19 september 2017

Kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på fullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt). 

Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden – KS/2017:425

Sofie Gårdholt (M) har i meddelande den 28 augusti 2017 begärt att få lämna uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Moderaterna har nominerat Mirjana Cvrkalj (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige entledigar Sofie Gårdholt (M) från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige väljer Mirjana Cvrkalj (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden – KS/2017:240

Sverigedemokraterna har sedan den 24 april 2017 en vakant plats som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar nu Lars-Olof Mellqvist (SD) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige väljer Lars-Olof Mellqvist (SD) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018.

Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2 – KS/2017:375

Styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) beslutade godkänna investeringsutgiften på 38 500 000 kronor för ombyggnad av mark och byggnation av nytt hus i kvarteret Pantern 2. Styrelsen överlämnade beslutet till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige godkänner Katrineholms Fastighets AB:s investeringsutgift på 38 500 000 kronor (inklusive mervärdesskatt) för ombyggnad av mark samt byggnation av ett nytt hus i kvarteret Pantern 2.

Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun – KS/2016:442

Bygg- och miljönämnden har överlämnat Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun. Eventuella kostnader övervägs i budgetberedningen för aktuellt år.

VA-taxa för Katrineholms kommun – KS/2017:363

Styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag till revideringar av taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxa).

Kommunfullmäktige antar Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning, att gälla från den 1 januari 2018.

Förvärv av aktier i Inera AB – KS/2017:255

I oktober 2016 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att SKL Företag AB förvärvade Inera AB. Därpå har samtliga landsting och regioner beslutat sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Detta har möjliggjort att samtliga kommuner kan erbjudas förvärva fem aktier vardera i Inera AB och därmed bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar – KS/2017:414

Styrelsen för IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) har översänt förslag till ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum.

Kommunfullmäktige beslutar att, till Installatörernas Utbildningscentrum, framföra att Katrineholms kommun inte har något att erinra gällande förslaget till ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar.

Förändring av ansvarsområden – kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen – KS/2017:221

Ett ärende om förslag till förändring av ansvarsområden har översänts till kultur- och turismnämnden på remiss. I ärendet föreslås ansvaret för den kommunala turismverksamheten flyttas från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I och med den förändringen av ansvarsområden finns också behov av att ändra benämning på kultur- och turismnämnden samt kultur- och turismförvaltningen till kulturnämnden samt kulturförvaltningen. Förändringen kräver också revidering av reglementena för respektive nämnd.

  1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till förändring av ansvarsområden för kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen, i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ansvaret för kommunens turismverksamhet ska läggas som en övergripande uppgift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
  2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar av reglementen för respektive nämnd, Katrineholms kommuns författningssamling nr 1.02 (reglemente för kommunstyrelsen) samt Katrineholms kommuns författningssamling nr 1.07 (reglemente för kultur- och turismnämnden)
  3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ändring av benämning på kultur- och turismnämnden till kulturnämnden och tillika kultur- och turismförvaltningen till kulturförvaltningen.
  4. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 2017.

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente, KFS 1.04 – KS/2017:355

Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till reviderat nämndreglemente. Anledningen till att nämnden vill revidera sitt reglemente är den nya lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunfullmäktige godkänner bygg- och miljönämndens reviderade för slag till nämndreglemente.

Ändring av Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda – KS/2017:412

Kommunfullmäktige valde den 15 maj 2017 Marie-Louise Karlsson (S) till ny ledamot tillika ordförande i socialnämnden för tiden från och med den 1 september 2017 till och med den 31 december 2018. Marie-Louise Karlsson (S) bör därmed tillföras i arvodesbilagan som socialnämndens ordförande. Ersättningen är oförändrad för uppdraget

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera Arvodesbestämmelser för förtroendevalda med mera, bilaga 1 med följande namn och uppdrag:

Marie-Louise Karlsson (S), socialnämndens ordförande 

Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande

Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens (under namnändring till kulturnämnden) 1: vice ordförande

Fredrik Ahlman (M),bildningsnämndens 1:e vice ordförande

2. Vidare föreslås att följande stycke i bilaga 2 ska utgå: Maximalt arvode för sammanträde och  övriga uppdrag är 1.6 procent av riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med fullmäktigesammanträde är maximalt arvode dock 1.75 procent per dag.

 

Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – KS/2017:332

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2017. Av delårsrapporten framkommer att det ekonomiska utfallet för perioden var 2 502 000 kronor. Perioden har präglats av förberedelser för kommande satsningar och förändringar samt genomförande av åtgärder som planerats och förberetts under 2016.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – KS/2017:329

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 avseende länsgemensam verksamhet och kostnader.

Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader till handlingarna.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 – KS/2017:421

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder kommunstyrelsen på onsdagar (med undantag för den 8 oktober) och kommunfullmäktige på måndagar.

  1. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2018. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 19 november då sammanträdet börjar klockan 08.30. Beslutet avseende fullmäktiges sammanträden november och december är preliminärt.
  2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet med kommunstyrelsens inlämningstider.


Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*