30 augusti 2017

Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Katrineholms idrottsallians - KS/2017:406

Katrineholms Idrottsallians är en paraplyorganisation som formellt bildades 2016 och permanentades i mars 2017. Alliansen är resultatet av en flerårig dialog mellan förenings- och kommunrepresentanter

Kommunstyrelsen beslutade att ingå överenskommelse med Katrineholms Idrottsallians. Kommunstyrelsen beslutade vidare bevilja ett bidrag på 750 000 kronor till Katrineholms Idrottsallians avseende dess uppstart.

Ansökan om medlemskap i Västra Stambangruppen - KS/2017:366

Katrineholms kommun har, tillsammans med Vingåker, Flen och Gnesta, erbjudits medlemskap i Västra Stambanegruppen som är en politisk gruppering, i nuläget sammansatt av kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Skövde, Tibro och Töreboda. Gruppen har ett gemensamt intresse i tågtrafiken.

1. Kommunstyrelsen godkände ansökan om medlemskap i Västra Stambanegruppen.2. Lars Härnström (M) och projektchef Lars Ramstedt utsågs att representera kommunen i Västra Stambanegruppen.3. Kostanden för innevarande år på 67 444 kronor tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Kommande år ska kostanden beaktas i budgetarbetet.

Revidering av uppdrag - Översyn av samverkan i gemensam nämnd - KS/2017:419

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde senaste i december månad 2017.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att detta uppdrag ersätter den översyn av samverkan i gemensam nämnd som uppdrogs till kommunledningsförvaltningen i december 2016.

Nämndens underlag för övergripande plan med budget - kommunstyrelsen 2018 - KS/2017:415

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2018-2020 för kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen fastställde det förslag till nämndens övergripande plan med budget 2018-2020 som avser kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medel för arbete etablering av Amazon Web Services - KS/2017:417

Katrineholms kommun arbetade under en lång tid för att få etableringen av Amazon Web Services till Katrineholm, vilket har inneburit extrakostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att de extrakostnader som samhällsbyggnadsförvaltningen uppburit, med anledning av etableringsarbetet av Amazon Web Services till Katrineholm, ska täckas med ofördelade medel i välfärdsfonden.

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun - KS/2017:407

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till köpeavtal mellan kommunen och Företaget VDF Fastigheter AB, som är del av Valla Däcks företagsgrupp. Avtalet avser etableringsmark på Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen godkände köpeavtalet.

Trygghetsvakter/ordningsvakter i Katrineholm - KS/2017:423

Kommunledningsförvaltningen har, på uppdrag av kommunstyrelsen (finns angivet i planeringsförutsättningarna), gjort en analys av ordningsvakter i kommunal regi och effekten av dem.

Kommunstyrelsen beslutade överlämna underlaget om trygghetsvakter/ordningsvakter i Katrineholm till beredningen av 2018 års budget.

Näringslivrådets sammansättning 2017 – 2018 - KS/2017:409

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2015 att inrätta ett näringslivsråd för perioden 2015 – 2018. Rådets syfte är att möjliggöra dialog mellan kommunen och näringslivet

Kommunstyrelsen beslutar att näringslivsrådet har följande sammansättning från och med den 30 augusti 2017 till och med 2018

Lars Härnström (M), ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande
Louise Magnusson, vice ordförande, KFV Marknadsföring AB
Patrik Andersson, Eriksbergs Säteri AB
Marcus Andersson, IUC, Installatörernas utbildningscentrum
Hans Bohman, Bodycote AB
Madelene Tegerstrand, Presto
Jaana Olsson, Bela
Hans Tolbäcken, Byggteknik
Tomas Lövgren, Nordea
Henrik Carlsson, Stenta
Sarah Lagerbäck, Hotell Statt
Mattias Forss, Forss Webbservice
Pierre Börjesson, Speceritjänst
Förvaltningschef samhällsbyggnads­förvaltningen, Stefan Jansson, Katrineholms kommun

Deklarationsombud - KS/2017:405

Det är möjligt för bland annat kommuner att utse flera deklarationsombud för elektronisk deklarering. Ombuden ska godkännas av Skatteverket.

Kommunstyrelsen beslutade att utse deklarationsombud för elektroniks deklarering.

Borgerlig begravningsförrättare - KS/2017:396

Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar i Katrineholm.

Kommunstyrelsen beslutade att välja Bengt Torsek, Nyköping som borgerlig begravningsförrättare.

 Ärenden till kommunfullmäktige

Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2 - KS/2017:375

Styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) beslutade godkänna investeringsutgiften på 38 500 000 kronor för ombyggnad av mark och byggnation av nytt hus i kvarteret Pantern 2 och överlämna detta för beslutet till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige godkänna Katrineholms Fastighets AB:s investeringsutgift på 38 500 000 kronor (inklusive mervärdesskatt) för ombyggnad av mark samt byggnation av ett nytt hus i kvarteret Pantern 2.

Förslag till VA-taxa för Katrineholms kommun - KS/2017:363

Styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag till revideringar av taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa).

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning, att gälla från den 1 januari 2018. Kommunstyrelsen beslutade att efterhöra med SVAAB om möjlighet att komplettera underlaget med redovisning av vilka kostnader som finns vid anslutning av fastigheter till VA-nätet.

Förvärv av aktier i Inera AB - KS/2017:255

Samtliga kommuner har av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjudits att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och därmed bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

1. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar - KS/2017:414

Styrelsen för IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) har översänt förslag till ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att i yttrande till Installatörernas Utbildningscentrum framföra att Katrineholms kommun inte har något att erinra gällande förslaget till ändrade stadgar

Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4 - KS/2017:377

I maj 2016 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av socialförvaltningen med fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Inspektionen visade på förbättringsområden och Arbetsmiljöverket har ställt krav på att socialförvaltningens lokaler med hänsyn till de risker som bedöms vara förknippade med den myndighetsutövande delen av verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att frågan om projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4 hanteras i arbetet med budget för 2018. Investeringen görs av Katrineholms Industrihus AB och Katrineholms kommun får ökade hyreskostnader.

Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun - KS/2016:442

Bygg- och miljönämnden har överlämnat Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun. Eventuella kostnader övervägs i budgetberedningen för aktuellt år.

Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen - KS/2017:221

Ett förslag till förändring av ansvarsområden som innebär att kommunstyrelsen övertar ansvaret för den kommunala turismverksamheten från kultur- och turismnämnden har tagit fram.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att ansvaret för kommunens turismverksamhet ska läggas som en övergripande uppgift in om kommunstyrelsens ansvarsområde. Kultur- och turismnämnden byter benämning till kulturnämnden. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04 - KS/2017:355

Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till reviderat nämndreglemente. Anledningen till att nämnden vill revidera sitt reglemente är den nya lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Kommunstyrelsen beslutade föreslår kommunfullmäktige att bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Som en konsekvens av ovanstående beslut, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige godkänna bygg- och miljönämndens reviderade för slag till nämndreglemente.

Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda med mera KS/2017:412

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdatering av arvodesbestämmelserna.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget.

Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - KS/2017:332

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2017. Av delårsrapporten framkommer att det ekonomiska utfallet för perioden var 2 502 000 kronor. Perioden har präglats av förberedelser för kommande satsningar och förändringar samt genomförande av åtgärder som planerats och förberetts under 2016.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige lägga delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - KS/2017:329

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 avseende länsgemensam verksamhet och kostnader.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att lägga verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader till handlingarna.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 - KS/2017:421

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att förslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget och fastställer sammanträdesdagarna för sin del.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*