26 januari 2017

Kommunstyrelsens beslut den 25 januari 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Svar på revisonsrapporten; Granskning av Shared Business Service KS/2016:270

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Shared Business Service (SBS) mellan kommunen och dess bolag Katrineholms Fastighet AB och deras dotterbolag Katrineholms Industrihus AB. Syftet med införandet av SBS har varit att åstadkomma en effektiv och samordnad verksamhet där kommunens och bolagens samlade kompetens skulle integreras och utvecklas som en enhet.

Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten Granskning av Shared Business till handlingarna. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen under våren 2017 med en redovisning av resultatet av den planerade uppföljningen.

Samarbetsavtal för laddstolpar för elbilsladdning KS/2016:464

Katrineholms kommun har tillsammans med Tekniska Verket tagit fram ett förlag till samarbetsavtal kring placering av laddstolpar för elbilar. För kommunens del syftar avtalet till att kunna erbjuda kommuninvånare och gäster laddning av elbilar, laddhybrider och andra eldrivna fordon.

Kommunstyrelsen godkände redovisat samarbetsavtal mellan Katrineholms kommun och Tekniska Verken om installation av laddstolpar. Vidare godkändes den föreslagna lokaliseringen av laddstolpar på parkeringen i hörnet av Vasavägen/Fredsgatan.

Ärenden till kommunfullmäktige

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun KS/2016:288

En detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och enbostadshus i anslutning till Djulö gärde.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplanen

Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik) KS/2016:515

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

  1. Nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län, från och med 1 januari 2018, bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn och ungdomar, 7 - 19 år samt studenter till 26 år.
  2. Vid införande av produkten Sommarkort i Sörmlandstaxan, ska avgiften för densamma uppgå till 500 kronor. Sommarkortet kan användas av barn och ungdomar 7 - 19 år samt studenter till 26 år.

Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln KS/2016:516

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska gälla från och med den 9 januari 2017. Beslutet avser de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet.

Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018 -19) för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet KS/2016:510

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik har överlämnat en uppdaterad verksamhetsplan och budget för perioden 2017-2019. Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2016 att fastställa verksamhetsplan och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter. Uppdateringen av budgeten är gjord efter att medlemskommunerna lagt sina trafikbeställningar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga verksamhetsplan och kompletterande budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016 KS/2016:465

Omsättningen i Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till och med augusti 2016 uppgick till 75.3 miljoner kronor. Resultatet för bolaget var 10,6 miljoner kronor. Investeringarna under delåret 2016 uppgick till 4,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige lägga Katrineholm Vatten och Avfall AB:s delårsrapport till handlingarna.

Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016 KS/2016:432

Regionförbundet Sörmland, har i enlighet med förbundsordningen, lämnat delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2016.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att lägga delårsrapport från Regionförbundet Sörmland till handlingarna.

Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum KS/2016:51

Thomas Nyvell (MP) har lämnat in en motion om ombyggnation av bussdelen på Resecentrum. Motionären yrkar på att

• All kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe vid resecentrum

• Bussdelen av resecentrum handikappanpassas innan torget eventuellt bebyggs

• Människorna separeras från fordonstrafiken

• Bussdelen av resecentrum ges en utfart med god sikt åt båda körriktningarna från alla hållplatslägen

• Bussdelen av resecentrum ges absolut garanti för rastparkering enligt EU:s kör- och vilotider genom att tillräckligt antal hållplatslägen byggs.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att motionens yrkande om åtgärder inom resecentrumområdet förutsätter genomförande innan byggnationen av huset på torget vilket inte är aktuellt.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*