26 oktober 2017

Kommunstyrelsens beslut den 25 oktober 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Yttrande över remiss - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050- KS/2017:365

RUFS 2050 är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. Den regionala utvecklingsplanen ska fylla flera funktioner, bland annat ska den fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med länen i östra Mellansverige. Planförslaget är nu på utställning och Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt Landstinget Sörmland har gemensamt tagit fram ett yttrande vilket kommunstyrelsen föreslås instämma i.

Kommunstyrelsen beslutade att instämma i Regionförbundet Sörmlands, Sörmlands kollektivtrafikmyndighets samt Landstinget Sörmlands gemensamma yttrande.

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 - KS/2017:461

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Planen kommer att beslutas av regeringen under våren 2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till Nationell plan.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande över nationell infrastrukturplan för perioden 2018-2029 och överlämna yttrandet till Näringsdepartementet.

Granskning: detaljplan för Tröskmaskinen 10 fl, Valla, Katrineholms kommun – KS/2017:398

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Tröskmaskinen 10 m fl, Valla, Katrineholms kommun i samband med granskningen av förslaget under perioden 5 – 26 oktober 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att man inte har några synpunkter att lämna på förslaget till detaljplan för Tröskmaskinen 10 m fl, Valla, Katrineholms kommun.

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB som gäller fastigheterna Alen 6-7, 10-15, i Katrineholm – KS/2017:498

Exploateringen omfattar ett flerfamiljshus med ca 32 lägenheter, motsvarande ca 2 660 BTA, och ska genomföras av exploatören i enlighet med upprättad detaljplanen.

Kommunstyrelsen godkände upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB som gäller del av fastigheten Djulö 2:3, Djulö Backar, Katrineholm – KS/2017:499

Exploateringen omfattar två flerfamiljhus med sammanlagt 30 lägenheter och ska genomföras av exploatören i enlighet med lagakraftvunnen detaljplan.

Kommunstyrelsen godkände upprättat exploateringsavtal respektive köpeavtal och delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar för fullföljande av exploateringen och marköverlåtelsen.

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2017-10-16 – KS/2017:242

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2017 till 6 000 000 kronor. Ackumulerat till och med den 16 april 2017 har det beslutats om 2 784 468 kronor. Kvar att besluta om finns 3 190 944 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till förfogande till handlingarna.

Bidrag till Summer Camp 2017 – KS/2017:476

SISU Idrottsutbildarna har den 2 oktober 2017 kommit in med en ansökan om ett bidrag på 70 000 kronor för lokalhyror och luncher under Summer Camp 2017. Katrineholms Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och Katrineholms kommun (Viadidakt).  2017 var det åttonde året i rad som projektet genomfördes och i år var det 275 deltagare, 50 unga ledare och minst lika många föreningsledare från olika föreningar.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja SISU Idrottsutbildarna ett bidrag på 70 000 kronor för lokalhyror och luncher under Summer Camp 2017 samt att bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Revidering av beslut gällande upplösning av Sjukhjälpsfonden – KS/2017:505

Stiftelsen Sjukhjälpsfonden förvaltas av Katrineholms kommun och har uppfyllt kriterierna för att kunna upplösas. Beslut om upplösning fattades av kommunstyrelsen den 31 maj 2017, § 111. Beslutet omfattade endast utdelning under ett år varför beslutet skulle behöva revideras så att utdelning får ske under en femårsperiod

Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av stiftelsen Sjukhjälpsfondens styrelse att kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under perioden 2018 – 2022.

Återtagande av hyreskontrakt i Stadsparken - KS/2017:519

Stadsparken är under utveckling. En viktig mötespunkt i parken är restaurangen. För att ytterligare öka parkens attraktionskraft är det av stor vikt att göra restaurangen mer publik än den är i dag. Kommunen har nu möjlighet att återta hyreskontraktet till en kostnad om 4,1 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kostnaden finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande 2 050 tkr och 2 050 tkr via välfärdsfonden.

Kommunstyrelsen beslutade avsätta totalt 4 100 tkr för övertagande av restaurangen i Stadsparken, 2 050 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande och 2 050 tkr från välfärdsfonden.


Ärenden till kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2018 – KS/2017:504

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Kommunfullmäktige föreslås besluta utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1. Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna 24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor

Moderaterna 6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

Sverigedemokraterna 5 mandat * 33 375 kronor = 166 875 kronor

Liberalerna 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Centerpartiet 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Miljöpartiet 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Vänsterpartiet 2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Kristdemokraterna 2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde – KS/2017:440

Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för 2018-2020 upprättat förslag till höjda avgifter inom nämndens verksamhet. Höjningarna avser måltider och motiveras utifrån nämndens direktiv om att i anslutning till budgetprocessen anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris.

