28 mars 2017

Bildningsnämndens beslut den 28 mars

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport februari 2017

Prognosen för året är + 9 000 tkr.

Vid denna tid på året är prognosen för helår ytterst osäker. Den prognos som bildningsförvaltningen lämnar är en bild av hur läget ser ut just nu. Med största säkerhet kommer förändringar att ske i prognosen kopplat till oförutsedda händelser eller förändringar i barn- och elevprognoser.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och högstadieskolor

I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019  har bildningsnämnden ett uppdrag tillsamman med KFAB och kommunlednings-förvaltningen att se över och stärka säkerheten vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 2017.

Den genomförda översynen av säkerheten visar att det finns ett säkerhetstänkande i verksamheterna och att mycket fungerar bra. Samtidigt kan konstateras att på nästan varje område finns potential för att förbättra kvaliteten ytterligare. Det gäller såväl inom skolornas ansvar för att, i det dagliga arbetet arbeta förebyggande och förmedla demokratiuppdraget som inom arbetet med fysiska åtgärder i lokalerna. Om säkerheten därutöver ska kunna höjas behöver ett inriktningsbeslut tas. Detta medför i så fall att särskilda investeringsmedel måste tillföras.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

I Katrineholms kommuns budget för 2017 har bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen ta fram förslag på lösningar för att möta Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler. Av uppdragsbeskrivningen framgår att förslagen ska kostnadsberäknas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2017. I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Utredning Sandbäcksskolans behov av lokaler (BIN i samråd med KFAB och KLF).

För att lösa den akuta platsbristen på Sandbäcksskolan och säkra att utrymme finns för framtida exploatering av bostäder i stadens östra delar, föreslås en tillfällig lösning i Ellwynska skolans lokaler, samt att Sandbäcksskolan byggs ut med en ny idrottshall på 1430 kvm och vidare att ytterligare undervisningslokaler på totalt 800 kvm byggs.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.

Målbild för lärmiljön i Katrineholms skolor

I ett skede där vi genomför och kommer att genomföra omorganisationer, ombyggnationer, nybyggnationer och tillbyggnationer inom förskola och skola är det nödvändigt att skapa en gemensam målbild för vår verksamhet kopplat till lärmiljöer. Kommunen ska erbjuda en likvärdig utbildning oavsett i vilken förskola eller skola som våra barn och elever vistas.

Bildningsnämnden beslutade 2016-12-13 §73 om riktlinjer, delaktighet och inflytande i ärendet ”Nya skolor i Katrineholm” dnr 2016:21. I detta ärende föreslår bildningsförvaltningen bildningsnämnden fatta beslut om ett förtydligande och en utvecklande skrivning om just riktlinjerna. Förvaltningens förslag innehåller en målbild för lärmiljön i Katrineholms skolor vilket även inkluderar lärmiljön för Särskolan, Kulturskolan och Komtek. Ärendet kan ses som en bilaga till det tidigare ärendet. Förvaltningen planerar ta fram liknande riktlinjer för lärmiljön i förskolor. Riktlinjerna ska genomsyra och ligga till grund för planeringen av alla nya lärmiljöer men också vara en utgångspunkt för planering och förändring av befintliga lärmiljöer.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Val av politiker representanter till programråd och områdesråd 

Bildningsnämnden beslutade att utse Ewa Fager (S) som bildningsnämndens politikerrepresentant i programrådet för samhällsvetenskapsprogrammet.

Bildningsnämnden beslutade att utse Jesper Ek (L) som bildningsnämndens politikerrepresentant i områdesrådet för Julita skola.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*