26 april 2017

Kommunstyrelsens beslut den 26 april 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet

Martin Edgélius (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i kommunstyrelsen och därmed också från sin plats som ledamot och 1:e vice ordförande i folkhälsoutskottet. Moderaterna har nominerat Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot i folkhälsoutskottet, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att han utses som ny ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utsåg Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot och som 1:e vice ordförande i folkhälsoutskottet.

Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet

Joha Frondelius (KD) har avsagt sig sin plats som ersättare i folkhälsoutskottet.

Kommunstyrelsen entledigade Joha Frondelius (KD) som ersättare i folkhälsoutskottet och utsåg Tony Rosendahl (V) som ny ersättare.

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Kommunens reglemente för internkontroll säger att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna verksamhetsområdet och i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 2017 avseende kommunledningsförvaltningens och samhällbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden.

Särskilda uppdrag – Stärkt säkerhet vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor

I övergripande plan med budget för 2017-2019 har bildningsnämnden ett uppdrag, tillsammans med Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och kommunledningsförvaltningen, att se över och stärka säkerheten vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att rekommendera att de föreslagna säkerhetshöjande åtgärder som kräver små eller inga kostnader vidtas direkt. Beträffande sådana säkerhetshöjande åtgärder som kräver större investeringar, uppmanar kommunstyrelsen bildningsnämnden att dessa beaktas i arbetet med 2018 års budget. I övrigt lade kommunstyrelsen återrapporteringen till handlingarna.

Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler

I kommunens lokalbokningssystem finns lokaler, som till exempel aula, miniaula, matsalar, skolsalar och idrottshallar, för uthyrning till privatpersoner och föreningar.

Bokning av lokalerna sker digitalt via kommunens hemsida. För att underlätta för att hyra lokaler bör ett presentationsunderlag tas fram. Presentationen bör tas frampå svenska och engelska och kommuniceras ut till alla föreningar.

1.Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningsförvaltningen uppdras att tillsammans med kultur- och turismförvaltningen och service- och teknikförvaltningen ta fram ett presentationsunderlag som beskriver uthyrningsbara lokalers lämplighet för olika aktiviteter, vilken utrustning som finns, regler samt hur man bokar lokalerna.

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen se över möjlighet att föra över ansvartet av alla matsalar och idrottshallar till service- och tekniknämnden.

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Katrineholms Fastighets AB ta fram kostnaden för att införa kodlås på samtliga dörrar i kommunens uthyrningsbara lokaler.

4. Uppdragen ska vara slutförda och återrapporteras till budgetarbetet 2018.

Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

I Övergripande plan med budget 2017 – 2019 fick bildningsnämnden ett särskilt uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Den 28 mars 2017, § 11, behandlade bildningsnämnden ett förslag på lösningar som tagits fram av bildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt KFAB. För att lösa den akuta platsbristen på Sandbäcksskolan och säkra att utrymme finns för framtida exploatering av bostäder i stadens östra delar, föreslås en tillfällig lösning i Ellwynska skolans lokaler samt att Sandbäcksskolan byggs ut med en ny idrottshall på 1 430 kvadratmeter. Vidare föreslås att ytterligare undervisningslokaler på totalt 800 kvadratmeter byggs. Beslut om att bygga ut Sandbäcksskolans matsal är fattat och kommer enligt planering att färdigställas till augusti år 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom bildningsnämndens förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler samt att kostnader för nybyggnation av idrottshall, renovering av annex, utbyggnad av huvudbyggnad samt anpassning av lokaler ska tas i beaktande i budgetprocessen, med målsättning att anpassning och byggnation av Sandbäcksskolan ska vara färdigställd under hösten 2019.

Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun, påbörjas den årliga planeringsprocessen på våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet inför planperioden 2018-2020. I planeringsdirektivet anges också vilka drifts- och investeringsramar som nämnderna ska utgå från i sin beredning av underlag för övergripande plan med budget.

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2018-2019 har utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020, enligt upprättat förslag med tillägg, bland annat om att ett uppdrag om att en strategisk plan för friluftsliv ska tas fram.

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2017 till 6 000 000 kronor. Ackumulerat till och med den 17 april 2017 har det beslutats om 1 112 525 kronor. Kvar att besluta om finns 4 887 475 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till förfogande till handlingarna.

Ärenden till kommunfullmäktige

Årsredovisning 2016 för KFAB med KIAB

KFAB med dotterbolaget KIAB har lämnat sig årsredovisning för 2017. Till årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Årsredovisningarna visar på ett resultat efter finansiella poster för 2016 på 8 200 000 kronor för KFAB och 5 354 000 kronor för KIAB. Rörelseomslutningen för de båda bolagen var sammanlagt 346 071 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna.

Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 21 mars 2017 att godkänna årsredovisningen för 2016 och överlämna den respektive fullmäktige i medlemskommunerna för ställningstagande i ansvarsfrågan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Utifrån förändringar i lagstiftning och nytt synsätt har kommunledningsförvaltningen sett över styrdokumentet Upphandlings- och affärspolicy. Kommunledningsförvaltningen har i samband med detta påbörjat ett förbättringsarbete med förslag till nytt inriktningsdokument som en grundläggande utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms kommun som ersätter styrdokumentet Upphandlings- och affärspolicy.

Svar på motion om den politiska organisationen

Ewa Callhammar (L), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP) samt Tony Rosendahl (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att en tvärpolitisk arvodeskommitté ska tillsättas vars första uppdrag ska vara att utreda den politiska organisationen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till nedanstående yttrande.

Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommuns politiska organisation förändras så att en samhällsbyggnadsnämnd införs. Denna nämnd ersätter bygg- och miljönämnden och tar över frågor från kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden så att nämndens ansvar motsvarar samhällsbyggnadsförvaltningens område

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till bifogat yttrande.

Svar på motion om förbud mot tiggeri

Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Förbud mot tiggeri. Motionen utmynnar i följande yrkande: ”Att kommunen i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totaltförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats”

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till bifogat yttrande.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*