20 juni 2017

Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Val av ersättare i service- och tekniknämnden – KS/2017:266

Kristdemokraterna har en vakant plats som ersättare i service- och tekniknämnden och nominerar nu Ceith Landin (KD) som ny ersättare i service- och tekniknämnden.

Kommunfullmäktige valde Ceith Landin (KD) som ny ersättare i service- och tekniknämnden för tiden till och med 31 december 2018.

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun - KS/2017:175

I samband med val till riksdag och kommuner 2018 gäller nya bestämmelser i vallagen rörande mandatfördelning och valkretsindelning. De nya bestämmelserna har som syfte att mandatfördelningen får mer riksproportionerliga valresultat på kommunalnivå.

Kommunfullmäktige beslutade att Katrineholms kommun ska vara en enda valkrets från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya bestämmelserna i vallagen.

Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun - KS/2017:306

Personalavdelningen har arbetat fram ett förslag till anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun. Anvisningarna är kommunövergripande och är tänkta att börja gälla från 1 januari 2018.

Kommunfullmäktige beslutade anta styrdokumentet ”Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun”.

Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region - KS/2017:201

Landstinget Sörmland har som mål att hos regeringen ansöka om att den 1 januari 2019 bilda Region Sörmland med direktvalt fullmäktige 2019. Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

1. Kommunfullmäktige beslutade att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019.

2. Kommunfullmäktige beslutade att den kommande regionen också blir länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - KS/2017:267

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin årsredovisning för 2016 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas granskning av det samma.

Kommunfullmäktige beslutade bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda medlemmar samt att lade årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB - KS/2017:268

KFV Marknadsföring AB har överlämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016 tillsammans med revisionsberättelse. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning inklusive kommentarer.

Kommunfullmäktige beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland - KS/2017:27

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2016 jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till medlemmarna.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2016, beviljade ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lade årsredovisningen till handlingarna.

Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland - KS/2017:245

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos medlemskommunerna rörande fastställande av 2018 års budget.

Kommunfullmäktige beslutade fastställa Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2018 samt att kommunens medlemsinsats på 466 994 kronor beaktas i kommande budgetprocess för 2018.

Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster - KS/2016:264

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster. Motionen utmynnar i följande yrkande från centerpartiet:

”att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.”

Kommunfullmäktige beslutade att motionen om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster ska vara besvarad med hänvisning till bygg- och miljönämndens beredning av ärendet.

Svar på motion om ställplatser för husbilar - KS/2016:397

Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar på att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att anlägga ställplatser för husbilar, gärna på fler platser, inom kommunen.

Kommunfullmäktige biföll motionen med hänvisning till kommande parkeringsstrategi, inom vars ram frågan om ställplatser för husbilar kan lyftas fram då behov och efterfrågan finns.

Svar på motion om äldredag för politiker - KS/2016:459

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det genomförs en utbildningsdag, ”äldredag” för politiker där dagens och framtidens äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter.

Kommunfullmäktige biföll motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, genomföra temadag med fokus på äldrefrågor i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde i september 2017.

Svar på motion om granskning av delegationsbeslut - KS/2017:170

Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Granskning av delegationsbeslut. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att hemställa särskild revision så revisorerna kan granska, bedöma och uttala sig i ärendet”

Kommunfullmäktige avslog motionen mot bakgrund av 1:e vice ordförandens yttrande.

Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner - KS/2017:172

Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) samt Jan Lilja (SD) har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunen tillställer Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med debitering av dröjsmålsränta enligt räntelagen +8%.

Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Fråga om jämställdhet och jämlikhet – KS/2017:285

Morten Källström (SD) har lämnat in en fråga riktad till vård- och omsorgsnämndens 2:e vice ordförande, gällande jämställdhet och jämlikhet. Följande fråga framställs.

Hur ser handlingsplanen ut för att Katrineholm ska uppnå 50 %, fast anställda, män inom barn och äldreomsorgen?

Interpellation om ung omsorg – möte mellan generationer – KS/2017:291

Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande med följande frågor:

"Hur ser du på möjligheten att pröva denna idé i Katrineholm?

Vad är din reflektion när du läser om detta?"

Kommunfullmäktige beslutade bordlägga interpellationen.

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret – KS/2017:319

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om att begära ut utdrag ur belastningsregistret. I motionen lämnas följande yrkande:

"Vi yrkar på att kommunen stärker skyddet mot våra medborgare genom att begära utdrag från belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen."

Kommunfullmäktige beslutade överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om förströelsefond – KS/2017:345

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om Förströelsefond. I motionen lämnas följande yrkande:

"Att Katrineholms kommuns inrättar en förströelsefond för att motverka förstörelse i form av glasskross, klotter och liknande enligt motionens intentioner."

Kommunfullmäktige beslutade överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*