Beräkningarna som ligger till grund för föreslagna höjningar är gjorda utifrån aktuella nationella råvarupriser.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna följande höjningar av måltidsavgifterna från den 1 januari 2018 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde:

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning:

· Frukost i servicehusets restaurang höjs med en krona till 23 kronor per dag.
· Lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution med två kronor till 62 kronor per dag.
· Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 60 kronor till 1860 kronor      per månad.
· Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende höjs med 100 kronor till 3450 kronor per månad.
· Avgift för mat vid korttidsvistele höjs med fem kronor till 115 kronor per dygn.
· Kvällsmåltid höjs med en krona till 31 kronor per dag.
· Deltagande i dagverksamhet höjs med fyra kronor till 75 kronor per dag.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning, verksamhet enligt LSS:

· Korttidsvistelse höjs med två kronor till 34 kronor per måltid.
· Kortidstillsyn höjs med en krona till 21 kronor

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken – KS/2017:429

Miljöprövningsförordningen (2013:251) ändrades från och med den 1 januari 2017, vilket medförde att vissa verksamheter fick ändrad prövningsnivå. Med ändringen av miljöprövningsförordningen som främsta grund, har bygg- och miljönämnden lämnat förslag på ändringar i taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken. Revideringarna av taxan avser i huvudsak avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet. Anpassningar av paragrafhänvisningar och tydliggöranden har gjorts samt vissa smärre redaktionella ändringar.

De förslagna förändringarna får ingen direkt betydelse för pågående verksamheter men för att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband med nyetablering eller ändring i befintlig verksamhet behöver bygg- och miljönämndens taxa uppdateras. Vidare, förbättras bygg- och miljönämndens möjligheter att indexuppräkna taxan.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige godkänna förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018.

Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar – KS/2017:483

I sitt underlag till övergripande plan med budget för 2018, föreslår service- och tekniknämnden höjningar och hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. De föreslagna höjningarna gäller lokala föreningar rörande förbund och läger. Höjningarna motiveras utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade driftskostnader.

 1. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna service- och tekniknämndens förslag till hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar att gälla från den 1 januari 2018

2. Som en konsekvens av detta beslut, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige uppdrar till      kommunledningsförvaltningen att uppdatera dokumentet ”Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) avseende de delar som berörs av ovanstående beslut.

Övergripande plan med budget 2018-2020 – KS/2017:416

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2018-2020. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2018-2020 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Övergripande plan med budget 2018-2020 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt  högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 563 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En  borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna uppdras att senast i december 2017 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar enligt investeringsbudgeten 2018-2020. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:

· Medel för tillfällig resursförstärkning kulturnämndens ungdomsverksamhet, 0,5 miljoner kronor
· Medel för uppföljning av barn- och elevutveckling inom bildningsnämndens verksamhetsområde, 5 miljoner kronor

2. Beslut om användning av tillfälliga medel för tillväxtfrämjande åtgärder och välfärdsutmaningar som avsatts i bokslut före 2016, men ej nyttjats per den 31 december 2016, upphör och kan därmed nyttjas för nya insatser. Totalt uppgår summan till 9,1 miljoner kronor.

3. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2018:

· Skolresultat samt trygghet och säkerhet i skolan
· Heltid som norm
· Kompetensförsörjning
· Kommunikationer

Svar på motion om att producera egen el via solceller – KS/2017:10

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har överlämnat en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera vilket av kommunens fastighets- och markinnehav som är lämpad för placering av solceller och utreda om kommunen har möjlighet att producera egen el via solceller. Vidare, utreda i vilken drift form egen el bör produceras samt utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal satsning på elgenerering via solceller.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande samt kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Svar på motion om skoldusch – KS/2016:458

Inger Fredriksson (C) har inlämnat en motion om skolduschar. Motionen utmynnar i ett yrkande enligt följande:

· Att de nya skolorna som planeras förses med duschutrymmen som stärker elevernas integritet.
· Att hänsyn tas till elevernas integritet vid ombyggnader av omklädningsrum.
· Att andra lösningar, exempelvis duschdraperier, prövas i syfte att stärka elevernas integritet.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anse motionen om skoldusch besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Svar på motion om renodlad gymnasieskola – KS/2016:457

Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen utmynnar i följande förslag:

- att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande.

Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun - KS/2016:317

Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att en utredning görs för att undersöka möjligheterna att anordna en undersköterskeutbildning i kommunens regi för de som arbetat länge som vikarier i omsorgen och äldrevården.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, med hänvisning till pågående och planerad verksamhet ska motionen anses besvarad.

Delårsrapport från Gemensamma patientnämnden – KS/2017:471

Gemensamma patientnämnden, Landstinget Sörmland, har överlämnat sin delårsrapport för 2017 till samtliga huvudmän. Rapporten omfattar perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017. Utfallet för den aktuella perioden är – 972 000 kronor. För helåret 2017 är det prognostiserade resultatet – 2 659 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Gemensamma patientnämnden till handlingarna.

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017 – KS/2017:485

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2017. Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning per den 31 augusti 2017.

Av delårsrapporten framkommer att det justerade resultatet för perioden januari till och med augusti 2018 var ett 1 478 000 kronor. Det kan jämföras med resultatet för motsvarande period 2016, som då var – 81 000 kronor. Västra Sörmlands Räddningstjänst har ett prognostiserat justerat resultat för kalenderåret 2017 på 4 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst till handlingarna.

 


Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*