9 december 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 8 december 2016

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 december 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag 2017

Nämnden beslutade att fördela 2017 års föreningsbidrag enligt upprättat förslag.
Förvaltningen fick i uppdrag att se över riktlinjerna och förutsättningarna för föreningsstödet.

Förslag om ändrade avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Landstinget Sörmland har beslutat om avgiftsfri primärvård från den 1 januari 2017.

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen/fullmäktige en ändring så att avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården tas bort i kommunens taxa. Hembesöket blir då kostnadsfritt eftersom avgiften ska motsvara landstingets patientavgifter inom primärvården.

Försöksverksamhet med trygg hemgång

I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det bli kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång.
Vård- och omsorgsförvaltningen behöver möta denna utveckling och har därför tagit fram förslag på ny arbetsform kallad Trygg hemgångsteam.
Målet är en hemgång där tid och kontinuitet ges till brukaren för att skapa trygghet och ge goda förutsättningar för en fortsatt vård och omsorg.
Teamet ska bestå av undersköterskor, sjuksköterska och paramedicinsk personal som tillsammans i nära dagligt samarbete bedömer och stöttar brukarens förmågor. Teamet har hand om brukaren under 14 dagar. Därefter väljer brukaren ordinarie hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Försöket ska pågå sex-nio månader och sedan utvärderas inför eventuell fortsättning.

Nämnden godkände förslaget om försöksverksamhet och föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att försöksverksamheten ska vara avgiftsfri.

Förslag om bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2017

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker, har anhållit om anslag till lekoteket i Katrineholm för år 2017.

Nämnden beslutar att betala ut 375 000 kronor till FUB:s lekoteksverksamhet för år 2017.

Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2017-2019

Fullmäktige beslutade i november 2016 att fastställa övergripande plan med budget.
I förhållande till nämndens beslutade underlag har kommunfullmäktige beslutat om:
• Justering av politikerarvoden
• Drift av investeringar
• Permanent måltidspeng
• Uppdaterad resursfördelningsmodell.
Detta ger en ramförändring från 644 157 tkr till 644 719 tkr.

Förvaltningen har utifrån fullmäktiges beslut upprättat förslag på revidering av tidigare antagna dokument samt reviderade resultatmål för nämnden år 2017.

Nämnden beslutade att fastställa plan med budget 2017-2019.

Revidering av samrådsorganisation

Utvärdering av brukarråd, samråd med brukarorganisationer och medborgardialoger har legat till grund för årets revidering.

Nämnden beslutade att godkänna revidering av riktlinjen för nämndens samrådsorganisation att gälla från den 1 januari 2017.

Två anmälningar om missförhållanden enligt Lex Sarah

Det första ärendet handlade om att en person ramlat under natten och hittades sedan avliden. Utredningen visar att personen borde haft extra tillsyn under natten.

Det andra ärendet handlade om flera brister i bemötande och utförande av insats. Berörd personal har bland annat inte visat förståelse för brukarnas självbestämmande vid utförande av insatserna.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelserna utgör allvarliga missförhållanden.
Ärendena skickas därmed vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Revidering av dokumenthanteringsplan

Enligt gällande arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Planen ska revideras vid behov.

Nämnden beslutade att godkänna föreslagen revidering av dokumenthanteringsplanen att gälla från den 1 januari 2017.

Yttrande över förslag till renhållningsordning

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till renhållningsordning.

Nämnden ställde sig bakom förslaget med en kort redogörelse över den egna verksamhetens arbete utifrån föreslagen avfallsplan.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*