27 september 2017

Bildningsnämndens beslut den 26 september

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Bildningsnämndens delårsrapport 2017

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för 2017. Bildningsnämnden prognostiserar ett resultat på + 1 850 tkr.

Under 2017 har antalet barn och elever i förskola och grundskola fortsatt att öka. Med hjälp av de statsbidrag som kommunen fått för att minska barngrupperna i förskolan och för att personalförstärka i de lägre åldrarna har elevgrupperna trots elevökningen kunnat minskas något. Även förskolans fortsatta utbyggnad har bidragit till detta. 

Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten, barns utveckling och lärandet och att ha en verksamhet där barn, elever och personal trivs har pågått under flera år. Förvaltningen har deltagit i både lokalt utvecklingsarbete och flera statliga satsningar för att förbättra resultaten. Under de senaste åren har elevernas resultat vänt uppåt och våra barn och elever trivs bra i våra verksamheter. Investeringar och utvecklingsarbete har genomförts kring förvaltningens kvalitets- och uppföljningssystem.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Val av politikerrepresentant till områdesrådet Björkviks förskola och skola

Bildningsnämnden beslutade att utse Milos Smitran (M) som ny politikerrepresentant till områdesrådet för Björkvik skola och förskola.

Yttrande över motion om skoldusch

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken yrkas att nybyggnation och ombyggnation av skolor planeras så att elevernas integritet stärks vid duschning, Vidare att andra lösningar, exempelvis draperier prövas på befintliga anläggningar. 

Bildningsförvaltningen har ett nära samarbete med såväl KFAB och kommunledningsförvaltningens lokalresurssamordnare i planeringen för nybyggnation av de skolor som planeras.

I skrivelsen föreslås bland annat duschdraperier. Detta har prövats men fungerar dessvärre inte. De rivs ner. Mellanväggar mellan duscharna fungerar heller inte då de inte ger det integritetsskydd som önskas. Det som behövs är separerade duschar med låsbara dörrar.

Separerade duschar innebär i sin tur ganska höga investeringskostnader. Det är därför angeläget att det beaktas när omklädningsutrymmen med duschar måste genomgå grundlig renovering samt vid nybyggnation. Det senare är i nuläget aktuellt vid Sandbäcksskolan samt i stadens norra del.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yttrande över motion om Renodlad gymnasieskola

Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om renodlad gymnasieskola. Motionen utmynnar i följande förslag:

-          att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor.

Bildningsförvaltningen vill tydliggöra att gymnasiekompetens fås efter avslutad utbildning med antingen yrkesexamen eller gymnasieexamen. Vi utgår dock från att motionären menar gymnasiebehörighet och har gjort vår bedömning utifrån detta.

Ambitionen att introduktionsprogrammen ska leda över till nationella program underlättas om man har lokalsamordning, och är positivt i nuläget. För elever som inte kan vara i gymnasieskolans lokaler finns Ungdomstorgets verksamhet.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande över remiss hastighetsplan för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen önskar inhämta synpunkter på Service och tekniknämndens överlämnade förslag till ”Hastighetsplan för Katrineholms kommun”. Planen har två delar; hastighetsplan för tätorten och hastighetsplan för kransorterna.

Bedömningen i detta remissvar begränsas till att kommentera de frågor som rör trafiksäkerheten utanför förvaltningens förskolor och skolor.

Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att synkronisera förslaget i Skolmiljöundersökningen med Hastighetsplanen för tätorten.

Bildningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en Skolmiljöundersökning för samtliga resterande skolor och samtliga förskolor samt att synkronisera denna undersökning med Hastighetsplanerna.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*