14 juni 2017

Bildningsnämndens beslut den13 juni

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport april 2017

Prognosen för året är + 5 450 tkr.

I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr. Totalt 5 800 tkr.

I dagsläget ser bildningsförvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort. Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga. Om tilläggsbeloppen för hösten ligger i nivå med våren blir kostnaden 9 000 tkr högre än budget. Det pågår ett arbete för att utreda orsakerna till denna ökning.

När nu höstens organisation planeras på enheterna ser kostnaderna för personal ut att bli högre på grund av heltid som norm.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Förslag till utdelning från stipendier och fonder

Bildningsnämnden beslutade om följande utdelning från Katrineholms Tekniska skolas minnesfond;

49 397 kr till Katrineholms Tekniska Colleg
49 397 kr till KomTek

Bildningsnämnden beslutade även om följande utdelning från Sköldinge magasinsfond;

2 640 kr till Viktor Andersson

Dokumenthanteringsplaner för bildningsnämnden

I gällande arkivreglemente är det fastslaget att varje myndighet ska upprätta en plansom beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanterings-plan). Vid framtagandet har förvaltningen beaktat SKL:s/Riksarkivets gallringsråd

Bildningsnämnden beslutade att godkänna föreslagna dokumenthanteringsplaner för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, del 2, och gymnasieskola del 3, samt ändringar i del 1; Övergripande.

Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan

I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019  har bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunlednings-förvaltningen uppdatera befintlig långsiktig plan för utbyggnad av förskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017. Dessutom besvaras i ärendet ett uppdrag till KFAB att i samverkan med bildningsförvaltningen projektera för förskoleplatser för 80 barn, och dessa platser ska stå klara 2018.

I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (BIN i samråd KFAB och KLF)”

Bildningsnämnden godkände redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag annan pedagogisk verksamhet

Under våren 2017 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget Dagbarnvårdare, som är en ekonomisk förening, om att starta annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun.

Bildningsförvaltningen har fått in nödvändigt underlag från C Företaget Dagbarnvårdare och bildningsförvaltningen anser att C företagets mål och värdegrund överensstämmer med skollagen (2010:800).

Bildningsnämnden godkände C Företagets ansökan om att få starta pedagogisk omsorg under förutsättning att:

  • Lokalen där verksamheten planeras starta blir godkänd
  • Verksamheten inte omfattas av resurser inom kommunens elevhälsa
  • Giltiga samt anmärkningsfria utdrag ur belastningsregister för de två anställda lämnas in

Utredning om integrering av särskoleverksamhet

Bildningnämnden beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att utreda hur en framtida integrering/inkludering av grundsärskolan i Katrineholms kommun kan genomföras.

Projektplanen ska återrapporteras i augusti och resultatet av utredningen presenteras för nämnden senast vid decembersammanträdet 2017.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*