29 mars 2017

Kommunstyrelsens beslut den 29 mars 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Intern kontroll 2016 KS/2017:84 

Kommunens reglemente för intern kontroll utgår från kommunallagen och säger att varje nämnd svarar för sin interna kontroll. Årligen ska en kartläggning göras av rutiner, processer och system utifrån risk- och väsentlighet. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen ska minska risken för fel i verksamheten.

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att fortsätta utvecklingen av kommunens interna kontroll. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.

Revisionsrapport: översiktlig granskning av intern kontroll KS/2016:514

Revisorerna har överlämnat en rapport rörande översiktlig granskning av den interna kontrollen. Granskningens syfte har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna har en intern kontroll som säkerställer väsentliga och riskfyllda moment i verksamheten. Den samlade bedömningen är att det delvis finns intern kontroll som uppfyller detta syfte.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till revisorerna som svar på revisionsrapporten.

Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Abborren 6 i Katrineholms kommun KS/2017:80

Byggbolaget Tegelstaden Bygg AB har framfört önskemål om att få förvärva en del av markområdet Abborren 6 i syfte att bygga flerbostadshus. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markanvisningsavtalet. 

Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun KS/2017:138

Cityfastigheter i Katrineholm AB har framfört önskemål om att få förvärva en del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i syfte att bygga flerbostadshus och i markplan ha handel och restaurangverksamhet. 

Kommunstyrelsen beslutade godkänna markanvisningsavtalet för detta.

Exploateringsavtal avseende byggnation för bostadsändamål och kommunal service till exploateringsfastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler KS/2017:180

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Ericsbergs fideikommiss AB fört förhandlingar om förutsättningar för en exploatering och överlåtelse av mark för byggnation av bostäder inom fastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler. Exploateringsområdet kommer att byggas ut i etapper. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat exploateringsavtal.

Extra lönesatsning KS/2017:176

Personalutskottet behandlade ärendet om löneprioriteringar vid sitt sammanträde den 15 mars 2017. Utskottet beslutade vid sammanträdet att de grupper som omfattas av prioriteringen är; behöriga lärare, förskolelärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, paramedicinare samt sjuksköterskor.  

Kommunstyrelsen beslutar att lönesatsningen på 10 miljoner kronor finansieras genom att 5 miljoner kronor ska belasta det ordinarie löneutrymmet och 5 miljoner kronor tas ur fonden för bland annat volymökning inom bildningsverksamheten (integrationsfonden). 

Bidrag till Idrott- och kulturfestivalen 2017 KS/2017:91

Sörmlandsidrotten har den 14 februari, kommit in med en gemensam ansökan för samtliga aktiviteter om totalt 134 100 kronor för arrangerandet av Idrotts- och kulturfestivalen 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett bidrag på 134 100 kronor till Idrott- och kulturfestivalen 2017. 

Extra sammanträde för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade om extra sammanträde den 5 april 2017.

Ärenden till kommunfullmäktige 

Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun KS/2017:75

Årsredovisning och bokslut för 2016 för Katrineholms kommun har upprättats.

  1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2016 som även innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.
  2. Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 38,9 mnkr samt godkänna balanskravsresultatet på 48,7 mnkr.
  3. Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att godkänna ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar från 2016 till 2017 med 11 864 tkr och ombudgetering av ej påbörjade exploateringar från 2016 till 2017 med 12 457 tkr enligt separat förteckning samt att lägga information om påbörjade investeringar och exploateringar till handlingarna.

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning KS/2017:31

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård är gemensam för Landstinget Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun. Nämnden har tagit fram ett förslag till överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och landstinget kring trygg och effektiv utskrivning som alla nämndens huvudmän förslås godkänna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del godkänna den överenskommelsen.                   

Förslag till renhållningsordning KS/2017:163

Enligt 15 kap. 11 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Avfallsplanen är ett instrument för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till renhållningsordning.

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse KS/2016:498

Personalutskottet har överlämnat förslag till reviderade riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse. Förslaget innebär att utmärkelsen även ska innefatta medborgarfokus.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse.

Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun KS/2016:437

En detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun har upprättats. Planens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt möjliggöra för nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter i Forssjö.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen.

Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet KS/2016:165

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) yrkar i sin motion om bevarande av Gamla Vattentornet att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bevara Gamla Vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av en eventuell framtida byggnad eller kvarter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Svar på motion om friskvård för kommunens anställda KS/2016:320

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar att en enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och det beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Svar på motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid KS/2016:135

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar: att kommunen upphör att använda anställningsformen allmän visstid, att undantag får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationerna inom det avtalsområde anställningen berör samt att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Redovisning av obesvarade motioner KS/2017:186

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 22 mars 2017 fanns sammanlagt 15 obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2017:115

Enligt förbundsordningen ska VSR (Västra Sörmlands Räddningstjänst) överlämna sin årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2016 och bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess enskilda ledamöter.

Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB KS/2017:164

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat sin årsredovisning till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige lägga årsredovisningen till handlingarna.


Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*