9 maj 2017

Bildningsnämndens beslut den 9 maj

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport mars 2017

Prognosen för året är + 5 600 tkr.

I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr. Totalt 5 800 tkr.

Vid denna tid på året är prognosen för helår fortfarande osäker. Den prognos som bildningsförvaltningen lämnar är en bild av hur läget ser ut just nu. Med största säkerhet kommer förändringar att ske i prognosen kopplat till oförutsedda händelser eller förändringar i barn- och elevprognoser.

I dagsläget ser förvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort. Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Omfördelning investeringsbudget 2017

I augusti 2016 tog bildningsnämnden beslut om investeringsbudget 2017. Denna budget fastslogs sedan i december 2016 i samband med beslutet om internbudget.

Investeringsbudgeten behöver nu omfördelas med anledning av att delar av Sandbäcksskolan flyttas till Ellwynska skolan, Ellwynska skolan flyttar till lokaler på Katrineholms Tekniska College samt en ökning av gymnasieskolans budgetram.

Bildningsnämnden godkände föreslagna omfördelningar av investeringsbudget 2017.

Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2017

På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i budget innevarande år för tillbyggnader av Sandbäcksskolans matsal, och med hög sannolikhet även för Västra skolans matsal, visat sig vara otillräckliga. Bildningsförvaltningen föreslår därför, i samråd med service- och teknikförvaltningen, en omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att kunna finansiera Sandbäcksskolans matsal.

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden bör begära att de investeringsmedel som anslagits för ombyggnation av entréer i förskolan samt ombyggnationen av Pandan omfördelas och istället används för utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal.

Bildningsnämnden beslutade i enlighet med bildningsförvaltningens förslag och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Förslag till yttrande över motion angående arbetsmiljön i förskolan

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljön där bland annat ljudtrötthet, stress och luftkvalitet ska mätas. Vidare att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem som identifieras samt i samma syfte minska barngruppernas storlek.

Av bildningsförvaltningens yttrande framgår det att antalet barn inskrivna i förskolan stigit kraftigt under de senaste åren, men att en omfattande utbyggnad har kunnat möta denna expansion och till och med möjliggjort en liten minskning av barngruppernas genomsnittliga storlek. Varje år genomförs arbetsmiljöronder och med viss regelbundenhet mätningar av luftkvalitet (OVK). Bullerdämpande åtgärder med ljudabsorbenter har genomförts på flera avdelningar där behov har uppmärksammats. Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats ihop med personalkontoret när det gäller att analysera sjukfrånvaron, och då i första hand hos förskolepersonal.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Val av ny politikerrepresentant till områdesråd

Bildningsnämnden beslutade att utse Berit Werner (L) som bildningsnämndens politikerrepresentant i Skogsborgsskolans områdesråd.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*