21 mars 2017

Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige entledigar Barbro Skogberg (S) från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden.

VA-plan för Katrineholms kommun

SVAAB har tagit fram förslag till VA-plan för Katrineholms kommun. Uppdraget gavs av kommunstyrelsen i februari 2012 och i april 2014 antog kommunfullmäktige en VA-policy som grund för den kommande VA-planen. Under arbetet med planen, har den varit ute för samråd sommaren 2015 och, efter bearbetning, utställd under november 2016.

Kommunfullmäktige besluar anta det utställda förslaget till vatten–och avfallsplan för Katrineholms kommun.

Svar på motion om Sportotek - att låna istället för att köpa

Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion med rubriken ”Sportotek. Att låna istället för att köpa” på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att gratis låna sportutrustning.  

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen samt att ge service- och tekniknämnden i uppdrag att inleda en dialog med föreningar och andra ideella organisationer rörande intresset för att inrätta utlåningsverksamhet av sport- och fritidsutrustning med annan huvudman än Katrineholms kommun.

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har motionerat om att Katrineholms kommun ska sätta upp stadskyltar, förslagsvis mot resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser.  

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda stadsskyltar i samband med vägvisningsplanen och anser därmed motionen vara bifallen.

Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler. Motionen avslutas med ett yrkande om att underhållsnivåerna höjs för verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje med gott underhåll och förvaltarskap för fastigheter och i lämpligt underhållsskick för våra verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens bedömning. Förvaltningen har pekat på att det sedan tidigare finns ett uppdrag till KFAB att ta fram underhållsplaner för varje fastighet. När underhållsplanerna är framtagna finns möjligheter att ta fram en långsiktig plan för fastighetsuderhållet.

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan ordnas.

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

Kristdemokraterna har lämnat in en motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas att socialförvaltningen ska få i uppdrag att se över rutinerna för bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal. Vidare yrkas att kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för uppdraget.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande. Nämnden gör bedömningen att verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade i verksamheten. Kontroller ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Vidare beslutar fullmäktige uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och KFAB ta fram ytterligare rutiner för ökad kontroll i samband med prövning av försörjningsstöd, mot bakgrund av KFAB:s skrivelse samt det arbete som pågått mellan kommunen och KFAB om oriktiga hyresförhållanden. 

Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) om de satsningar som regeringen gjort kring kompetensutveckling av lärare och som inneburit ekonomiska insatser även från kommunen. Johan Söderberg (S) besvarar interpellationens fem delfrågor. Därefter förklaras överlägningen avslutad.

Svar på interpellation om Skogsborgsskolans innergård

Jesper Ek (L) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) om glaskross på Skogsborgsskolans innergård och vilka insatser eller åtgärder som planeras vidtas. Johan Söderberg besvarar interpellationens frågeställningar. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Svar på interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

Ewa Callhammar (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om hur han tänkte när han uttalade att han ville finansiera 10 poliser med kommunala pengar. Göran Dahlström (S) besvarar interpellationens frågeställningar. Överläggningen förklaras därefter avslutad.

Svar på interpellation om användning av konsulter

Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation om kommunens kostnader för alla konsulttjänster under 2016 med uppgifter om vilka förvaltningar som använder konsulter i sin verksamhet och hur ofta. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar interpellationen varefter debatten förklaras avslutad.

Motion om laddstationer

Centerpartiets ledamöter Inger Fredriksson, Sten Holmgren, Ann-Charlotte Olsson och Anita Karlsson föreslår i en ny motion att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och förberedelser för laddstationer för elfordon. 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommnstyrelsen för beredning.

Fråga om ekonomiskt bidrag till föreningen "Somaliska institutet för demokratiska alternativ"

John-Erik Nyman (L) medges få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om beviljade medel till föreningen "Somaliska institutet för demokratiska alternativ". Härefter besvarar Göran Dahlström (S) frågan och överläggningen förklaras avslutad.

Interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö

Joha Frondelius (KD) medges ställa en ny interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö. Interpellationen överlämnas till vård- och omsorgsnämndens ordförande för besvarande vid nästa sammanträde.

Motion om servering av traditionell husmanskost

Sverigedemokraternas ledamöter Morten Källström, Mica Vemic, Filip Lindahl, Jussi Rinne och Jan Lilja har lämnat in en motion med innebörden att kommunfullmäktige ska besluta prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i kommunala kök. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om granskning av delegationsbeslut

Sverigedemokraternas ledamöter Morten Källström, Mica Vemic, Filip Lindahl, Jussi Rinne och Jan Lilja har lämnat in en motion med önskemål om särskild revision där revisorerna får i uppdrag att granska, bedöma och uttala sig om hanteringen av vissa delegationsbeslut inom kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om förbud mot tiggeri

Sverigedemokraternas ledamöter Morten Källström, Mica Vemic, Filip Lindahl, Jussi Rinne och Jan Lilja har lämnat in en motion med förslag om att i den lokala ordningsstadgan införa totalförbud mot tiggeri på offentlig plats. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om fordran hos Migrationsverket

Sverigedemokraternas ledamöter Morten Källström, Mica Vemic, Filip Lindahl, Jussi Rinne och Jan Lilja har lämnat in en motion med förslag om att kommunen ska tillställa Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med ränta 8 % mot bakgrund av att kommunen anges ha en fordran på över 95 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Halvtidsuppföljning av kommunplanen

Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens halvtidsuppföljning av kommunplanen för 2015-2018 och beslutar lägga rapporteringen till handlingarna.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*