21 juni 2017

Kommunstyrelsens beslut den 21 juni 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Kvalitetssäkring av Shared Buisness Services- KS/2017:338

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, § 11, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen under våren 2017 med en redovisning av resultatet av uppföljningen (i enlighet förvaltningens yttrande) över revisionsrapporten Granskning av Shared Business Service (oktober 2016).

Kommunstyrelsen la redovisningen till handlingarna.

Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik åren 2018-2020- KS/2017:254

Regionförbundet Sörmland har begärt en översyn av de kommunala 3-årsplanerna gällande infrastrukturåtgärder för att en bättre prioritering, planering, finansiering och genomförande av den aktuella Länsplanen ska kunna göras. 3-årsplanen är upprättad i enlighet med den rubrikmall och de anvisningar som utarbetats av Regionförbundet Sörmland. Den reviderade planen för Katrineholms kommun innehåller en helhetssyn, systemtänkande och långsiktig strategi men även objekt ner på lokalnivå. Vår bedömning är att planförslaget genom sin utformning kan ingå i en struktur och ett system lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt, d.v.s. allt från kommunala GC-vägar till Gröna Korridorer.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till reviderad 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik gällande åren 2018-2020 samt överlämnar beslut och handlingar till Regionförbundet Sörmland.

Förvärv av fastigheten Eriksberg 63:2 i Katrineholms kommun - KS/2017:334

Frågan angående ett förvärv av Eriksberg 63:2 (Skirtorp), har pågått under en längre tid. Redan 2006-2007 när området för blivande vattentäkten planerades, var inlösen av Skirtorp med i bedömningen, vilka fastigheter som behövde lösas in. Under 2015 återupptogs kontakten igen med nuvarande ägare, då läget inom vattentäkten och de restriktioner det medför försvårar ägandet/brukandet av fastigheten, liksom risken för skador inom vattentäktsområdet. Efter värdering av fastigheten (Svensk Fastighetsförmedling oktober 2016) och följande diskussion med ägarna, fastställdes köpesumman till samma som ovanstående värdering 1 150 000 kronor i maj 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det redovisade köpeavtalet och delegerade till den tillförordnande förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna samtliga handlingar i överlåtelsens fullföljande samt att kostnaden på 1 250 000 kronor ska finansieras via rörelsekapitalet.

Återrapportering av uppdrag - Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018- KS/2017:340

Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni behandlat rapporten Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018. Nämnden beslutade att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. Rapporten har utarbetats mot bakgrund av de särskilda uppdragen i Övergripande plan med budget 2017-2019 om förskoleplatser 2018 och uppdatering av långsiktiga planen för utbyggnad av förskoleplatser.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till KFAB att projektera för de 80 förskoleplatserna som ska stå klara 2018 samt att återrapporteringen ska hanteras i budgetberedningen för 2018.

Ärenden till kommunfullmäktige

Förslag på trafikstrategi Katrineholms kommun - KS/2017:112

Trafikstrategin för Katrineholms kommun beskriver den långsiktiga inriktningen för trafikutvecklingen i Katrineholm, vad gäller trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Strategin kompletterar befintliga planer inom samhällsbyggnadsområdet och konkretiserar ställningstaganden i den beslutade översiktsplanen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det redovisade förslaget till trafikstrategi för Katrineholms kommun.

Förslag på parkeringsstrategi Katrineholms kommun - KS/2017:112, 113

Förslaget på parkeringsstrategi är en del av kommunens arbete inom hållbar utveckling och konkretiserar tidigare gjorda ställningstaganden från kommunens översiktsplan. Strategin anger hur kommunen kan använda parkering för att uppnå en effektiv markanvändning i de centrala delarna av Katrineholm stad. Strategin anger också hur parkering ska hanteras som en del i kommunens övergripande transportsystem och i relation till kommunens mål om hållbart resande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna parkeringsstrategin för Katrineholms kommun.

Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen - KS/2017:41

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) yrkar i sin motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen på att fullmäktige ska ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda arbetsmiljösituationen inom kommunens alla förskolor, där bl a ljudtrötthet, stress och luftkvalité ska mätas. Vidare, att utifrån utredningen, snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem som identifierat samt att i samma syfte minska barngruppernas storlek.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Svar på motion om planer för fler laddstationer - KS/2017:129

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Planer för fler laddstationer”. Motionärerna yrkar på att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och förberedelser för laddstationer för elfordon.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara avslagen.

Svar på motion om traditionell husmanskost - KS/2017:268

Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi Rinne (SD) och Jan Lilja (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i kommunala kök.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att avslå motionen.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*