

Med anledning av ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn och unga, har Piteå kommun skickat ett erbjudande till landets kommuner där man erbjuder sig att ta över anvisningar från andra kommuner då Piteå har kapacitet att emot fler barn och unga än vad de ansvarar för idag.

Kommunstyrelsen beslutade acceptera Piteå kommuns erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga. Vidare, uppdra till kommunchefen att för kommunens räkning teckna avtal med Piteå kommun i enlighet med erbjudandet.

Förslag till omfördelning av medel för tillbyggnad av Sandbäcksskolans matsal - KS/2017:290

På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de för 2017 års budgeterade investeringsmedel på 2 500 000 kronor visat sig vara otillräckliga för tillbyggnad av matsalen på Sandbäcksskolan. Det saknas 4 500 000 kronor i förhållande till inlämnat anbud. Service- och tekniknämndens och bildningsnämndens föreslår omfördelning av investeringsmedel för att täcka detta.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom service- och tekniknämndens och bildningsnämndens förslag på omfördelning av investeringsmedel för utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2018 - KS/2017:238

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trafikbeställning 2018. Beställningen som föreslås innebär i första hand att bibehålla den trafik som för närvarande bedrivs i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade att hos Kollektivtrafikmyndigheten beställa lokal linjetrafik och stadstrafik enligt nuvarande omfattning.

Kollektivtrafikmyndigheten uppdrogs att undersöka förutsättningarna med ett gemensamt regelverk kring serviceresor.

Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2016 - KS/2017:270

Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser.

Kommunstyrelsen godkände årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. För stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska Skolas Minnesfond ska godkännande även ske av auktoriserad revisor.

Upplösning av stiftelser - KS/2017:292

Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av respektive stiftelses styrelse att

1.  Stiftelsen Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare minnesfond upplöses per den 30 juni 2017 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under perioden 2018-2022.

2. Stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel upplöses per den 30 juni 2017 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 2018.

3. Stiftelsen Sjukhjälpsfondens kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under 2018.

Svar på IT-revisionens övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång - KS/2017:293

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett svar till revisionsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2017 - KS/2017:289

Kommunstyrelsen beslutade att under ordinarie ordförandens ledighet under nedanstående tid under sommaren 2017 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2017-06-26—2017-07-02  Anneli Hedberg (S)

2017-07-03—2017-07-16  Lars Härnström (M)

2017-07-17—2017-07-23  Johan Söderberg (S)

2017-07-24—2017-08-06  Ulrica Truedsson (S)

Ärenden till kommunfullmäktige

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun - KS/2017:175

I samband med val till riksdag och kommuner 2018 gäller nya bestämmelser i vallagen rörande mandatfördelning och valkretsindelning. De nya bestämmelserna har som syfte att mandatfördelningen får mer riksproportionerliga valresultat på kommunalnivå.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att Katrineholms kommun ska vara en enda valkrets från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya bestämmelserna i vallagen.

Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun - KS/2017:306

Personalavdelningen har arbetat fram ett förslag till anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun. Anvisningarna är kommunövergripande och är tänkta att börja gälla från 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att finansieringen av friskvårdsbidrag ska hanteras i budgetberedningen.

Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region - KS/2017:201

Landstinget Sörmland har som mål att hos regeringen ansöka om att den 1 januari 2019 bilda Region Sörmland med direktvalt fullmäktige 2019. Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

1.     Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019.

2.     Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommande regionen också blir länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - KS/2017:267

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin årsredovisning för 2016 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas granskning av det samma.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB - KS/2017:268

KFV Marknadsföring AB har överlämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016 tillsammans med revisionsberättelse. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning inklusive kommentarer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland - KS/2017:27

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2016 jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till medlemmarna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2016, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna.

Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland - KS/2017:245

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos medlemskommunerna rörande fastställande av 2018 års budget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2018 samt att kommunens medlemsinsats på 466 994 kronor beaktas i kommande budgetprocess för 2018.

Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster - KS/2016:264

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster. Motionen utmynnar i följande yrkande från centerpartiet:

”att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.”

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen om inköpsförbud för partiklar som innehåller mikroplaster ska anses besvarad med hänvisning till bygg- och miljönämndens beredning av ärendet.

Svar på motion om ställplatser för husbilar - KS/2016:397

Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar på att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att anlägga ställplatser för husbilar, gärna på fler platser, inom kommunen.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bifalla motionen med hänvisning till kommande parkeringsstrategi, inom vars ram frågan om ställplatser för husbilar kan lyftas fram då behov och efterfrågan finns.

Svar på motion om äldredag för politiker - KS/2016:459

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det genomförs en utbildningsdag, ”äldredag” för politiker där dagens och framtidens äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter.

Kommunstyrelsen föreslår  kommunfullmäktige besluta bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, genomföra temadag med fokus på äldrefrågor i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde i september 2017.

Svar på motion om granskning av delegationsbeslut - KS/2017:170

Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Granskning av delegationsbeslut. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att hemställa särskild revision så revisorerna kan granska, bedöma och uttala sig i ärendet”

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av 1:e vice ordförandens yttrande.

Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner - KS/2017:172

Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) samt Jan Lilja (SD) har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunen tillställer Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen +8%.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*