22 februari 2017

Bildningsnämndens beslut den 21 februari

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Årsredovisning 2016

Bildningsnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 6 634 tkr.

Bildningsförvaltningen gick in i året med en budget i balans från bokslutet 2015. I budgeten för 2016 tillfördes bildningsnämnden budgetmedel motsvarande en ökning på 248 barn och elever. Alla verksamheter förväntades öka och störst förväntades ökningen vara i grundskolan. Bildningsförvaltningens budgetram korrigerades med anledning av detta med 19,4 mnkr. Utöver detta har ramjustering för bland annat löneökningar skett under året.

Barn och elevökning
Den verkliga ökningen av antalet barn och elever som är folkbokföra i kommunen och som kommunen har betalningsansvar för har dock inte ökat i den takt som prognostiserades i budgeten. Med anledning av detta redovisar bildningsförvaltningen ett överskott när det gäller utbetalning av skolpeng för förskola och grundskola. När det gäller gymnasieskola har dock elevantalet överstigit budget och bildningsförvaltningen har tillförts medel för dessa elever.

Vid analys av antalet elever i Katrineholm kommuns skolor så ses en stor ökning med anledning av Erlaskolans nedläggning, ett ökande antal elever från andra kommuner och ett ökande antal asylsökande elever.

För att möta barnökningen inom förskolan har utbyggnaden fortsatt under året. I början av året öppnade tre nya avdelningar på Näverstugan och därefter har två nya avdelningar öppnat på Guldregnet. Under december öppnade två avdelningar på den nya förskolan Berguven vilket kompenserar för de två avdelningar som har övergått till skolans verksamhet på Pandan. Utöver detta har det privata familjedaghemmet Kotten startat sin verksamhet under året. 

Kopplat till elevökningen har det även skett en ökning av antalet anställda i förvaltningen. Totalt sett har de tillsvidare och visstidsanställda ökat med 88 årsarbetare.

Måluppfyllelse
Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten, barns utveckling och lärandet och att ha en verksamhet där barn, elever och personal trivs har pågått under flera år. Förvaltningen har deltagit i både lokalt utvecklingsarbete och flera statliga satsningar för att förbättra resultaten. Under de senaste åren har elevernas resultat vänt uppåt och våra barn och elever trivs bra i våra verksamheter. Investeringar och utvecklingsarbete har genomförts kring förvaltningens kvalitets- och uppföljningssystem.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna årsredovisningen för 2016 samt att vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen om att 8 482 tkr av investeringsmedlen för 2016 kommer att ombudgeteras till 2017.

Internkontrollrapport 2016

Av de internkontroller som genomförts under 2016 passerar flera av kontrollmomenten utan några anmärkningar. De områden där riskerna fortfarande bedöms som allvarliga har tagits med i kartläggningen och riskvärderingen till 2017-års internkontrollplan. Fortfarande finns vissa brister inom exempelvis klagomålshanteringen.

Under året har ett arbete gjorts i kommunen för att ta fram en gemensam mall och gemensamma rutiner för internkontrollrapport och internkontrollplan. Det utvecklade arbetet kring riskbedömning som finns i det nya arbetssättet gör att internkontrollmoment inte med automatik flyttas över till 2017 års internkontrollplan.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisningen avseende 2016 års internkontroller.

Internkontrollplan 2017

Bildningsnämndens internkontrollplan för 2017 omfattar kontroller av myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den största vikten läggs vid kontroll av myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. 

Bildningsnämnden beslutade att godkänna internkontrollplan för 2017

 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*