19 januari 2017

Kommunfullmäktiges beslut den 16 januari 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer Cecilia Björk (S) som ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och Katrineholms Industrihus AB (KIAB).

Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende KS/2016:473

Landstinget i Södermanlands län har beslutat om avgiftsfri primärvård från och med den 1 januari 2017.

Som en konsekvens av detta, behöver vård- och omsorgsnämnden besluta om detta ska gälla fortsättningsvis eller ta ut en avgift för hembesök och frångå principen om att enstaka hembesök ska motsvara landstingets patientavgifter. Om vård- och omsorgsnämnden väljer att följa tidigare beslut innebär det att nuvarande avgift på 50 kronor tas bort och att KFS 4.13 revideras i detta avseende.

Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) så att avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos patienter, ej inskrivna i hemsjukvården, tas bort.

Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång KS/2016:475

I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det bli kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver möta denna utveckling och har tagit fram förslag på ny arbetsform, Trygg hemgångsteam.

Kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten med trygg hemgång ska vara avgiftsfri samt att vård- och omsorgsnämnden, efter utvärdering, får fatta beslut om avgiftsfri fortsättning.

Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) KS/2016:482

Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Enligt kommunallagen (1991:900) 3 kap 31 § ska nämnden tillsättas i en av de samverkande kommunerna och ingå i denna kommuns organisation. Viadidaktnämnden och dess förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppsägningen av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt).

Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter - medel för inköp av fastigheten Aborren 6 KS/2016:483

Det är ett stort tryck på att bygga bostäder i Katrineholm. I översiktsplanen för kommunen så framgår det att behovet är 4 000 lägenheter till år 2030 för att kommunen ska kunna växa till 40 000 invånare år 2030.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 5,7 miljoner kronor till inköp av del av Abborren 6. Medlen ska belasta rörelsekapitalet. Vidare beslutar fullmäktige att stycka av fastigheten så att nuvarande brandstation blir en egen fastighet. Beslutet gäller under förutsättning att Katrineholms Fastighet AB:s styrelse beslutar att sälja del av fastigheten Abborren 6 till Katrineholms kommun.

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016 KS/2016:399

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) beslutade vid sitt sammanträde den 5 oktober 2016 att anta den upprättade delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2016 och lämna den vidare till medlemskommunerna. Detta i enlighet med förbundsordningen.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten med tillhörande revisions- och granskningsrapport till handlingarna.

Svar på motion om att starta servicepunkter KS 2014:485

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) yrkar i sin motion om att starta servicepunkter, att Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutvecklingen genom att utveckla ett system med servicepunkter.

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Eventuella kostnader för servicepunkter får tas upp i samband med budget 2018.

Motion om att producera egen el via solceller

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) föreslår i en ny motion att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att bland annat utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller, att inventera vilka av kommunens fastigheter och markinnehav som lämpar sig för solceller och att utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i sammanhanget.

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

Jesper Ek (L) medges ställa en interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) om både omfattning och effekter av regeringens tidigare satsningar på kompetensutveckling av lärare. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*