24 oktober 2017

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2017

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Entledigande av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden – KS/2017:469

Gunnar Karlsson (M) har inkommit med begäran om att bli entledigad från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden från den 1 november 2017.

Kommunfullmäktige entledigar Gunnar Karlsson (M) från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden från den 1 november 2017.

Val av ersättare i kulturnämnden – KS/2017:479

Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna uppdraget som ledamot i kulturnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Saud Porovic (SD) som ledamot i kulturnämnden

1 Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ledamot i kulturnämnden

 2 Kommunfullmäktige utser Saud Porovic (SD) som ersättare i kulturnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Begäran om entledigande som huvudman i Sparbanken Sörmland – KS/2017:480

Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna uppdraget som huvudman i Sparbanken Sörmland.

Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som huvudman i Sparbanken Sörmland.

Val av ersättare i valnämnden – KS/2017:481

Henrik Larsson (SD) har i meddelande den 2 oktober 2017 begärt att få lämna uppdraget som ersättare i valnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Johnny Flemström (SD) som ersättare i valnämnden.

1 Kommunfullmäktige entledigar Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ersättare i valnämnden

2 Kommunfullmäktige utser Johnny Flemström (SD) som ersättare i valnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun - KS/2017:463

Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 40,6 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2017 uppgår till 19,4 miljoner kronor.

Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 81,3 miljoner kronor före extraordinära poster.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2017 för Katrineholms kommun till handlingarna.

Redovisning av obesvarade motioner - KS/2017:186

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 19 september 2017 fanns sammanlagt elva obesvarade motioner.

Den äldsta, motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun, väcktes i kommunfullmäktige i augusti 2016. Sammanställningen inkluderar de motioner som väcktes i kommunfullmäktige den 18 september 2017.

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Fråga om anordnande av språkbiennal – KS/2017:477

John-Erik Nyman (L) har inlämnat en fråga riktad till bildningsnämndens ordförande gällande anordnande av språkbiennal. Följande fråga framställs

Hur långt har planerna på anordnande av en språkbiennal kommit nu, ett år senare?

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Motion om Kafé Fullmäktige – KS/2017:475

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om Kafé Fullmäktige. I motionen lämnas följande yrkande:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Kafé Fullmäktige i Katrineholm.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om anordnande av en demokratidag – KS/2017:478

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin (L) och John-Erik Nyman (L) har lämnat in en motion om anordnande av en demokratidag. I motionen lämnas följande yrkande:

Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arrangera en demokratidag i Katrineholm, öppen för alla med politiska uppdrag och för allmänheten.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation om förskolan i Katrineholm – KS/2017:501

Ewa Callhammar (L) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande om förskolan i Katrineholm. Interpellationen utmynnar i följande frågor:

 • Hur många barn i snitt är det idag per avdelning?
 • Hur många barn har ni beräknat kommer vara inskrivna i förskolan i april/maj nästa år?
 • Hur många barn står idag i kö till förskoleplats?
 • Vad är idag snittiden för att få en plats inom fyra månader?
 • Får alla barn plats inom fyra månader?
 • Hur många procent får plats på förstahandasvalet av förskola?
 • Tror du att personalen idag hinner leva upp till uppdraget enligt förskolans läroplan?
 • När gick ni ifrån ert vallöfte om 15 barn per avdelning?

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas.

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg om personalens sjukfrånvaro inom förskolan – KS/2017:502

Ewa Callhammar (L) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande om personalens sjukfrånvaro inom förskolan. Interpellationen utmynnar i följande frågor:

 • Vad ligger sjukfrånvaron på idag inom förskolan?
 • Procent korttids- respektive långtidssjukfrånvaro?
 • Hur många är det som är långtidssjukskrivna på heltid respektive deltid?
 • Hur många sjukskrivningar är det som är arbetsrelaterade?
 • Kan du se ett samband mellan sjukfrånvaron och de stora barngrupperna inom
 • förskolan?
 • Vad kostar sjukfrånvaron som är inom förskolan?
 • Har alla långtidssjukrivna rehabiliteringsutredningar samt handlingsplaner?

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas.

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg om språkintroduktionsprogrammets framtid – KS/2017:510

Joha Frondelius (KD) har inlämnat en interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande om språkintroduktionsprogrammets framtid. Interpellationen utmynnar i följande frågor:

 • Finns det någon analys och utvärdering på att detta är bra för eleverna på språkintroduktionsprogrammet att skiljas från dom ”svenska” ungdomarna när dom studerar på Duveholmsgymnasiet?
 • Hur ser du på integrationsmöjligheterna på Duveholmsgymnasiet?

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas.

Motion: Systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter – KS/2017:507

Liberalerna har lämnat in en motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter. I motionen lämnas följande yrkande:

Personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat utvärderingsförfarande som föreslås i enlighet med motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motion – Kommunalt ansvar för fordon- och personskador – KS/2017:508

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador på grund av bristande skötsel av gator i Katrineholms kommun. I motionen lämnas följande yrkande:

Att kommunen tar fullt ekonomiskt ansvar för de person- och fordonsskador som framgent uppstår på grund av bristande underhåll av kommunens gatunät.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*