23 augusti 2017

Bildningsnämndens beslut den 22 augusti

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport juli 2017

Prognosen för året är +5 700 tkr, vilken är densamma som i maj månad. Någon ny prognos lämnas inte i detta skede då det under sommaren inte sker några större förändringar inom skola och förskola. 

I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr. Totalt 5 800 tkr.

I dagsläget ser förvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort.  Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga. Om tilläggsbeloppen för hösten ligger i nivå med våren blir kostnaden 9 000 tkr högre än budget. Det pågår ett arbete för att utreda orsakerna till denna ökning. 

När höstens organisation planeras på enheterna ser kostnaderna för personal ut att bli högre på grund av heltid som norm. 

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Förslag bildningsnämndens övergripande plan med budget 2018

Facknämnderna i Katrineholms kommun har i uppdrag att, med utgångspunkt i 2018 års planeringsdirektiv, lämna underlag för arbetet med Övergripande plan med budget 2018-2020, som kommunfullmäktige, utifrån kommunstyrelsens förslag, fattar beslut om i november 2017. Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande plan med budget 2018 för bildningsnämndens verksamhet.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna bildningsförvaltningens upprättade förslag till övergripande plan med budget 2018 inklusive investeringsplan, samt att godkänna bildningsförvaltningens förslag till prioriteringar i CEMR-deklarationen

Förslag taxor och avgifter 2018

Översyn har skett av taxorna inom bildningsförvaltningens verksamheter. Förvaltningen ser inga behov av förändrade taxor inför 2018.

Bildningsnämnden föreslår inga förändrade taxor 2018.

Förändring av skolenheter från och med höstterminen 2017

Bildningsnämnden beslutade om följande förändringar:

 1. Skolenheten Sandbäcksskolan, inom samordningsområde Öst, ändras till en skolenhet F - 6
 2. Förskolorna inom samordningsområde Väst ändras till
  1. Väst 1; Näverstugan och Regndroppen
  2. Väst 2; Stavstugan och Sörgården
  3. Väst 3 (ny skolenhet); Backa, Fågelbo (Forssjö) och Ängstugan (Strångsjö)
 3. Förskolorna inom samordningsområde Syd 2 ändras till
  1. Syd 2; Asplunden och Häringe
 4. Förändringarna gäller från och med höstterminen 2017

Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

C Företaget Dagbarnvårdare ansöker om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun i form av en anställd på adressen Tulpanvägen 1A, 641 50 Katrineholm.

Bildningsnämnden godkänner C Företaget Dagbarnvårdares ansökan om att få starta pedagogisk omsorg under förutsättning att:

 • C Företaget lämnar in de kompletteringar som krävs under punkt 5B i enlighet med Katrineholms kommuns ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för annan pedagogisk verksamhet”
 • C Företagets policy för vikarieanskaffning/vikariesystem omfattas av avtalet med Katrineholms kommun
 • Lokalen där verksamheten planeras starta blir godkänd
 • Verksamheten inte omfattas av resurser inom kommunens elevhälsa

 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*