22 augusti 2017

Kommunfullmäktiges beslut den 21 augusti 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV.

Entledigande och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden – KS/2017:372

Jussi Rinne (SD) har i meddelande den 28 juni begärt att bland annat få lämna uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Jan Åke Asp (SD) som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige entledigade Jussi Rinne (SD) från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och utsåg Jan Åke Asp (SD) som ledamot i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden – KS/2017-373

Jussi Rinne (SD) har i meddelande den 28 juni 2017 begärt att bland annat få lämna uppdraget som ersättare i kultur- och turismnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Göran Kunstbergs (SD) som ersättare i kultur- och turismnämnden.

Kommunfullmäktige entledigade Jussi Rinne (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och turismnämnden och utsåg Göran Kunstbergs (SD) som ersättare i kultur- och turismnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten – KS/2017:394

Per-Ola Fransson (SD) har i skrivelse den 21 juli 2017 meddelat att han avsäger sig platsen som nämndeman i tingsrätten.

Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Per-Ola Fransson (SD) från uppdraget som nämndeman vid Nyköpins tingsrätt.

Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB – KS/2017:395

Martin Gustavsson (SD) har i skrivelse den 24 juli 2017 meddelat att han avsäger sig uppdraget som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Kommunfullmäktige beslutade entlediga Martin Gustavsson (SD) från uppdraget som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Trafikstrategi för Katrineholms kommun – KS/2017:112

Trafikstrategin för Katrineholms kommun beskriver den långsiktiga inriktningen för trafikutvecklingen i Katrineholm, vad gäller trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Strategin kompletterar befintliga planer inom samhällsbyggnadsområdet och konkretiserar ställningstaganden i den beslutade översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet.

Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun – KS/2017:113

Förslaget på parkeringsstrategi är en del av kommunens arbete inom hållbar utveckling och konkretiserar tidigare gjorda ställningstaganden från kommunens översiktsplan. Strategin anger hur kommunen kan använda parkering för att uppnå en effektiv markanvändning i de centrala delarna av Katrineholm stad. Strategin anger också hur parkering ska hanteras som en del i kommunens övergripande transportsystem och i relation till kommunens mål om hållbart resande.

Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet.

Årsredovisning 2016 från Regionförbundet Sörmland – KS/2017:318

I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionförbundet Sörmland överlämnat sin årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse till medlemskommunerna. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna har att ta ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

Kommunfullmäktige beviljade Regionförbundet Sörmlands styrelse och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2016 och i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade också att till Regionsförbundet Sörmland påtala det otillfredsställande i att underlagshandlingarna inkommit så pass sent att fullmäktige inte kunnat besluta i ansvarsfrågan på det sätt som kommunallagen föreskriver.

Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen – KS/2017:41

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om arbetsmiljön inom barnomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Svar på motion om planer för fler laddstationer – KS/2017:129

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Planer för fler laddstationer”.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande.

Svar på motion om traditionell husmanskost – KS/2017:169

Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi Rinne (SD) och Jan Lilja (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i kommunala kök.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*